Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2017, 21

Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 12.12.2017 nr 18
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas spordiseaduse § 3 punktidega 2, 2¹ ja 3.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Sporditegevuse toetamise kord (edaspidi määrus) reguleerib spordiorganisatsioonidele Viimsi valla eelarves ettenähtud vahendite arvelt Viimsi valla 7-19-aastaste noorte ning puuetega püsiva töövõimetusega täiskasvanute, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks töövõimetoetuse seaduse § 5 lõike 4 alusel sätestatud valdkonna ministri vastavasisulise määruse § 8 lõigete 3-4 alusel (edaspidi harrastajad) ja sporditegevuse korraldamise toetamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda.

 (2) Määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli (edaspidi taotleja) ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ning kes korraldab organiseeritud sporditegevust järgmistel tingimustel:
 1) Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavatele harrastajatele, kelle kohta on toetuse andmise soovi teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kinnitanud vastavalt määruse § 7 lõikele 5. Harrastajate arvu nõuet ei kohaldata puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute treenimisega tegelevatele spordiorganisatsioonidele;
 2) harrastajate arv klubis on vähemalt 21 olenemata Eesti rahvastikuregistri elukohaandmetest;
 3) harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi EKR) 4. tasemega treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKR-i 5. või kõrgema tasemega treener vastavalt määruse § 16 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute treeningrühmad;
 4) treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 tähenduses;
 5) spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

 (3) EKR 5. või kõrgema tasemega treener saab valida ühe toetust saava spordiorganisatsiooni ja peab olema toetust saava spordiorganisatsiooni kinnitanud pearaha arvestamise infosüsteemis (edaspidi PAI süsteem).

 (4) Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

 (5) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Teave toetuse saamiseks

  Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee).

2. peatükk TOETUSE SAAJA NING TOETUSE ARVESTAMINE 

§ 3.  Toetuse saaja

  Toetuse saaja on spordiorganisatsioon, kellele on otsustatud toetust anda.

§ 4.  Toetus

 (1) Toetust määratakse üks kord aastas ning see makstakse toetuse saajale välja temaga sõlmitava lepingu alusel. Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist.

 (2) Toetust antakse ühele teovõimelise või harrastaja seadusliku esindaja määruse § 7 lõike 5 kohaselt toetuse saajale. Treeneri EKR-i taseme järgi arvestatavat toetust antakse treeneri kohta, kes töötab treeningrühma(de)ga määruse § 16 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus, ühele määruse § 1 lõike 3 ja § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale.

 (3) Spordiala koefitsiendi määramisel lähtutakse spordiala harrastamisega seotud kuludest, spordirajatistega seonduvatest kulutustest, majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning spordiala kaudselt toetavatest teguritest. Määruses nimetamata spordiala puhul arvestatakse toetust madalaima koefitsiendi alusel vastavalt määruse § 6 lõike 3 punktile 1.

 (4) Toetuse arvestuslik alus on spordialaliidu edetabel, mis on koostatud taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta või eelmise hooaja tulemuste põhjal. Edetabel põhineb kuni 19-aastaste (k.a) harrastajate tulemustel, mis on saadud olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa ja Eesti meistrivõistlustel ning muudel spordialaliidu heakskiidetud võistlustel. Spordialaliit esitab Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vastavalt spordialaliiduga sõlmitud kokkuleppele edetabeli hiljemalt 1. juuniks. Kui spordialaliit ei ole vastavat kokkulepet vallavalitsusega sõlminud või vallavalitsusele tähtajaks edetabelit esitanud, siis arvestatakse toetust väikseima koefitsiendi alusel vastavalt määruse § 6 lõike 4 punkti 1 kohaselt.

 (5) Treeneri kvalifikatsiooni arvestatakse toetuse arvutamisel alates EKR-i 5. tasemest taotluse esitamise tähtaja seisuga treeneri kohta, kui toetuse saajal on vähemalt 51% harrastajaid, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas.

 (6) Vallavalitsusel on erandkorras õigus käesoleva paragrahvi lõikes 5 harrastajate protsenti langetada juhul kui taotleja nimekirjas on vähemalt 21 Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavat harrastajat, kes on kinnitanud soovi Viimsi valla sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale 1. detsembriks infosüsteemis PAI.

