Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Tervishoid

Teksti suurus:

Väätsa Tervisekompleksi põhimäärus

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 29

Väätsa Tervisekompleksi põhimäärus

Vastu võetud 30.09.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Väätsa Tervisekompleks (edaspidi “tervisekompleks”) on Väätsa Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Tervisekompleksi eesmärk on korraldada valla sporditööd, pakkuda võimalusi kehakultuuri harrastamiseks, sportlikeks treeninguteks, huvitegevuseks, aktiivseks puhkuseks ja vaba aja veetmiseks.

 (3) Tervisekompleksi ametlik nimetus on Väätsa Tervisekompleks ja asukoht ning postiaadress: Kooli 10, Väätsa alevik, Väätsa vald, 72801 Järva maakond.

 (4) Tervisekompleks juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, Väätsa valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (5) Tervisekompleks võib omada oma logo kujutise ja nimega pitsatit ning sümboolikat.

 (6) Tervisekompleks kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

§ 2.  Tervisekompleksi põhiülesanded ja tegevusalad

  Tervisekompleksi tegevuse põhiülesanded on:
 1) tagada Väätsa valla hallatavate asutuste (põhikool, lasteaed, rahvamaja) tervisekompleksi ruumide kasutamine kasutuslepingute alusel;
 2) tervisekompleksi kasutajatele huvialategevuse korraldamine, sporditegevuseks ruumide võimaldamine ning tegevuse koordineerimine;
 3) spordi- ja rahvaürituste korraldamine;
 4) inimeste tervise tugevdamiseks mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
 5) vastastikku kasulike sidemete loomine piirkonnas ja vabariigis tegutsevate spordiklubide, liitude ja teiste spordiorganisatsioonidega eesmärgiga tuua tervisekompleksi nii piirkondliku, maakondliku, kui vabariikliku tähtsusega võistlusi;
 6) vallasiseste võistluste läbiviimine;
 7) koostöös valla teiste hallatavate asutuste ning kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingutega ürituste korraldamine ja läbiviimine;
 8) spordialase koolituse korraldamine;
 9) treeninglaagrite läbiviimiseks tingimuste loomine;
 10) erinevate huvigruppide ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine;
 11) vallavalitsuse poolt antud valla sporditegevust korraldavate juhiste täitmine;
 12) tervisekompleksi ruumide haldamine.

§ 3.  Tervisekompleksi õigused ja kohustused

 (1) Tervisekompleksil on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja valla hallatavatelt asutustelt;
 2) osaleda töögruppide tegevuses;
 3) kasutada sihtotstarbeliselt vallavara ja rahalisi vahendeid;
 4) osutada tervisekompleksi kasutajale tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele;
 5) sõlmida oma ülesannete täitmiseks eelarve piires lepinguid;
 6) korraldada kvalifitseeritud metoodilist ja erialast juhendamist;
 7) suunata oma töötajaid erialasele koolitusele;
 8) korraldada tasulisi üritusi;
 9) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud tervisekompleksi edukaks tegevuseks.

 (2) Tervisekompleks kohustub:
 1) täitma käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi;
 2) täitma Väätsa Vallavalitsuse ja -volikogu poolt kehtestatud õigusakte.

§ 4.  Juhtimine ja töökorraldus

 (1) Tervisekompleksi tööd juhib ja korraldab juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Tervisekompleksi juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

 (3) Tervisekompleksi juhataja:
 1) juhib Väätsa valla sporditegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse ja -kohustused, kinnitab ametijuhendid, töökorra, asjaajamiskorra ja tervisekompleksi sisekorraeeskirjad;
 3) esindab tervisekompleksi suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega ja vajadusel volitab selleks teisi isikuid;
 4) sõlmib tervisekompleksi nimel lepinguid ja teeb muid oma ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid;
 5) koostab tervisekompleksi eelarve projekti ja esitab selle kirjalikult vallavalitsusele;
 6) esitab eelarveaasta lõppedes kirjaliku ülevaate vallavalitsusele tervisekompleksi tegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest ning annab jaanuari volikogus ülevaate eelmise aasta tegevusest.
 7) kinnitab septembris järgneva hooaja ruumide kasutamise graafiku ning spordiürituste kalenderplaani ja esitab need vallavalitsusele käesoleva aasta 01. oktoobriks;
 8) töötab välja tervisekompleksi üldised pikemaajalised arengusuunad;
 9) administreerib valla interneti kodulehte spordiga seonduvas osas ning teavitab ürituste ja sündmuste toimumisest;
 10) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab lepinguid tervisekompleksi ringijuhtidega ja töötajatega;
 11) annab seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja Väätsa valla õigusaktide alusel tervisekompleksi töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
 12) vastutab tervisekompleksis tuleohutuse üldnõuete ja töökaitsenõuete täitmise eest;
 13) vastutab tervisekompleksi asjaajamise eest;
 14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.  Tervisekompleksi vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

 (1) Tervisekompleksi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub
vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Tervisekompleksi rahastamine toimub:
 1) valla eelarvest;
 2) laekumistest tervisekompleksi põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest
 3) üüritasudest;
 4) kulude katmiseks võetavast tasust;
 5) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
 6) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
 7) muudest seadusega lubatud vahenditest. Ülalpidamise kulud kaetakse Väätsa valla eelarvelistest vahenditest.

 (3) Tervisekompleksi poolt osutatavate tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (4) Teenistuslikku järelevalvet tervisekompleksi tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (5) Teenistusliku järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

 (6) Tervisekompleks on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

§ 6.  Tervisekompleksi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Tervisekompleksi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Tervisekompleksi tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 7.  Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Tervisekompleksi põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011 a.

 (2) Tunnistada kehtetuks Väätsa Vallavolikogu 20. novembri 1997 a otsus nr. 48 «Väätsa Tervisekompleksi põhimääruse kinnitamine».

Marge Kannel
volikogu esimees