SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ridala vallas raske või sügava puudega isiku eestkostjale või hooldajale võimaldatavate hooldajatoetusemäärade kehtestamine 2016. majandusaastaks

Ridala vallas raske või sügava puudega isiku eestkostjale või hooldajale võimaldatavate hooldajatoetusemäärade kehtestamine 2016. majandusaastaks - sisukord
Väljaandja:Ridala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2015, 47

Ridala vallas raske või sügava puudega isiku eestkostjale või hooldajale võimaldatavate hooldajatoetusemäärade kehtestamine 2016. majandusaastaks

Vastu võetud 17.12.2015 nr 2
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1; sotsiaalhoolekande seaduse § 23 ning Ridala Vallavolikogu 17. märtsi 2005.a. määruse nr 61 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Ridala vallas" punkti 5 alusel.

§ 1.  Määrade kehtestamine

  Kehtestada Ridala vallas 2016. majandusaastaks raske või sügava puudega isiku eestkostjale või hooldajale võimaldatavate hooldajatoetuse määrad alljärgnevalt:
 1) raske puudega isiku eestkostjale või hooldajale võimaldatav hooldajatoetuse määr 25 eurot kalendrikuus;
 2) sügava puudega isiku eestkostjale või hooldajale võimaldatav hooldajatoetuse määr 35 eurot kalendrikuus.

§ 2.  Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustada väljapanekuga vallavalitsuses ja valla raamatukogudes.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.a.

Toomas Schmidt
Vallavanem

Igor Pogodin
Vallasekretär