ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2018, 3

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 16.01.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks elamuseaduse § 7 lõike 1 punkt 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) Toimetuleku määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
 1) üür kuni 6 eurot 1m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu, kuni 3,50 eurot 1m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot 1m2 kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 16 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere ja kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 3 eurot 1m2 kohta kuus;
 7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 22 eurot üheliikmelise pere ja 13,20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8) majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot üheliikmelise pere ja 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,15 eurot 1m2 kohta kuus;
 10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot 1m2 kohta kuus;
 11) olmejäätmete veo tasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere ja 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

 (2) Kui kaugkütteta eluruumi kütte ostmise kuludokumendil või majapidamisgaasi ostmise kuludokumendil kajastub ka taotlusele järgneva perioodi küttekulu või gaasikulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Ülenurme Vallavolikogu 5. mai 2015 määrus nr 4 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel” ja Kambja Vallavolikogu 25. veebruari 2016 määrus nr 45 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees