Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Lüganuse valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 77

Lüganuse valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 25.01.2007 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel,

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lüganuse Valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) ülesandeks on tagada valla puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes viibivad Lüganuse valla haldusterritooriumil.

  (3) Käesoleva eeskirja rikkumisel kannab süüdlane vastutust seadusega ettenähtud korras ja alustel.

  (4) Eeskirjas on kehtestatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele koormised kohustuslike heakorratööde tegemiseks Lüganuse valla haldusterritooriumil kohustused.

  (5) Käesolevas eeskirjas on:
  1) heakorranõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja. Seejuures jääb eeskirja täitmise eest vastutama omanik;
  2) kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  3) avalikuks kohaks iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav.

§ 2.   Kohustused heakorra tagamiseks

  (1) Avalikus kohas on kõik isikud kohustatud järgima heakorranõudeid ja teisi sellel territooriumil käitumiseks kehtestatud piiranguid.

  (2) Ehitise või kinnistu omanik, ehitus- ja remonditöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud korras hoidma tema käsutuses või valduses oleva territooriumi.

  (3) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pingi, tõkkepiirde, reklaamstendi, telefonikabiini, vitriini ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal Lüganuse valla õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel. Nende korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikul.

  (4) Vallavalitsus on kohustatud:
  1) tagama avalike kohtade korrashoiu;
  2) ühissõiduki peatuse ootealal või -platvormil ja muus avalikus kohas vajalikul hulgal prügiurnide ja -konteinerite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise;
  3) valla tänavatel nimesiltide olemasolu;
  4) teede, tänavate ja avalike kohtade libeduse- ja lumetõrje;
  5) tagama avalikes kohtades kahjutule veevõtukohtadele ligipääsu;
  6) tagama reguleerimata jäänud üksikküsimuste lahendamise;
  7) Vallavalitsuse õigused:
  8) vallavalitsusel on õigus sulgeda valla territooriumil asuvaid metsi tuleohutuse tagamiseks.
  9) vallavalitsusel on õigus sulgeda sõiduteid tuleohutuse ja teede korrasoleku tagamiseks ning piirata teedel liikumist.

  (5) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma oma kinnistu;
  2) rakendama meetmeid temale kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.
  3) tuletõrjeveevõtu koha olemasolul tagama juurdepääsu ja tähistuse.

  (6) Ehitise omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma hoone fassaadi ja maja numbri;
  2) paigaldama üldkasutatava hoone juurde prügiurni ja seda õigeaegselt tühjendama;
  3) tagama keldri-, katuse- ja pööninguukse lukustatuse ööpäev läbi;
  4) tagama prügi regulaarse äraveo, sõlmides selle kohta prügiveolepingu
  5) paigaldama prügikonteineri kinnistu piiridesse, tagades konteineri juurdepääsutee pideva puhastuse;
  6) kõrvaldama tee- või tänavaäärselt ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms. ning tagama tööde ajal tänaval ohutu liikluse;
  7) kooskõlastama Lüganuse vallavalitsusega ehitise piirdeaia ehitamise projekti, kui piirdeaed külgneb avalikuks kasutamiseks mõeldud tee või objektiga.
  8) Ehitis, mille omanik ei ela antud ehitises või ei kasuta seda muul otstarbel peab sulgema ehitise kõik aknad ja uksed, ning tagama ehitisse mitte sissepääsu.
  9) ehitise ümbrus peab olema niidetud vähemalt 5 meetri laiuselt ehitise välisseinast alates, kui rohu pikkus ületab 10 cm.

  (7) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) täitma kaevetööde eeskirja;
  2) järgima hoone välisilme muutmisel ja fassaadi ümberehitamisel riigi ja Lüganuse valla õigusaktidega sätestatud korda;
  3) vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele;
  4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  5) rajama ning korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
  6) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

  (8) Tehnovõrgu omanik on kohustatud korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;

  (9) Rajatise omanik on kohustatud:
  1) tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett jms.) paigaldamiseks taotlema vallavalitsuselt vastava loa;
  2) koristama alalise või ajutise müügi- või teenustööpunkti või kioski ümbruse, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee telgjooneni, kui puhastusala ei ole määratletud teisiti;
  3) koristama pärast kauplemise lõppu kauplemiskoha ümbruse.

