SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2018, 1

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 16.01.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord sätestab 3- kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava ja 16- kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või eestkostjale (edaspidi hooldaja) hooldajatoetuse (edaspidi toetus) määramise, maksmise tingimused ja korra Kambja vallas.

  (2) Toetust on õigustaotleda isikul, kelle enda ja puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vallas.

  (3) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on lapsevanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kellega on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping.

  (4) Toetuse suuruse, hooldusvajaduse hindamise instrumendi ja toetuse taotluse vormid kinnitab Kambja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase kirjaliku taotluse.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
  4) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem.

  (3) Taotluse menetlemisel külastab taotlust menetlev ametnik puudega lapse elukohta eesmärgiga hinnata hooldusvajadust ning hooldaja võimalusi lapsele vajalikku kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet tagada.

§ 3.   Toetuse määramine

  (1) Toetus määratakse:
  1) 3- kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel;
  2) 16- kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

  (2) Keskmise puudega lapse hooldamisel on hooldajatoetuse määr 80 % raske ja sügava puudega lapse hooldajatoetuse summast.

  (3) Toetus määratakse tähtajaliselt:
  1) kuni lapse puude kestuse viimase päevani või lapse täiskasvanuks saamiseni;
  2) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani.

  (4) Toetust ei määrata kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (5) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ja otsustab toetuse määramise või mittemääramise 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 4.   Toetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

  (1) Toetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

  (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja või eestkostja arvelduskontole.

  (3) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemisel jätkub hooldaja õigustoetusele, jätkatakse toetuse maksmist:
  1) puude määramise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
  2) elamisloa andmise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise jätkamiseks koos kehtiva elamisloaga 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.

  (4) Kui tähtajaliselt määratud toetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse toetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

§ 5.   Toetuse maksmise peatamine

  (1) Toetuse maksmine peatatakse kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

  (2) Toetuse maksmise peatamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mis saadetakse hooldajale või hooldatavale 10 päeva jooksul. Korralduses võib märkida hooldajatoetuse maksmise peatamise perioodi.

  (3) Toetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse vallavalitsuse korralduse alusel toetuse maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

§ 6.   Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise aluseks olevate asjaolude äralangemisel, milleks on:
  1) hooldaja või puudega lapse elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) puudega lapse hoolduse korraldamine ööpäevaringses hoolekandeasutuses;
  3) puudega lapsele keskmise puude määramine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldusvajaduse vähenemine;
  6) puudega lapse või hooldaja surm;
  7) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  8) hooldaja avalduse alusel;
  9) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
  10) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
  11) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

§ 7.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teatama hiljemalt 10 päeva jooksul vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud toetuse maksmise lõpetamise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Keskmise puudega lapse hooldajale, kellele maksti hooldajatoetust Ülenurme Vallavolikogu 10. augusti 2010. a määruse nr 8 „Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ alusel, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist kuni hooldatava kehtiva puude raskusastme määramise otsuse lõpptähtajani varasemalt määratud summas.

  (2) Ülenurme Vallavolikogu 10. augusti 2010. a määrus nr 8 „Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ ning Kambja Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a määrus nr 41 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json