§ 5.  Toetuse arvutamine

 (1) Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 p 2 ja p 4) arvestatakse Viimsi valla eelarvest sporditegevuse toetuseks eraldatud summast selle 90% jagamisel määruse § 6 lõikes 1 sätestatud nelja vanuserühma arvestusliku harrastajate ja EKR-i 5.-8. tasemega treenerite koguarvuga. Ühe vanuserühma arvestuslik harrastajate arv saadakse selle rühma koefitsiendi korrutamisel toetuse saajate selles rühmas olevate harrastajate arvuga.

 (2) Toetuse saajale antav toetuse kogusumma saadakse toetuse saaja eri spordialade kohta arvutatud summade liitmisel. Toetuse saajale ühe spordiala kohta makstav summa arvutatakse järgmiselt:
 1) arvutatakse välja toetuse saaja harrastaja iga vanuserühma kohta antav toetussumma (harrastajate arv korrutatuna baassumma ja harrastajate vanusel põhineva koefitsiendiga);
 2) liidetakse toetuse saaja harrastajate eri vanuserühmade kohta antavad toetussummad;
 3) kui toetuse saaja ei ole spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse käesoleva lõike punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 2), eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 3) ja spordialaliidu edetabeli koefitsiendiga (§ 6 lg 4). Sellele liidetakse treeneri EKR-i (§ 6 lg 5) alusel arvutatud summa;
 4) kui toetuse saaja on spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse käesoleva lõike punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 2) ja eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 3) koefitsiendiga ning saadud summale liidetakse edetabeli esimese kolmandiku harrastajate arvu (§ 6 lg 4 p 3) ja treeneri koefitsiendi (§ 6 lg 5) alusel arvutatud summa.

 (3) Spordialaliidu edetabeli alusel arvutatava toetuse saamiseks jagab vallavalitsus esitatud edetabeli kolmeks. Seejuures arvestatakse järgmist:
 1) kui spordiala spordiklubide arv ei jagu täpselt kolmega, siis võib teise kolmandikku paigutatavate spordiorganisatsioonide arv erineda esimeses ja kolmandas kolmandikus olevate spordiorganisatsioonide arvust ühe võrra ning nende puhul võetakse toetuse arvestamisel aluseks edetabeli teise kolmandiku koefitsient (§ 6 lg 4 p 2). Edetabeli esimesse ja kolmandasse kolmandikku kuuluvate spordiorganisatsioonide arv peab olema võrdne;
 2) kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu liige, ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, siis võetakse toetuse arvestamisel aluseks koefitsient 0,3.

 (4) Treeneri EKR-i alusel arvestatav summa saadakse EKR-i koefitsiendi (§ 6 lg 5) korrutamisel baassummaga harrastaja kohta (§ 5 lg 1).

§ 6.  Koefitsiendimäärad

 (1) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid:
 1) 7-10-aastased – koefitsient 0,8;
 2) 11-15-aastased – koefitsient 1,0;
 3) 16-19-aastased – koefitsient 1,3;
 4) 7-19-aastased puuetega lapsed ja noored ning püsiva töövõimetusega inimesed – koefitsient 1,0.

 (2) Spordialade koefitsiendid:
 1) aikido, fitness, jõutõstmine, kabe, kulturism, male, orienteerumine, tõstesport – koefitsient 0,7;
 2) capoeira, golf, jalgpall, ju-jutsu, judo, karate, kergejõustik, kickboxing, korvpall, kudo, käsipall, lauatennis (ka pimedate lauatennis), maadlus, poks, saalihoki, seinatennis (squash), sport chanbara, sulgpall, suusatamine (sh freestyle, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusakahevõistlus ja suusahüpped), taekwondo, Tai poks, võimlemine (ka akrobaatiline võimlemine), võistlustants, võrkpall (ka istevõrkpall), rull-iluuisutamine, wu-shu – koefitsient 1,0;
 3) aerutamine, allveesport, iluuisutamine, jalgrattasport, jäähoki, jääkeegel (curling), jääpurjetamine, kelguhoki, laskesport, laskesuusatamine, moodne viievõistlus, mootorrattasport, purjetamine, ratsasport, sõudmine, tennis, triatlon, ujumine, veemootorisport, vehklemine – koefitsient 1,3.

