Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2021, 7

Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 16.12.2019 nr 93
RT IV, 19.12.2019, 2
jõustumine 22.12.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.02.2021RT IV, 09.02.2021, 312.02.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest antava lammutustoetuse andmise põhimõtted, suurus, taotlemise, hindamise, otsustamise, lepingu sõlmimise ja toetuse maksmise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse eesmärk on avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja elukeskkonna parandamine läbi maastikupilti kahjustavate ohtlike hoonete ja rajatiste (edaspidi ehitiste) lammutamise.

  (3) Määruses kasutatavatele mõistetele ja tegevustele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.

§ 2.   Toetuse andmise põhimõtted

  (1) Lammutustoetus on Elva valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamiseks.

  (2) Lammutustoetust on õigus taotleda Elva valla haldusterritooriumil asuva käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele vastava ehitise omanikul ehitise lammutamiseks.
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]

  (21) Elva Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus määrata pärast vastava aasta eelarve vastuvõtmist toetuse sihtgrupp (eraisik, äriühing, mittetulundusühing või muu), sihtobjekt (elamu, tootmishoone või muu) või sihtpiirkond (alevik, küla või muu).
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]

  (3) Abikõlblikud on kulud, mis on otseselt seotud järgmiste tegevustega:
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]
  1) ehitise lammutamise projekteerimine;
  2) ehitise lammutamine;
  3) ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimine.

  (31) Mitteabikõlbulikud kulud on:
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]
  1) kulud, mis ei ole seotud abikõlbulike tegevustega;
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]
  2) projektijuhtimise kulud;
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]
  3) omanikujärelevalve kulud;
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]
  4) ülemäärased või vääralt arvestatud kulud;
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]
  5) kulud, mille finantseerimisallikaks on riieelarvelisest, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest rahastatav toetusmeede.
[RT IV, 09.02.2021, 3 - jõust. 12.02.2021]

  (4) Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates.

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma.

  (2) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel nendest.

  (3) Toetus makstakse välja pärast taotluse kohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Elva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) määrab taotluste esitamise tähtajad, nõuded taotlusele ja eelarve suuruse pärast jooksva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (2) Vallavalitsus teatab toetuse taotlemise võimalusest valla veebilehel ja muudes infokanalites.

  (3) Lammutustoetuse taotlemiseks esitatakse nõuetele vastav taotlus vallavalitsusele.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) lammutamiseks ja sellega kaasnevate vajalike tööde, sh lammutusprojekti, tegemiseks võetud hinnapakkumised. Tööde tellimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et lammutus- ja projekteerimistöid võib teha vastavat õigust omav ettevõtja. Võrdlevaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks;
  2) kinnituskiri, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaoluga, et toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist.

  (5) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse struktuuriüksus, kes kontrollib taotluse vastavust nõuetele. Taotluse läbivaatamise käigus võib nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses ja selle lisades esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui esitatud taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb puudusi, näidates ühtlasi, millised puudused vajavad kõrvaldamist.

§ 5.   Taotluste hindamise ja otsustamise kord

  (1) Taotluste hindamiseks moodustab vallavalitsus vähemalt kolmeliikmelise hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjon hindab nõuetekohaseid taotlusi. Hindamisel arvestatakse ehitise ohtlikkust inimestele, keskkonnareostuse tekkimise võimalikkust, visuaalset reostust ja asukoha olulisust. Eelistatakse projekte, millel on suurem mõju visuaalse reostuse likvideerimisele ning mis asuvad tihedama asustuse ja liiklustihedusega piirkondades. Hindamise tulemusel moodustub laekunud taotlustest pingerida.

  (3) Hindamiskomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamise, rahuldamata jätmise ja toetuse suuruse määramise kohta.

  (4) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise osaliselt või täielikult või toetuse andmisest keeldumise korraldusega 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest. Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või toetuse eelarve on ammendunud.

  (5) Taotluse rahuldamise korralduses märgitakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetatavad tegevused;
  3) toetusmäär ja toetussumma;
  4) tegevuste planeeritud abikõlblik kogumaksumus;
  5) vaidlustamisviide.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise korraldus peab sisaldama taotluse rahuldamata jätmise põhjendust.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamiseks sihtfinantseerimise leping, milles märgitakse:
  1) ehitise omanik ja toetuse saaja;
  2) lammutustöö projekteerija või lammutustöö tegija või tegijad;
  3) ehitise täieliku lammutamise tähtpäev;
  4) toetuse andja ja saaja õigused ja kohustused;
  5) toetuse suurus ja maksmise põhimõtted;
  6) muud asjakohased sätted.

§ 7.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetus makstakse Toetuse saajale pärast lammutustööde lõpetamist ja toetuse kasutamise aruande esitamist.

  (2) Toetuse maksmiseks peab ehitise omanik esitama toetuse kasutamise aruande koos kuludokumentidega. Kulud peavad olema põhjendatud ja dokumenteeritud. Abikõlblikke kulusid tuleb tõendada vastava taotleja tasutud arve maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõttega. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

  (3) Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, lammutatud ehitise maa-ala korrastatud, esitatud jäätmeseaduse kohane jäätmeõiend, ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis.

  (4) Vallavalitsuse struktuuriüksusel on õigus vähendada toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja tööde teostamisel vähem kasutatud summa võrra, kui esitatud dokumentidest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel on projekti eelarve võrreldes planeerituga vähenenud või teostatud tööd odavnenud.

  (5) Toetuse kasutamise aruande ja lõpliku toetuse summa kinnitab vallavalitsuse struktuuriüksus otsusega. Otsus edastatakse toetuse saajale ja täitmiseks finantsosakonnale. Toetus kantakse lepingus märgitud isiku arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  (6) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või vähendada toetuse suurust, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta aruannet;
  3) töid, mille jaoks toetus eraldati, ei tehtud 12 kuu jooksul sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates;
  4) kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json