HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskooli toetuse andmise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2018, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eraüldhariduskooli toetuse andmise kord

Vastu võetud 17.01.2017 nr 66
RT IV, 20.01.2017, 9
jõustumine 23.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2018RT IV, 30.05.2018, 301.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrus reguleerib Rae valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 01.01.2017 – 31.12.2019.

 (2) Toetuse andmise eesmärk on pakkuda mitmekesisemaid võimalusi üldhariduse omandamiseks.

§ 2.  Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.  Erakoolile toetuse andmise tingimused

  Rae valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
 1) õpilane õpib põhikooliastmes;
 2) erakool tegutseb Rae vallas või Rae vallaga piirneva omavalitsuse territooriumil (välja arvatud § 5 lõikes 2 nimetatud juhul).
[RT IV, 30.05.2018, 3 - jõust. 01.09.2018]
 3) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 4) erakoolis õppiva õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Rae vald;
 5) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik;
 6) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus lepingu sõlmimisel.

§ 4.  Erakoolile toetuse andmine

 (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetust kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud tingimused.

 (2) Toetuse andmise aluseks on erakooli pidaja poolt Rae Vallavalitsusele esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis 10nda kuupäeva seisuga.

§ 5.  Toetuse määr

 (1) Rae valla eelarvest erakooli pidajale eraldatava toetuse suurus kalendrikuus õpilase kohta saadakse vabariigi valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ja riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu maksumuse lahutamisel.

 (2) Kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest, võib Rae valla eelarvest toetada haridusliku erivajadusega õpilase õppimist erakoolis suuremal määral kui § 5 lõikes 1 määratud.

§ 6.  Lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse eraldamisel sõlmib Rae Vallavalitsus kalendriaastaks erakooli pidajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) vastutus lepingu rikkumise korral;
 5) muud lepingus olulised tingimused.

§ 7.  Erakooli pidaja teavitamiskohustus

 (1) Erakooli pidaja on kohustatud Rae Vallavalitsust teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetatavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

 (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama Rae Vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 8.  Toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

 (1) Rae Vallavalitsus peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, erakooli pidaja ei luba Rae Vallavalitsuse esindajat haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

 (2) Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on Rae Vallavalitsusel õigus tasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 9.  Järelevalve

  Rae Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

/otsingu_soovitused.json