 (3) Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid:
 1) eelisarendatavate spordialade koefitsiendid on 0,7 ja 1,0. Koefitsient 1,0 määratakse maksimaalselt 20-le käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud spordialale. Ülejäänud spordialadele ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata spordialadele määratakse koefitsient 0,7. Eelisarendatavate spordialade koefitsientide määramisel lähtutakse spordialast, sh majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest, ning spordiala kandepinnast, perspektiivist ja saavutustest nii Eestis kui ka maailmas;
 2) eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määrad kehtestab vallavalitsus käskkirjaga iga kahe aasta järel 1. oktoobriks käesoleva määruse § 11 lõikes 2 nimetatud komisjoni ettepanekul. Komisjon esitab oma ettepaneku vallavalitsusele 10 päeva varem. Kui komisjon ettepanekut ei esita, kehtestab vallavalitsus eelisarendatavate spordialade koefitsiendid, lähtudes käesoleva lõike punktist 1. Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid avalikustatakse vastavalt käesoleva määruse §-le 2.
Eelisarendatavate spordialade koefitsientide määramisel lähtutakse spordialast, sh majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning spordiala kandepinnast, perspektiivist ja saavutustest nii Eestis kui ka maailmas.

 (4) Spordialaliidu edetabelil põhinevad koefitsiendid:
 1) edetabeli kolmas kolmandik – koefitsient 0,5;
 2) edetabeli teine kolmandik – koefitsient 1,0;
 3) edetabeli esimese kolmandiku puhul edetabeli kolmandas kolmandikus olevate toetuse saajate harrastajate arvu alusel arvutatav toetussumma X (§ 6 lg 1- 3) korrutatakse 0,5-ga või 0,3-ga, kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, mille tulemuseks saadakse Y. Kui selliseid spordiorganisatsioone on, kelle puhul on vaja korrutada 0,3-ga, siis 0,3-ga korrutamisel saadakse Y korrutiste X·0,5 ja X·0,3 tulemuste liitmisel. Tulemus Y lahutatakse toetussummast X. Lahutustulemus (Z=X-Y) jagatakse edetabeli esimesse kolmandikku kuuluvate toetuse saajate harrastajate koguarvuga. Saadud jagatis liidetakse edetabeli esimeses kolmandikus oleva juba käesoleva paragrahvi § 6 lõigete 1-3 alusel arvutatud toetuse saaja summale vastavalt tema harrastajate arvule.
 4) puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute kohta arvestatakse toetust sõltumata spordialaliidu edetabelist koefitsiendiga 1,0 (§ 6 lg 4 p 2).

 (5) Treeneri EKR tasemel põhinevad koefitsiendid:
 1) EKR-i 5. tase - koefitsient 5,0;
 2) EKR-i 6. tase - koefitsient 7,5;
 3) EKR-i 7. või 8. tase - koefitsient 10,0.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.  Toetuse taotlus

 (1) Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse vallavalitsusele koos käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema volitatud isik. Vallavalitsus võib nõuda, et taotlusele lisatakse teisi dokumente, mis on olulised, et otsustada, kas toetust anda või mitte anda. Lisadokumentide nõudmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult (posti või e-posti teel).

 (2) Toetuse taotluses märgitakse:
 1) taotleja ja tema esindaja andmed;
 2) treeningrühmade loetelu;
 3) taotleja kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta.

 (3) Taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
 1) järgneva aasta eelarve;
 2) treenerite ja harrastajate vormikohane nimekiri paber- või elektroonilise dokumendina. Nimekirjas tuleb esitada treenerite ja harrastajate nimed ja isikukoodid harrastajate treeningrühmade kaupa, spordiala nimetus, treeningrühmade arv, harrastajate arv ning treeneri EKR-i tase ja selle kehtivuse aeg (kvalifikatsioon peab kehtima alates 1. oktoobrist enne järgmise toetusperioodi algust ning kuni toetusperioodi lõpuni).
Harrastajate vanuserühmadesse jaotamisel arvestatakse nende vanust toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga;
 3) tegevuskava järgneva kolme aasta kohta (va erakooli pidaja);
 4) treening- või tunniplaan vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta;
 5) koopia dokumendist, mis tõendab treeneri väljaõpet puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimestega töötamiseks.

 (4) Toetuse taotlemisel võib vallavalitsus lisaks käesoleva paragrahvi § 7 lõigetes 1-3 loetletud dokumentidele nõuda taotlejalt jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega seotud dokumentide esitamist ja tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuseks vajalike tingimustega.