  (10) Prügi ja veose vedaja peab koristama pealelaadimisel või sõidul mahapudenenud prügi või kauba.

  (11) Kinnistu reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (12) Raudtee maa-ala ning raudtee-ülesõidukoha korrashoiu ja hoolduse peab tagama selle maa omanik.

  (13) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks.

  (14) Avaliku ürituse korraldaja peab ürituse kooskõlastama Politseiprefektuuriga.

§ 3.   Nõuded vallas elavatele ja viibivatele isikutele

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada, lõhkuda, kahjustada, määrida, rikkuda või kasutada mittesihipäraselt valla vara, haljasalasid, taimi, teekatteid, pargiinventari, prügikaste, ehitisi, valgusteid jms.
  2) avalikus kohas vigastada ja raiuda omavoliliselt puid ning põõsaid;
  3) põletada kulu ilma Lüganuse Vallavalitsuse ja Päästeteenistuse kooskõlastuseta;
  4) rajada haljastust üldkasutataval maa-alal kooskõlastuseta, istutada puid ja põõsaid ilma Lüganuse Vallavalitsuse loata;
  5) kloppida riideid ja vaipu mitme korteriga maja aknal ja uksel, asetada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid;
  6) hoida kütte- või muid materjale väljaspool oma kinnistu piire;
  7) visata üldotstarbelisse prüginõusse või konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu kaant;
  8) lasta olme- või heitvett sadeveekraavi või veekogusid reostada ja risustada mingil muul viisil;
  9) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  10) paigaldada ilma projektita vedelkütuse mahutit;
  11) valada kütte- ja määrdeõli kanalisatsiooni, lahtisesse veekogusse või maapinnale;
  12) loopida lund sõiduteelt kõnniteele ja vastupidi;
  13) telkida omaniku loata selleks mitteettenähtud kohas;
  14) ujutada loomi üldkasutatavas supluskohas;
  15) pesta pesu ja transpordivahendeid veekogudes;
  16) kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  17) loomapidamishoonete ümbrus peab olema korras, vastama sanitaar-, veterinaar- ja tuletõrje nõuetele;
  18) põllumajandustööde teostaja peab likvideerima reostuse üldkasutatavatel teedel, mis on tekkinud tema tegevuse käigus;
  19) korraldada ilutulestikku III klassi pürotehniliste toodetega või kasutada sertifikaadita pürotehnilisi tooteid avalikes kohtades ilma Lüganuse vallavalitsuse ja Päästeameti sellekohase loata;
  20) ebasündsad väljendused samuti muud kaasinimeste rahu ja kaitstust rikkuvad või inimväärikust alandavad teod;
  21) kauplemine, teenuste (sh. ennustamine) ja kaupade pakkumine, tellimuste korjamine, aateline ja usuline tegevus ning kerjamine, kui sellega kaasneb kaasinimeste häirimine;
  22) öörahu rikkumine kella 23.00-6.00 raadiote, televiisorite ja muusikariistade valjusti mängimisega või muul viisil müra tekitamisega, mis teisi häirib maja naabreid v.a vabaõhu kultuuriürituste korraldamine Lüganuse Vallavalitsuse loal;
  23) mehhaniseeritud liiklusvahendite parkimine ning nendega sõitmine haljasaladel, laste mänguväljakutel ja kvartalisisestel teedel, mis ei ole ette nähtud transpordivahenditega liiklemiseks, ning teistes selleks mitteettenähtud kohtades, samuti nendega põhjendamatu müra tekitamine elu- ja administratiivhoonete läheduses;
  24) prügi, jäätmete, solgi ja muude risustavate ja reostavate ainete ning materjalide viimine, jätmine või viskamine selleks mitteettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevatele territooriumidele;

§ 4.   Vastutus

  Lüganuse valla heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse:
  1) Karistusseadustiku paragrahv 262 kohaselt;
  2) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 662 kohaselt.

§ 5.   Kontrolli tagamine

  (1) Karistusseadustiku § 262 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on: Lüganuse Vallavalitsus, politseiprefektuur.

  (2) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur, Lüganuse Vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lüganuse Vallavolikogu 06. juuni 2000 a määrusega nr 12 kinnitatud ”Heakorra eeskiri Lüganuse valla territooriumil»

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Evald Männiksaar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json