Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord

Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 18

  Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord

  Vastu võetud 28.05.2003 nr 412
  jõustumine 31.05.2003

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.11.2013RT IV, 19.12.2013, 622.12.2013

  § 1.   Eelarve planeerimist ja eelarveliste vahendite ümberpaigutamisi teostada eurodes.

  § 2.   Eelarve kulude ümberpaigutamisi kinnitatud eelarve ulatuses teostada:

    (1) Eelarvelised asutused esitavad Narva Linnavalitsuse Rahandusametile eelarve loendi (koos eelarveliste asutuste hallatavate asutustega) Rahandusministri poolt kinnitatud eelarve klassifikaatori lõikes.

    (2) Eelarve assigneeringute muutmise kulude osas teostada:
    1) linnavalitsuse poolt kinnitatud kulude klassifikaatori artikli tunnuse piires – linnavalitsuse loal;
    2) käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 1 nimetamata juhtudel – vastava valdkonna eest vastutava linnavalitsuse liikme loal summas kuni 6 391 eurot ühe kulu klassifikaatori artikli tunnuse piires. Narva Linnakantselei ja Narva Linnavolikogu kantselei – linnapea loal;

    (3) Eelarvelistel asutustel esitada taotlused eelarve assigneeringute muutmise kulude klassifikaatori artikli tunnuse piires hiljemalt jooksva eelarveaasta 05.detsembriks, välja arvatud sihtotstarbelised kulud, mis on seotud projektikulude, avariiremontidega ja haridusasutuste remonttöödega ning Riigieelarveliste vahenditega.
  [RT IV, 19.12.2013, 6 - jõust. 22.12.2013]

  § 3.   Eelarvelistel asutustel esitada taotlused eelarve assigneeringute muutmisest oma ala kureerivale tippjuhile.

  § 4.   Narva Linnavalitsuse Rahandusametil:

    (1) Vormistada eelarve assigneeringute muutmise dokumendid kolme päeva jooksul pärast §-s 2 nimetatud kooskõlastuste saamist.

    (2) Valmistada ette eelarve assigneeringute muutmise korralduse eelnõu linnavalitsuse istungiks.

  § 5.   Avatud krediitide vastastikust võrdlemist teostada mitte hiljem kui igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks (alates II kvartalist).

  § 6.   Eelarvelistel asutustel esitada Rahandusametile aruanded 6 ja 9 kuu tulemuste kohta aruandeperioodile järgneva kuu 25.kuupäevaks paberikandjal ja e-maili teel:

    (1) Majandustegevusest saadud eelarve tulude täitmise osas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud klassifikaatori artikli tunnuste lõikes koos seletuskirjaga.

    (2) Eelarve kulude täitmise osas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud klassifikaatori artikli tunnuste lõikes koos seletuskirjaga.

  § 7.   Laenude ja võlakohustuste arvel tehtavateks investeeringuteks kantakse raha üle taotluste alusel vastavalt Rahandusametile esitatud remondi- ja soetuskulude graafikule.

  § 8.   Eelarvelistel asutustel esitada Rahandusametile kulude finantseerimise taotlused eurodes, koos panga nimetuse ja arveldusarve numbriga.

  § 9.   Rahandusametil kanda rahalised vahendid eelarveliste asutuste pangaarvetele kolme päeva jooksul pärast finantseerimise taotluse saamist.

  § 10.   Kõigil eelarvelistel asutustel lisada Rahandusametile esitatavale eelarve täitmise kuuaruandele taotlus tulude ja kulude suurendamiseks eri allikatest (v.a. kohalik eelarve) saadud sihtotstarbeliste täiendavate summade võrra, Rahandusministeeriumi kinnitatud klassifikaatori lõikes. Rahandusametil kajastada neid sihtotstarbelisi vahendeid linna eelarve täitmise kuuaruannetes, informeerida nendest linnavalitsust.

  § 11.   Rahandusametil informeerida linnavalitsust eelarve täitmisest kord kvartalis.

  § 12.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 13.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  /otsingu_soovitused.json