Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2017, 31

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 14.12.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 26 lõike 1 punkti 4 ja § 45 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise eesmärgiks on võimaldada puudega või liikumistakistusega isikutele, vähekindlustatud või sotsiaalselt mittetoimetuleva leibkonna liikmele või muule abivajavale isikule avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavust võrdväärselt toimetuleku- või liikumisprobleeme mitteomavate isikutega.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja valla haldusterritooriumil asuvale elukoha aadressile registreeritud:
  1) puudega inimesel;
  2) liikumistakistusega isikul;
  3) vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmel;
  4) isikul, kelle transpordi on tellinud haigla või vallavalitsus;
  5) puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas elaval isikul;
  6) eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga koos reisival isikul.

  (3) Vaba istekoha olemasolul sõidukis võib sotsiaaltransporditeenust osutada isikule sõltumata tema elukoha registreeringust.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
Haigla – erakorralise meditsiini osakonda (EMO) omav raviasutus.
Kliendi kaasreisija – isik, kes reisib koos Kliendiga, kuid kelle kaasasolek ei ole kliendiprofiilis reglementeeritud.
Klient – sotsiaaltransporditeenust kasutav isik, kes kuulub määruse § 1 lg 2 p 1-5 nimetatud sihtgruppi;
Lisateenused – kliendi kandeabi, kliendi saatmise või kanderaamiteenus;
Reis – teenindava sõiduki liikumise teekond alates esimese reisija pealevõtmisest kuni viimase reisija mahapanekuni;
Sõidualustustasu - fikseeritud summas avalduv tasu, mis lisandub igale osutatud veoteenuse maksumusele ning katab osaliselt vedaja kulud reisijate teenindamisel.

§ 3.   Klientide registreerimine

  (1) Klientide registreerimise korra kehtestab Väike-Maarja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Vallavalitsus kehtestab kliendiks registreerimise avalduse ja kliendi profiili vormi.

§ 4.   Üldnõuded sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks

  (1) Vallavalitsus kehtestab sotsiaaltransporditeenuse osutamise juhendi.

  (2) Vallavalitsus korraldab sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks vajaliku operaatorteenuse osutaja ja vedajate hanke koostöös teiste omavalitsustega vastava koostööleppe alusel.

  (3) Vallavalitsus korraldab arvestuse pidamise sotsiaaltransporditeenuse kasutamise üle.

§ 5.   Sotsiaaltransporditeenuse rahastamine

  (1) Vallavalitsus kehtestab sõidualustustasu ning vedaja osutatavate lisateenuste tasu suuruse enne § 4 lg 2 sätestatud hangete väljakuulutamist.

  (2) Vallavalitsus kehtestab klientide poolt tasutava hinna või omaosaluse suuruse pärast § 4 lg 2 sätestatud hangete tulemuste selgumist. Olenevalt Kliendi erivajadusest või sotsiaaltranspordi kasutamise eesmärgist võib Kliendi tasutav hind olla diferentseeritud.

  (3) Kliendi omaosaluse suuruse võib vallavalitsus kehtestada fikseeritud summana täismahule ja/või vastavalt läbitud kilometraažile ning selle määramisel peab lähtuma vedajate veotariifide kaalutud keskmisest suurusest. Kliendi omaosalustasu suurus ei tohi mistahes lähte- ja sihtkoha vahel reisimisel sõltuda reisi igakordsest marsruudist, planeerimisest, sõidukitüübist ega vedaja lepingulisest tasust.

  (4) Kaasreisija või vaba istekohta kasutav isik peab tasuma veo eest arvestatud tasu täies ulatuses.

  (5) Kliendiga koos reisiv alla 7-aastane laps reisib tasuta.

  (6) Klient on kohustatud tasuma tellitud teenuse eest, mida ta ei kasutanud juhul, kui ta jättis selle nõuetekohaselt tühistamata.

§ 6.   Järelevalve sotsiaaltransporditeenuse osutajate üle

  (1) Vallavalitsusel on kohustus kontrollida sotsiaaltransporditeenuse vastavust teenuse osutamise nõuetele nii kliendi esitatava kaebuste alusel kui ka iseseisva kontrollplaani alusel.

  (2) Vallavalitsus võib operaatorteenuse osutajat volitada enda nimel teostama järelevalvet vedajate ja operaatorteenuse osutaja tegevuse ja sõidukite ning sõidukijuhtide nõuetekohasuse üle ja korraldama arveldamist vedajate, klientide ja vallavalitsusega arvestades käesoleva määruse ja selle alusel kehtestatud muude dokumentide sätteid.

  (3) Vallavalitsus või tema volitusel operaatorteenuse osutaja korraldab sotsiaaltransporditeenuse kvaliteedi hindamise uuringuid.

§ 7.   Andmekaitse

  Vedaja ja operaatorteenuse osutaja peab tagama sotsiaaltransporditeenuse osutamisel teatavaks saadud eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsuse.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Erandjuhul arvestades kliendi tervislikku või muud erivajadust võib vallavalitsus korraldada sotsiaaltransporti arvestamata § 4 ja § 5 sätteid.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse pärast hankelepingute sõlmimist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json