KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu transpordi- ja turvalisusekomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2017, 29

Viimsi Vallavolikogu transpordi- ja turvalisusekomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.12.2017 nr 21

Määrus kehtestatakse „Viimsi valla põhimääruse“ § 32 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Transpordi- ja turvalisusekomisjon (edaspidi - Komisjon) on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi - Vallavolikogu) poolt moodustatud alatine komisjon, mille ülesandeks on transpordi ja turvalisuse valdkonna probleemide analüüs, arvamuse kujundamine ja ettepanekute tegemine Vallavolikogule ja Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi – Vallavalitsus) ning vajadusel vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine.

  (2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjoni tegevus lõpeb vallavolikogu otsusega või komisjoni liikmete volituste lõppemisel.

§ 2.   Komisjoni moodustamine

  (1) Komisjoni moodustab otsusega vallavolikogu vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.

  (2) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitab komisjoni esimehe ettepanekul vallavolikogu.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesandeks on transpordi ja turvalisuse valdkondades:
  1) selgitada välja Viimsi valla poolt lahendamist vajavad transpordi, liikluskorralduse ja turvalisusega seonduvad probleemid ning pakkuda lahendusi nende probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks;
  2) naaberomavalitsustega transpordi, liikluskorralduse ja turvalisuse küsimustes koostöö arendamine;
  3) erinevate turvalisuse, s.h liiklusohutuse tagamisega seotud kodanikualgatuste toetamine, kaasaarvatud naabrivalve, abipolitsei ning vabatahtlikud päästjad;
  4) koostöö Vallavalitsuse, Viimsi valla kriisikomisjoni, turva-päästestruktuuride, politsei, kaitseliidu ning teiste ametiasutustega;
  5) politsei, kohaliku elanikkonna ja eraettevõtluse koostöö soodustamine turvalisuse ja ohutuse suurendamisel;
  6) ettepanekute tegemine valla arengukavasse;
  7) volikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine ja arvamuste andmine läbivaatamiseks saadetud valla õigusaktide eelnõude kohta;
  8) komisjonile suunatud kirjade, ettepanekute, avalduste ja kaebuste läbivaatamine ning nende lahendamiseks vajalike ettepanekute tegemine, arvamuse andmine või seisukoha võtmine;
  9) muude küsimuste menetlemine vastavalt komisjoni pädevusele;
  10) ettepanekute tegemine vallavolikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja sisu kohta komisjoni tegevusvaldkondades.

§ 4.   Komisjoni õigused ja kohustused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) saada vallavalitsuse ametnikelt, vallavalitsuse ametiasutustelt ja hallatavatelt asutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja teavet, v.a neid, mis on seadusega keelatud;
  2) nõuda tutvumiseks vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid;
  3) esitada arupärimisi vallavalitsuse liikmetele;
  4) läbi vaadata ja vallavolikogule ette valmistada komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
  5) teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega sõltuvalt probleemi sisust;
  6) esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes vallavolikogu antud volituste piires;
  7) teha ettepanekuid valla arengukava, selle investeeringute kava ning valla eelarve projekti kohta;
  8) teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele komisjoni valdkonda puudutavate õigusaktide koostamiseks või muutmiseks. Antud ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga;
  9) vajadusel kaasata probleemi lahendamisele vastava valdkonna organisatsiooni esindajaid, asjatundjaid ja eksperte. Taotlus eksperdi kaasamiseks ja selleks rahaliste vahendite eraldamiseks esitatakse vallavolikogu esimehele. Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees või aseesimees koostöös vallavolikogu kantseleiga;
  10) esitada järelpärimisi ja ettepanekuid organisatsioonidele ja asutustele, kes on otseselt või kaudselt seotud Viimsi valda puudutavate transpordi ja turvalisuse küsimustega;
  11) teha koostööd piirnevate omavalitsustega ja riigi tasandi asutustega;
  12) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu poolt kehtestatud korras;

  (2) Komisjon annab vallavolikogule aru tehtud tööst vähemalt üks kord aastas esitades aruande ka kirjalikult.

  (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

  (4) Komisjoni liige võidakse arvata komisjoni koosseisust välja kui ta ei ole osalenud komisjoni koosolekul kolmel järjestikusel korral.

  (5) Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse tegemise hetkest.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Ettepanekud ja seisukohad võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (2) Komisjoni koosolek toimub vastavalt vajadusele komisjoni esimehe edastatud koosoleku kutsele, kuid mitte harvem kui 1 (üks) kord kvartalis.

  (3) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), teised vallavolikogu alatised komisjonid, vallavolikogu üksikliikmed, vallavolikogu esimees ja vallavalitsus. Materjalid, mis lähevad arutusele komisjoni koosolekule, peavad olema laekunud komisjoni esimehele vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku toimumist e-posti teel.

  (4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kes koostab töökava ja koosolekute päevakorra kava, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni koosoleku, saadab välja arutlusele tulevad materjalid ja juhatab komisjoni koosolekut.

  (5) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeerib vallavolikogu kantselei komisjoni liikmeid vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku algust. Vallavolikogu kantselei komplekteerib ja saadab materjalid e-posti teel.

  (6) Kõigi koosolekule kogunenud komisjoni liikmete nõusolekul võib täiendavaid küsimusi päevakorda võtta enne koosoleku algust.

  (7) Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees.

  (8) Küsimuste arutelu lõpetatakse ettepaneku või seisukoha vastuvõtmisega. Ettepaneku või seisukoha poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe (tema äraolekul komisjoni aseesimehe) hääl.

  (9) Komisjoni otsused on vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide vastuvõtmisel nõuandva iseloomuga.

  (10) Komisjon valib protokollija enne koosoleku algust. Komisjoni koosoleku käik, vastuvõetud ettepanekud ja seisukohad protokollitakse. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ja vastuvõetud ettepanekud ning seisukohad, hääletustulemused ja komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla koosolekut juhatav komisjoni esimees või komisjoni esimehe äraolekul aseesimees ning protokollija. Protokolli edastab komisjoni esimees vallavolikogu kantseleile hiljemalt neljanda tööpäeva lõpuks koosoleku toimumisest arvates.

  (11) Vallavolikogu kantselei edastab koosoleku protokolli ka vallavalitsusele, kes teeb vajadusel otsuse komisjoni ettepanekute ja seisukohtade suhtes.

  (12) Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json