 (5) Toetuse saamiseks peab taotleja tagama, et teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener on Tallinna veebilehe (https://taotlen.tallinn.ee) kaudu kinnitanud soovi Viimsi valla sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale 1. detsembriks.
Sooviavalduse toetuse määramiseks võib esitada vallavalitsusele kohapeal ka paberil või e-posti teel digitaalselt allkirjastatult. Avaldus peab sisaldama harrastaja ja harrastaja seadusliku esindaja nime, treeneri avalduse puhul treeneri nime, isikukoodi, kontaktandmeid (postiaadress, telefon, e-post) ning selgesõnalist soovi toetuse andmise kohta taotlejale.

 (6) Toetusperioodi kestel spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajate asendumisel uutega, peab toetuse saaja tagama, et asemele tuleva harrastaja kohta kinnitaks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja soovi Viimsi valla sporditegevuse toetuse andmiseks taotlejale samal viisil.

§ 8.  Dokumendi esitamine

 (1) Vallavalitsusele esitatavad dokumendid peavad olema kirjalikus vormis ja neid võib digitaalselt allkirjastatult esitada ka elektrooniliselt.

 (2) Elektrooniline dokument loetakse Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile (edaspidi amet) esitatuks, kui dokumendi saatja on saanud elektroonilise teate dokumendi vastuvõtmise kohta ametidokumentide vastuvõtmiseks ettenähtud andmebaasist.

 (3) Sporditegevuse toetamise e-teenuse olemasolul võib taotleja või toetuse saaja esitada taotluse (§ 7 lg 1) või toetuse kasutamise aruande (§ 17 lg 1) digitaalallkirjastatuna infosüsteemi PAI ( http://pai.tallinn.ee ) kaudu.

 (4) Dokumendi elektroonilise esitamise nõuded kehtestab vallavalitsus.

§ 9.  Sporditegevuse toetuste infosüsteem

 (1) Viimsi Vallavalitsus koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga kasutab ühtset sporditegevuse toetuste infosüsteemi, tunnusnimega PAI (edaspidi infosüsteem PAI), et kontrollida taotluste ja muude dokumentide vastavust määruse §-s 7 sätestatud nõuetele, arvutada toetuse summa määruse §-de 5 ja 6 kohaselt ja kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

 (2) Infosüsteemi PAI vastutav töötleja on Vallavalitsuse hariduse- ja kultuuriamet (edaspidi amet).

 (3) Vastutav töötleja loob taotleja või toetuse saaja kontaktisikule infosüsteemi PAI kasutajakonto.

 (4) Konto loomiseks esitab taotleja või toetuse saaja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib kontaktisiku järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 3) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-post).

 (5) Vastutav töötleja sulgeb kasutajakonto, kui toetuse taotleja lõpetab tegevuse.

 (6) Taotleja ja toetuse saaja volitatud kontaktisik kannab infosüsteemi PAI taotleja või toetuse saaja harrastajate, treeneri(te) ja treening- või tunniplaani andmed käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud ajaks ning uuendab ja muudab neid vastavalt määruse § 16 lõike 2 punktides 13 ja 14 nimetatud ajaks, sh peavad taotleja või toetuse saaja tagama toetuse saamiseks määruse § 7 lõikes 5 nimetatud harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja ja treeneri kinnituse.

 (7) Kui treeneri või harrastaja andmed infosüsteemis PAI ei lange kokku taotluses esitatud andmetega, siis lähtutakse taotluse menetlemisel taotluse andmetest.

§ 10.  Taotleja õigused ja kohustused

 (1) Taotlejal on õigus saada vallavalitsuselt informatsiooni mitme taotleja nimekirjas esitatud harrastajate kohta ning harrastajate kohta, kelle puhul ei ole teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja määranud toetuse saajat.

 (2) Taotleja, kellele vallavalitsus andis toetust eelneval perioodil, on kohustatud esitama aruande määruse § 17 lõikes 1 nimetatud tähtajaks. Kui taotleja, kes eelneva perioodi eest on saanud toetust, on ilma mõjuva põhjuseta jätnud esitamata toetuse kasutamise aruande § 17 lõikes 1 nimetatud tähtajaks, siis on vallavalitsusel õigustoetus tagasi nõuda ja/või kolme aasta jooksul toetust mitte anda. Taotleja võib mõjuvate põhjuste olemasolul taotleda vallavalitsuselt aruande esitamise tähtaja pikendamist.

