Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Väätsa Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 24

Väätsa Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 30.09.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Väätsa Raamatukogu (edaspidi “raamatukogu”) on Väätsa Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (3) Raamatukogu ametlik nimetus on Väätsa Raamatukogu ja asukoht ning postiaadress: Kooli 12, Väätsa alevik, Väätsa vald, 72801 Järva maakond.

 (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

 (6) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Väätsa alevik ja kõik Väätsa valla külad.

 (7) Raamatukogu võib omada oma logo kujutise ja nimega pitsatit ning sümboolikat.

§ 2.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks temale vajalikud trükised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

 (2) Raamatukogu ülesanded on:
 1) osutada põhiteenuseid kohalkasutus ja kojulaenutus Väätsa valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) komplekteerida, koguda ja teha oma kogud ning elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 3) koguda ja säilitada kohalikku pärimust;
 4) vajadusel osutada tasulisi teenuseid: paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest. Teenuse eest võetava tasu kinnitab vallavalitsus;
 5) osaleda Väätsa valla arengukava väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;
 6) teha koostööd teiste raamatukogudega;
 7) osutada internetiteenuseid ning tagada üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääs avalikule teabele;
 8) korraldada kirjandust tutvustavaid üritusi.

§ 3.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

 (3) Konkursi võitnud isikuga sõlmib vallavanem tähtajatu töölepingu.

 (4) Vallavalitsus moodustab raamatukogu teeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks raamatukogu nõukogu.

 (5) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

§ 4.  Direktor

 (1) Direktor vastutab raamatukogu tegevuse, arengu ja vara eest; tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise.

 (2) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd raamatukogu nõukogu ja vallavalitsusega.

 (3) Direktor:
 1) korraldab lugejateenindust, st tagab igakülgse abi lugejale vajalike teavikute leidmiseks;
 2) korraldab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu avalikule teabele;
 3) tagab kultuuriministri poolt kinnitatud raamatukogu töökorralduse juhendi täitmise;
 4) tagab teeninduse korralduse, lugejate õiguste, kohustuste ja vastutuse täitmise;
 5) juhib raamatukogu tegevust ja korraldab raamatukogu pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
 6) vastutab raamatukogu tegevust korraldavate õigusaktide ja raamatukogu eelarve sihipärase ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru vallavalitsusele;
 7) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
 8) teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogutöö paremaks korralda‧miseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid;
 9) järgib raamatukogutöö ühtseid põhimõtteid, korraldab töö arvestust ja aruandlust;
 10) koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
 11) kinnitab töötajate tööjuhendid;
 12) kasutab raamatukogu valduses olevat vallavara ja vahendeid kooskõlas vallavara valitsemise korraga ja teiste õigusaktidega;
 13) esindab raamatukogu;
 14) töötab välja raamatukogu arengusuunad ja rakendab abinõusid raamatukogu majandusliku ja tehnilise baasi arenguks;
 15) annab seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja Väätsa valla õigusaktide alusel raamatukogu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
 16) vastutab raamatukogus tuleohutuse üldnõuete ja töökaitsenõuete täitmise eest;
 17) vastutab raamatukogu asjaajamise eest;
 18) teeb koostööd teiste valla hallatavate asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
 19) võib juhendada huviringi tööd;
 20) täidab muid raamatukogu juhtimisega seonduvaid ülesandeid.

§ 5.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Väätsa Vallavalitsus kinnitab 3-liikmelise raamatukogu nõukogu koosseisu neljaks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

 (2) Nõukogu koosseisu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, vallavolikogu esindaja ja lugejate esindaja.

 (3) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevusega ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine.

 (4) Nõukogu ülesanded on:
 1) raamatukogu eelarveprojekti läbivaatamine ja hinnangu andmine;
 2) raamatukogu tööplaani ja aruande läbivaatamine ning hinnangu andmine;
 3) direktori koostatud ja vallavalitsusele või vallavolikogule esitatavate raamatukogu puudutavate eelnõude läbivaatamine ja heakskiitmine;
 4) raamatukoguteeninduse kohta ettepanekute tegemine;
 5) raamatukogu arengusuundade läbivaatamine;
 6) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja vallavolikogule raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja finantseerimiseks täiendavate vahendite leidmisele ja taotlemisele kaasaaitamine;
 7) mittevajalike teavikute ja inventari kustutusaktide kinnitamine;
 8) raamatukogu poolt osutatavate eriteenuste hindade läbivaatamine enne vallavalitsuse poolset kinnitamist.

 (5) Nõukogu õigused on:
 1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;
 3) kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

 (6) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees. Nõukogu kokkukutsumiseks võib ettepaneku teha ka raamatukogu direktor või vallavalitsus.

 (7) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

 (8) Koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki nõukogu liikmeid vähemalt viis päeva ette.

 (9) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2 nõukogu liiget.

 (10) Otsused tehakse poolthäälteenamusega.

 (11) Nõukogu koosoleku käik protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija. Protokoll peab olema vormistatud 7 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

 (12) Protokolli koopia esitatakse vallavalitsusele. Protokolli originaali säilitamise tagab raamatukogu direktor.

§ 6.  Raamatukogu vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara Väätsa valla vallavara valitsemise korras sätestatud korras ning tagab selle säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

 (2) Raamatukogu finantseeritakse Väätsa valla eelarvest, riigieelarvest antavatest toetustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, eraldistest ja annetustest äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt ning tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

 (3) Väätsa valla eelarvest tagatakse töötajate töötasu, raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse- ja majandamiskulud.

§ 7.  Kontroll, järelevalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Teenistusliku järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

 (4) Raamatukogu esitab Väätsa Vallavalitsuse raamatupidamise kaudu oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest eraldatud summa kasutamise kohta.

 (5) Raamatukogu esitab Järvamaa Keskraamatukogule statistilise ja sisulise töö aruande.

§ 8.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

 (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Raamatukogu töötajad on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (4) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

 (5) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

§ 9.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

 (3) Raamatukogu ümberkorraldusest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011 a.

 (2) Tunnistada kehtetuks Väätsa Vallavolikogu 31. jaanauri 2002 a määrus nr. 4 «Väätsa raamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine».

Marge Kannel
volikogu esimees