Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Räpina valla eelarvest mängu- ja spordiväljakute toetamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2015, 38

Räpina valla eelarvest mängu- ja spordiväljakute toetamise kord

Vastu võetud 16.12.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Räpina valla eelarvest mängu- ja spordiväljakute toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse määramise ning toetuse väljamaksmise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse eesmärk on tagada Räpina vallas atraktiivne ja kaasaegne elukeskkond läbi elukvaliteedi parandamise ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsima jäämisele.

§ 2.   Toetuse andmise alused

  (1) Toetuse taotlejaks saavad olla juriidilised ja füüsilised isikud ning seltsingud.

  (2) Toetamisele kuuluvad Räpina valla haldusterritooriumil avalikuks kasutamiseks paiknevate laste mängu- ja spordiväljakute säilitamisele, taastamisele või ehitamisele suunatud alljärgnevad tegevused:
  1) olemasolevate mängu- ja spordiväljakute renoveerimine, sh atraktsioonide asendamine ja lisamine;
  2) uute mängu- ja spordiväljakute rajamine;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud töödega seotud projekteerimine.

  (3) Toetust eraldatakse Räpina valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

  (4) Toetuse maksimaalne määr ühe mängu- ja spordiväljaku kohta viiel järjestikusel kalendriaastal on kokku 5 000 eurot.

  (5) Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 30% kogu tööde maksumusest.

  (6) Kui eelarveaastal toetusteks eraldatud vahendid on kulutatud, siis taotluste vastuvõtmine peatatakse. Taotluste vastuvõtmise peatamisest teavitatakse Räpina valla veebilehel. Peale taotluste peatamist laekunud taotlused tagastatakse taotlejatele.

  (7) Taotlejal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud tegevuste elluviimiseks on abikõlblikud kulud järgmised:
  1) projekteerimise kulud, omanikujärelevalve kulud ja rajamisega kaasnevad lõivud, vaid juhul, kui need on seotud esitatava taotluse raames ellu viidavate tegevustega;
  2) mängu- ja spordiväljakute atraktsioonide soetamise ja paigaldamise kulud;
  3) mängu- ja spordiväljakute ohutusala ehitamiseks vajalike pinnakattematerjalide soetamise ja paigaldamise kulud;
  4) mängu- ja spordiväljakute ohutusala rajamise kulud;
  5) haldaja andmetega infotahvli soetamise ja paigaldamise kulud;
  6) vanade nõuetele mittevastavate atraktsioonide likvideerimise kulud.

  (9) Abikõlblikud kulud on ainult need kulud, mis on tehtud peale toetuse määramise otsust, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 8 punktis 1 nimetatud tõendatavad kulud, mis ei või olla varasemad kui 5 aastat enne taotluse esitamist.

  (10) Kavandatavad tegevused tuleb ellu viia aasta jooksul alates toetuse eraldamise otsusest.

§ 3.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Taotlus tuleb esitada lisas 1 toodud taotlusvormil ja see peab sisaldama järgmisi kohustuslikke lisadokumente:
  1) ehitusluba või ehitusteatis ehitusseadustikust tulenevalt;
  2) projekteerimise korral projekteerimistingimused;
  3) kaks võrreldavat hinnapakkumist. Juhul kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid;
  4) rajatava või renoveeritava mängu- või spordiväljaku asendiplaan.

  (2) Toetust võib taotleda ka omandile, mis ei ole taotleja omandis, kuid mis on antud tema valdusesse kasutuslepinguga. Taotlusele peab sel juhul lisama omaniku kirjaliku nõusoleku kavandatavate tegevuste kohta.

  (3) Ühes taotluses võib taotleda toetust mitmele käesoleva korra paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud tegevusele.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsus.

  (2) Taotlused vaadatakse läbi nende laekumiste järjekorras. Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 45 kalendripäeva taotluse registreerimisest. Vallavalitsus võib nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või parandamist. Selgituste andmiseks või puuduste kõrvaldamiseks antakse aega 10 kalendripäeva.

§ 5.   Taotluse rahuldamine, rahuldamata jätmine ja toetuse määramine

  (1) Kõik nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse täielikult või osaliselt tingimusel, et eelarves on selleks tegevuseks eraldatud vahendeid.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta nõuetele;
  2) on taotletud mitteabikõlblike tegevuste toetamist;
  3) taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada;
  4) taotluse rahuldamiseks puuduvad eelarves vahendid;

  (3) Taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise ja toetuse määramise otsuse teeb vallavalitsus oma korraldusega. Taotluse rahuldamata jätmise korral peab otsus olema põhjendatud.

  (4) Toetuse summat ei suurendata pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist, välja arvatud juhul kui taotluse osas on tehtud otsus osaliseks rahastamiseks.

§ 6.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja pärast kõigi taotluses kirjeldatud tööde teostamist.

  (2) Toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping, mis sõlmitakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse rahuldamise otsusest arvates.

  (3) Toetuse saaja peab esitama toetuse väljamakse taotluse (lisa 2) vallavalitsusele hiljemalt toetuslepingus määratud kuupäevaks koos järgmiste kohustuslike lisadokumentidega:
  1) ettevõttega sõlmitud leping(ud);
  2) kui tööd on finantseeritud liisingulepinguga, tuleb lisada tagasimakse-graafikute ja liisingulepingu koopiad;
  3) töö üleandmist-vastuvõtmist tõendavad dokumendid;
  4) kulu- ja maksedokumentide koopiad;
  5) kasutusluba või kasutusteatist ehitusseadustikust tulenevalt;

  (4) Vallavalitsus vaatab läbi toetuse väljamakse taotluse koos lisadokumentidega ning võtab 15 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamise päevast vastu otsuse toetuse väljamaksmise kohta.

  (5) Taotluses või muudes esitatud dokumentides puuduste esinemisel määratakse toetuse saajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse saaja poolt esitatud dokumentide õigsust ning kontrollida tööde teostamist kohapeal.

  (7) Toetuse saajad ja tegevused avalikustatakse vallavalitsuse veebilehel.

  (8) Tegevuste lõppedes peab investeeringu objekt olema kasutusele võetud.

  (9) Toetuse saaja tagab vara säilimise, hoolduse ja avaliku kasutuse taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel vähemalt kolme aasta jooksul toetuse väljamakse otsusest arvates ega tee selle varaga tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi. Objekti avalik kasutus on objekti kasutusõiguse andmine kõigile isikutele tingimusel, et see ei raskenda objekti korrashoidu ega hooldust.

§ 7.   Toetuse väljamaksmisest keeldumine

  (1) Toetust ei maksta välja kui toetuse saaja ei ole vallavalitsusele esitanud määratud tähtajaks nõuetekohast toetuse väljamakse taotlust koos vajalike lisadokumentidega või kui toetust on kasutatud mitteabikõlblikele kuludele.

  (2) Toetuse väljamaksmisest keeldumise otsuse teeb vallavalitsus oma korraldusega. Toetuse väljamaksmisest keeldumise korral peab otsus olema põhjendatud.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Palu
volikogu esimees

Lisa1 Mängu- ja spordiväljakute toetuse taotlus

Lisa2 Mängu- ja spordiväljakute toetuse väljamakse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json