Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tallinna linna 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2019, 6

Tallinna linna 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 12.12.2019 nr 24
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2, § 37 lg 21 ja § 38 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 1, 8 ja 81 ning lg 3 alusel.

§ 1.   Tallinna linna 2020. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Tallinna linna 2020. aasta:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
  6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
  7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

  (2) Lisas 3 „Kulude eelarve" tähisega (a) märgitud kulud ja amortisatsioonikulud on arvestuslikud ning tähisega (ü) märgitud kulud on ülekantavad.

  (3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve" toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2020. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

  (4) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve" toodud kogumaksumused on aluseks riigihangete korraldamisel ning tervikrenoveerimiste ja ehituste puhul sisaldab kogumaksumus nii projekteerimist, ehitust kui ka sisustust.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  (1) Lubada linnavalitsusel:
  1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
  2) kinnitada Tallinna linna 2019. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2020. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;
  3) kinnitada lisas 3 palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes;
  4) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist;
  5) teha eraldisi linnavalitsuse reservfondist linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõikes 11 ette nähtud hüvitiste maksmiseks ning lõigete 12 ja 13 alusel makstud hüvitise katmiseks ulatuses, mis on vajalik teenistuskoha täitmisel töötasukulude tagamiseks või mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
  6) teha eraldisi linnavalitsuse reservfondist linna asutuste töötasufondi suurendamiseks koondamishüvitise ja hüvitise koondamisest vähem etteteatatud päevade eest katmiseks ulatuses, mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
  7) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kulude piires;
  8) lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral suurendada ning omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmise korral vähendada vastavale asutusele kavandatud kulutusi;
  9) kajastada p-des 1-8 ja 12 nimetatud tehingud ja nendest tulenevad muudatused linna eelarve täpsustusena;
  10) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 € tingimusel, et kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  11) võtta eelarvelaenu 2020. aasta investeeringute katteks mahus kuni 35 000 000 € tähtajaga kuni 25 aastat;
  12) kasutada 2020. aasta investeeringute finantseerimiseks 2019. aastaks kavandatud, kuid välja võtmata eelarvelaenu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele;
  13) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning muuta võlakohustuste lepingutingimusi linnale soodsamaks;
  14) anda rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu mahus kuni 10 000 000 € kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele tingimusel, et laen tuleb linnale tagastada 31. detsembriks 2020;
  15) anda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus kuni 20 000 000 € tähtajaga kuni 15 aastat;
  16) vähendada jõustunud kohtulahenditega linnalt välja mõistetud hüvitiste katteks eelarveaasta tulemit.

§ 3.   Eelarve täitmise erisused

  Lisas 3 „Kulude eelarve" välja toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud katta teisi tegevuskulusid.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-7 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json