HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2015, 3

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.01.2012 nr 1
RT IV, 29.12.2013, 71
jõustumine 30.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.01.2015RT IV, 20.01.2015, 223.01.2015

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi – elukohajärgne kool) on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel statsionaarset õpet võimaldav kool, mille kaudu Viimsi vald tagab Viimsi vallas elavale koolikohustuslikule isikule (edaspidi – õpilane) võimaluse omandada põhiharidust.

  (2) Igale õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi – rahvastikuregister) järgi on Viimsi vallas, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses koolis, sõltumata õpilase hariduslikust erivajadusest või terviseseisundist.

  (3) Õpilase elukohaandmed fikseeritakse kooliminekule eelneva õppeaasta 1. veebruari rahvastikuregistri andmete seisuga.

§ 2.   Viimsi valla elukohajärgsed koolid

  Elukohajärgsed koolid Viimsi vallas on Viimsi Keskkool, Püünsi Kool, Randvere Kool, Haabneeme Kool ja Prangli Põhikool.
[RT IV, 20.01.2015, 2 - jõust. 23.01.2015]

§ 3.   Esimesse klassi taotluse esitamine ning elukohajärgse kooli määramine

  (1) Õpilase vanem või eestkostja (edaspidi - seaduslik esindaja) esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist 31. märtsini taotluse, vastavalt määruse lisas toodud vormile, elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas või kirjalikult (sh elektrooniliselt allkirjastatuna) Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametile (edaspidi - amet).

  (2) Koolikohustuslikust east noorema õpilase seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka nõustamiskomisjoni hinnangu õpilase koolivalmiduse kohta.

  (3) Viimsi Vallavalitsus moodustab käesolevas määruses käsitletud taotluste läbivaatamiseks ning elukohajärgse kooli määramiseks komisjoni.

  (4) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi, võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse piirnormi ning õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukohta ning määrab elukohajärgse kooli lähtudes järgmistest asjaoludest järgnevas järjekorras:
  1) õpilase elukoha lähedus koolile;
  2) õpilase elukoha lähedus koolile ning sama pere teiste laste õppimine samas koolis;
  3) õpilase seadusliku esindaja soov.

  (5) Amet teavitab seaduslikku esindajat õpilase elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis isiku rahvastikuregistri järgsele aadressile või elektrooniliselt hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 30. aprilliks.

  (6) Amet esitab komisjoni poolt kinnitatud elukohajärgsete koolide õpilaste nimekirjad koolide kaupa koos esitatud taotlustega elukohajärgse kooli direktorile hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 15. maiks. Õpilase kooli nimekirja arvamise otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast määrusest ning komisjoni kinnitatud õpilaste nimekirjast.

  (7) Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. augustiks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vabu õppekohti.

  (8) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 10. augustist.

§ 4.   Esimesse klassi taotluse esitamine õpilase elukoha muutumisel

  Õpilase puhul, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Viimsi vald alates 1. veebruarist või kelle elukoht muutub Viimsi vallas alates 1. veebruarist, esitab õpilase seaduslik esindaja kirjaliku taotluse ametisse elukohajärgse kooli määramiseks või valib alates 10. augustist kooli, kus on vaba õppekoht, esitades taotluse valitud kooli.

§ 5.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Koolikohustusliku õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase seaduslik esindaja taotluse soovitud kooli direktorile.

  (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi seadusele, käesolevale määrusele ning kooli vastuvõtu korrale.

  (3) Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taotluse ametile, kes tagab õpilasele põhihariduse omandamise jätkamise võimaluse.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus avaldatakse valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Lisa Elukohajärgse kooli vastuvõtmise ja määramise taotlus koolikohustuslikule lapsele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json