Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu töö tasustamine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2017, 8

Volikogu töö tasustamine

Vastu võetud 13.12.2017 nr 17
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 17 lg 3 ja 4, § 22 lg 1 p 21 ja 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Võru Linnavolikogu (edaspidi volikogu) volikogu esimehe, aseesimehe, alatiste komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete tehtava töö ja volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu maksmise ning kulude hüvitamise kord.

§ 2.  Volikogu töö määratlemine

  Tööks, mille eest tasu makstakse, peetakse üldjuhul:
 1) volikogus arutamiseks õigusaktide eelnõude koostamine;
 2) volikogu komisjonide töös ja komisjonile esitatud eelnõude läbiarutamises osalemine;
 3) volikogu istungitest ja eelnõude hääletamisest osavõtt arvestades seadustest ja linna põhimäärusest tulenevaid õigusi ja kohustusi ja kinni pidades kehtestatud protseduurireeglitest;
 4) volikogule ettepanekute, mis on seotud linnaelanike huvide esindamisega, tegemine ja nende kaitsmine;
 5) muu seadustest või esindatavate elanike huvidest lähtuv seaduspärane tegevus.

§ 3.  Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu ja muud hüvitised

 (1) V olikogu esimehe ametikoht on palgaline. Volikogu esimehele makstava tasu (palga) suurus ühes kalendrikuus on 50 % linnapeale määratud töötasust.

 (2) Volikogu esimehe põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

 (3) Volikogu aseesimehe ametikoht ei ole palgaline. Volikogu aseesimehele makstava hüvitise suurus ühes kalendrikuus on 625 eurot.

 (4) Volikogu esimehel ja aseesimehel on lubatud kasutada ametiülesannete täitmisel isiklikku sõiduautot, mille kasutamisega seotud kulud hüvitatakse vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud kulude hüvitamise korrale teenistujatega samadel alustel ja korras, ilma täiendava linnavolikogu poolse heakskiiduta sõidulehe alusel kuni hüvitise piirmäärani.

 (5) Volikogu esimehel ja aseesimehel on lubatud kasutada tema kasutusse antud mobiiltelefoni. Kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud teenuste maksumuse piirmääraks on 60 eurot kuus. Piirmäära ületavad kulud kohustub volikogu esimees või aseesimees Võru linnale hüvitama.

 (6) Volikogu esimehe ja aseesimehe lähetusse suunamine toimub volikogu esimehe käskkirjaga. Volikogu esimehe ja aseesimehe lähetusel makstakse neile päevaraha vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale teenistujatega samadel alustel ja korras, ilma täiendava linnavolikogu poolse heakskiiduta.

 (7) Volikogu aseesimehel on õigus makstavast hüvitisest loobuda. Hüvitisest ei saa loobuda tagasiulatuvalt. Loobumise korral esitatakse vastav taotlus volikogu esimehele, kes edastab taotluse rahandusosakonnale. Rahuldatud taotluse puhul loetakse, et hüvitist ei ole volikogu aseesimehele määratud.

 (8) Volikogu esimehe palgale ja aseesimehe hüvitisele lisaks muid tasusid ei maksta.

 (9) Volikogu puhkusekuul volikogu aseesimehele hüvitist ei maksta.

§ 4.  Volikogu alatise komisjoni esimehe ja volikogu liikme tasu

 (1) Volikogu komisjoni esimehele makstakse linna põhimääruses ja komisjoni põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise eest ühes kalendrikuus tasu. Komisjoni esimehele makstava tasu suurus ühes kalendrikuus on 200 eurot. Revisjonikomisjoni esimehele makstava tasu suuruseks on 300 eurot ühes kalendrikuus.

 (2) Volikogu liikmele makstakse volikogu liikme tööülesannete täitmise eest volikogu istungil tasu. Volikogu liikmele makstava tasu suurus on 30 eurot ühe volikogu istungi eest. Istungil osalemise tasu ei maksta kui volikogu liige istungil ei osale.

 (3) Volikogu komisjoni esimehel ja volikogu liikmel on õigus makstavast tasust loobuda. Tasust ei saa loobuda tagasiulatuvalt. Loobumise korral esitatakse vastav taotlus volikogu esimehele, kes edastab taotluse rahandusosakonnale. Rahuldatud taotluse puhul loetakse, et tasu ei ole määratud.

 (4) Volikogu puhkusekuul komisjoni esimehele tasu ei maksta.

§ 5.  Volikogu liikmele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

 (1) Volikogu liikmele makstakse volikogu ülesannetega seotud lähetuse eest päevaraha, vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale, teenistujatega samadel alustel ja korras. Lähetusega seotud muud kulud kannab Võru linn vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korrale.

 (2) Volikogu liikme lähetusse suunamine toimub volikogu esimehe käskkirjaga.

§ 6.  Volikogu alatiste komisjonide töös osalemise tasustamine

 (1) Volikogu komisjoni liikmele makstakse komisjoni töös osalemise eest tasu 7 eurot tunnis.

 (2) Mittevolikogu liikmele, kes osaleb volikogu töös alatise komisjoni liikmena, makstakse tasu volikogu liikmega samadel alustel.

 (3) Komisjoni töös osalemise aja arvestamine toimub ümardamise teel 0,5 tunni täpsusega.

 (4) Volikogu töös osaleval alatise komisjoni liikmel on õigus makstavast tasust loobuda. Tasust ei saa loobuda tagasiulatuvalt. Loobumise korral esitatakse vastav taotlus volikogu esimehele, kes edastab taotluse rahandusosakonnale. Rahuldatud taotluse puhul loetakse, et tasu ei ole määratud.

 (5) Volikogu komisjoni esimehele komisjoni töös osalemise eest tasu ei maksta. Kui volikogu liige on ühe või mitme volikogu komisjoni esimees ja samas ka mõne komisjoni liige siis makstakse talle üksnes komisjoni esimehe tasu. Komisjoni töös osalemine loetakse kaetuks komisjoni esimehe tasuga.

 (6) Volikogu komisjonide ühiskoosoleku korraldamisel otsustavad enne koosoleku toimumist komisjoni esimehed, millise komisjoni töös osalenutena kajastatakse need komisjoni liikmed, kes on samaaegselt enam kui ühe osaleva komisjoni liikmed.

§ 7.  Tasu maksmine

 (1) Käesolevas määruses käsitletud tasusid ja hüvitisi makstakse kord kuus iga kuu viimasel tööpäeval.

 (2) Lähetus-, koolitus- ja muud kulud hüvitatakse volikogu esimehe kirjaliku esildise alusel.

 (3) Volikogu alatiste komisjonide koosolekute toimumise aja kohta peab arvestust komisjoni esimees, kes kohustub igakuiselt esitama toimunud komisjonide tööst osavõtu kohta aruande volikogu referendile. Volikogu referent edastab volikogu esimehe poolt kinnitatud andmed rahandusosakonnale hiljemalt kolm tööpäeva enne kuu lõppu.

 (4) Tasu, hüvitist ja lähetustasu makstakse sularahata arveldusena.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Võru Linnavolikogu 14. detsembri 2005 määrus nr 2 „Linnavolikogu komisjonide esimeestele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ (RT IV, 01.03.2013, 18) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Ülo Tulik
volikogu esimees