 (3) Toetuse saaja on kohustatud hoidma saadud toetust eraldi pangakontol ja tegema sealt väljamakseid määruse § 15 lõikes 1 sätestatud sihtotstarbel. Kui taotleja ei ole saadud toetust hoidnud eraldi pangakontol, siis järgmisel aastal toetuse taotlemisel toetust ei anta.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruse § 7 sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 1 kuu jooksul arvestades taotluse esitamise tähtajast. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine vallavalitsuse otsusega ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

 (2) Taotluse vaatab amet läbi 3 kuu jooksul, arvates selle esitamise tähtajast ja teeb Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile (edaspidi: komisjon) ja see omakorda vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise või mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

§ 12.  Toetuse andmise otsustamine

 (1) Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse vallavalitsuse korraldusena. Otsuse tegemisel lähtutakse käesolevast määrusest, taotlusest, komisjoni ettepanekust ja faktilistest asjaoludest.

 (2) Tingimusel, et komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lähtunud käesolevast määrusest või kui ettepanek on motiveerimata, on vallavalitsusel õigus saata taotlus komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon vaatab taotluse uuesti läbi 1 kuu jooksul. Kui komisjon keeldub ettepaneku muutmisest, edastab amet taotluse vallavalitsusele, kes otsustab toetuse andmise või mitteandmise. Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmib amet taotlejaga lepingu.

 (3) Vallavalitsus teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusakti ning lõikes 2 nimetatud asjaolu taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul haldusakti andmisest või asjaolu selgumisest arvates. Teave toetuse andmise või mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse vallavalitsuse dokumendiregistris ja infosüsteemis PAI.

§ 13.  Toetuse andmisest keeldumine

 (1) Toetust ei anta, kui taotleja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi valla asutustele või kui taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid, kui taotleja kohta ei ole 1. detsembriks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener alates EKR-i 5. tasemest toetuse andmise soovi kinnitanud ning muudel määruse § 4 lõikes 2, § 10 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

 (2) Toetuse andmisest keeldumine vormistatakse kirjalikult.

5. peatükk TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 14.  Lepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsus esitab 1 kuu jooksul toetuse andmise haldusakti teatavakstegemisest taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mille taotleja on kohustatud tagastama allkirjastatult 1 kuu jooksul arvates lepingu esitamisest.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) pooled;
 2) poolte õigused ja kohustused;
 3) toetuse suurus ja sihtotstarve ning toetusperiood;
 4) harrastajate arv;
 5) toetuse ülekandmise tingimused;
 6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
 7) sanktsioonid.

 (3) Tingimusel, et toetuse taotleja ei tagasta vallavalitsusele allkirjastatud lepingut tunnistatakse haldusakt toetuse andmise kohta kehtetuks ja taotlus jäetakse rahuldamata ning taotluse menetlus lõpetatakse. Haldusakt menetluse lõpetamise kohta tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul.

§ 15.  Toetuse kasutamine

 (1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel sihtotstarbel:
 1) EKR-i 4.- 8. tasemega treeneri töötasuks;
 2) harrastajate sporditegevusega seotud spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri-/rendikuludeks;
 3) kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud põhjendatud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri/rendikulud, toitlustamine).

 (2) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama vallavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui vallavalitsus on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 16.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

 (1) Toetuse saajal on õigus:
 1) saada määratud toetust;
 2) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid;
 3) teha harrastajate nimekirjas muudatusi asendades spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajad uutega. Kui väiksema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kuulub kohaldamisele suurem koefitsient, siis antud toetust ei suurendata. Kui suurema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kohaldatakse väiksemat koefitsienti, siis vähendatakse toetust vastava harrastaja koefitsiendimäärani. Kui treener koos treeningrühmaga lahkub ja läheb teise toetuse saaja juurde, siis treeneri ja harrastajate kohta arvestatav toetus kantakse uuele toetuse saajale üle uue toetuse saaja avalduse alusel ja lahkunud harrastajaid uutega ei asendata. Treeneri üleminekul kantakse treeneri kohta arvestatav toetus üle uuele toetuse saajale uue toetuse saaja avalduse alusel. Toetuse ülekandmise eelduseks on, et avaldusele lisatakse tõend selle kohta, et senist toetuse saajat on teavitatud treeneri lahkumisest või treeneri lahkumisest koos treeningrühmaga.

