Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Väätsa Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 25

Väätsa Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 30.09.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004 a määruse nr. 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri reguleerib teeninduse korraldamise, lugejate õigused ja kohustused Väätsa Raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

 (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga registreerimiskaardil.

 (3) Eeskirja teeb igale lugejale teatavaks raamatukogu direktor.

§ 2.  Teeninduse korraldamine

 (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud lugejad, kellelt on võetud vastavalt rahvaraamatukogu seadusele raamatukogu kasutamise õigus.

 (2) Raamatukogu põhiteenuseks on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

 (3) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (4) Raamatukogu annab informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse võimaluse kohta ja puuduvad teavikud (v.a ilukirjandus) tellitakse lugeja soovil ning kulul teistest raamatukogudest.

 (5) Osutatavad eriteenused (koopiad, väljatrükid, andmebaaside kasutamine, tõlked jms) on tasulised ja nende hinna kinnitab Väätsa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.  Lugeja registreerimine

 (1) Lugejaks registreeritakse isikuttõendava dokumendi alusel.

 (2) Koolieelik registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga).

 (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Lugeja saab vöötkoodiga nimelise lugejapileti, mis annab raamatukogu teenuste kasutamise õiguse.

§ 4.  Lugeja õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Lugejal on õigus:
 1) kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus);
 2) taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust omal kulul;
 3) saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (2) Lugeja on kohustatud:
 1) teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed;
 2) hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega, s.t teavikutesse ei tohi kirjutada ja teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida;
 3) kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teatama raamatukogu töötajale;
 4) tagastama teaviku samas seisukorras, millises ta teaviku laenutas;
 5) tagastama teaviku laenutustähtaja jooksul või tähtaega pikendama;
 6) säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid, arvutikasutajaid ega kahjustaks raamatukogu vara;
 7) tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- või viivisetasu;

 (3) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

 (4) Teavikute rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari, koopia või muu samaväärse teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

 (5) Teaviku vöötkoodi rikkumise eest nõutakse tema hind sisse rahas selle väärtuse kolmekordses ulatuses.

 (6) Käesoleva eeskirja rikkujatelt võib raamatukogu direktor ära võtta teavikute kojulaenutamise õiguse kuni üheks aastaks.

§ 5.  Kojulaenutus

 (1) Raamatukogu ei laenuta välja entsüklopeediad, teatmeraamatud, teavikute eriti väärtuslikud ja haruldased ainueksemplare ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

 (2) Elektroonilise laenutuse puhul registreeritakse laenutus elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos laenutustähtajaga, mida ta kohapeal kontrollib.

 (3) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva.

 (4) Lugeja soovi korral võib laenutustähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad.

 (5) Laenutustähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse, kusjuures teavitamisega seotud kulud tasub lugeja.

 (6) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Väätsa vald, võib nõuda teavikute kojulaenutamise eest tagatist. Tagatise suuruseks on teaviku hind. Kui lugeja tagastab kõik laenatud teavikud, makstakse talle kviitungi esitamisel raha tagasi.

 (7) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011 a.

 (2) Tunnistada kehtetuks Väätsa Vallavolikogu 25. oktoobri 2007 a määrus nr. 20 «Väätsa raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine”.

Marge Kannel
volikogu esimees