 (2) Toetuse saaja on kohustatud:
 1) korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt 10 päeva toimub spordilaagris;
 2) pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningul või tunnis osalenud harrastajate nimed ning treeningtegevuse lühikokkuvõtte;
 3) korraldama 7-10 aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 120 minutit;
 4) korraldama 11-15-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 240 minutit;
 5) korraldama 16-19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 360 minutit;
 6) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ületa 25 harrastajat;
 7) korraldama puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile, kuid mitte vähem kui korra nädalas;
 8) tagama, et üks treener korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga ja maksimaalselt 100 harrastajaga;
 9) tagama, et harrastajatega ei töötaks treenerid, kellel on lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 järgi piiranguid harrastajatega töötamiseks;
 10) esitama vallavalitsuse nõudmisel viivitamata karistusregistri tõendi treeneri karistatuse kohta;
 11) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest Viimsi Vallavolikogu määruse "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord" alusel;
 12) kasutama toetust vastavalt määruse § 15 lõikes 1 sätestatule;
 13) pidama treening- või tunniplaani infosüsteemis PAI ja tegema vajalikud muudatused ühe tööpäeva jooksul, tagamaks järelevalveks andmete õigsuse;
 14) tagama toetuse arvestuslikuks aluseks olevate harrastajate andmete õigsuse ja tegema muudatused infosüsteemis PAI iga kuu 10. kuupäevaks.

6. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 17.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 31. jaanuariks pärast toetusperioodi (1. jaanuar kuni 31. detsember) lõppu.

 (2) Juhul kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

 (3) Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ja määrata tähtaeg nende esitamiseks.

 (4) Korrektselt vallavalitsusele esitatud ja kinnitatud aruanne ning 1. novembriks esitatud uue toetusperioodi taotlus on aluseks järgmise toetusperioodi igakuiste maksete ettemaksete sooritamiseks kuni Viimsi valla eelarve kinnitamiseni ja toetuslepingu sõlmimiseni.

§ 18.  Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  Juhul, kui toetuse saaja ei esita määruse § 17 lõikes 3 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse taotlemise ja kasutamise kohta, kasutab saadud toetust mittesihtotstarbeliselt, jätab kasutamata toetuse vallavalitsusele tagastamata või rikub muul moel lepingut, on vallavalitsusel õigus vähendada toetuse suurust, peatada toetuse väljamaksmine ja/või lõpetada leping, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda.

§ 19.  Järelevalve lepingu täitmise üle

 (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab amet.

 (2) Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus:
 1) võimaldama järelevalve teostajale igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele osalustasust soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
 2) esitama nõutud informatsiooni ja aruanded vallavalitsusele määratud tähtajaks.

 (3) Järelevalve käigus on õigus kohapeal kontrollida:
 1) treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas;
 2) treeningutel osalevate harrastajate arvu ja treenerite vastavust lepingule;
 3) muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 ja lõike 2 kohaselt läbiviidud kontrollimiste kohta koostab amet akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või toetuse saaja muu töötaja).

 (5) Järelevalve käigus avastatud lepingutingimuste olulise rikkumise või nende kordumise korral koostab amet akti(de) alusel protokolli.

 (6) Protokollis märgitakse järelevalve teostamise aeg ja koht, järelevalve teostaja nimi ning kohal viibivate järelevalve toimingus osalejate ja selle tunnistajate nimed, järelevalvetoimingu eesmärk, järelevalve käigus tuvastatud asjaolud, järelevalvetoimingu käigus esitatud taotlused, järelevalvetoimingu osalise seletused, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemused.

 (7) Protokoll antakse toetuse saajale üle allkirja vastu või edastatakse tähtväljastusteatega.

 (8) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus rakendada sanktsioone, sh määrata vastavalt lepingule leppetrahve, ajutiselt peatada toetuse maksmine või lõpetada leping.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsusel kehtestada järgmised vormid:
 1) sporditegevuse toetamise taotlus (§ 7 lg 1);
 2) treenerite ja harrastajate nimekiri (§ 7 lg 3 p 2);
 3) sporditegevuse toetamise leping (§ 14 lg 1);
 4) sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne (§ 17 lg 1).

 (2) 2017.a 1. novembriks esitatud taotlustele 2018.a tegevustoetuste kohta kohaldatakse käesoleva määruse sätteid.

 (3) 2017.a. sporditegevuse toetuse aruande esitamise tähtaeg on vastavalt lepingule 28. veebruar 2018.

§ 21.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 19.08.2014 määrus nr 12 „Sporditegevuse toetamise kord“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json