SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2018, 4

Hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 16.01.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra Kambja vallas.

  (2) Hooldaja määratakse sügava puudega täisealisele isikule (edaspidi hooldatav), kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.

  (3) Hooldaja määratakse isikule, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (4) Erandkorras, määratakse hooldaja raske puudega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (5) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Kambja vallas. Erandina võib hooldajaks olla isik, kelle tegelik elukoht on Kambja vallas, kuid rahvastikuregistri järgne elukoht on teises omavalitsuses.

  (6) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Hooldajaks võib olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teostada.

  (7) Täisealise puudega isiku hooldajatoetus (edaspidi hooldajatoetus) on hooldaja või eeskostja toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks täisealise puudega isiku hooldajale

  (8) Hooldajatoetuste suuruse, hooldusvajaduse hindamise instrumendi ja toetuse taotluse vormid kinnitab Kambja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele hooldatava ja hooldaja ühine vormikohane kirjalik taotlus, isikut tõendavad dokumendid, hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus või eestkoste seadmise kohtumäärus.

  (2) Taotluse menetlemisel külastab taotlust menetlev ametnik hooldusvajadusega isiku elukohta eesmärgiga hinnata hooldusvajadust ning hooldaja võimalusi hooldusvajadusega isikule vajalikku kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet tagada.

§ 3.   Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldaja määramise või sellest keeldumise ja hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ja otsustab hooldajatoetuse määramise või mittemääramise 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

  (3) Hooldaja on esmajärjekorras kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime liikumise, suhtlemise, söömise, hügieenitoimingute või riietumisega;
  2) tagama hooldatavale järelevalve ja ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

  (4) Ühele hooldajale võib määrata kuni kolm hooldatavat, kui hooldaja on neile võimeline tagama vajaliku hoolduse.

  (5) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava puude raskusastme määramise otsuse lõpptähtajani;
  2) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani.

§ 4.   Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

  (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja või eestkostja arvelduskontole.

  (3) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemisel jätkub hooldaja õigustoetusele, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist:
  1) puude määramise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
  2) elamisloa andmise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.

  (4) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse toetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

§ 5.   Hooldajatoetuse maksmise peatamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

  (2) Hooldajatoetuse maksmise peatamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mis saadetakse hooldajale või hooldatavale 10 päeva jooksul. Korralduses võib märkida hooldajatoetuse maksmise peatamise perioodi.

  (3) Hooldajatoetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse vallavalitsuse korralduse alusel toetuse maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

§ 6.   Hoolduse lõpetamine

  Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või järgmistel juhtudel:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevaringses hoolekandeasutuses;
  3) hooldatavale keskmise puude määramine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldusvajaduse vähenemine;
  6) hooldatava või hooldaja surm;
  7) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  8) hooldaja avalduse alusel.

§ 7.   Teavitamiskohustus

  Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama hiljemalt 10 päeva jooksul vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Raske puudega isikute hooldajatele, kellele maksti hooldajatoetust Kambja Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a määruse nr 40 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ alusel, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist kuni hooldatava kehtiva puude raskusastme määramise otsuse lõpptähtajani varasemalt määratud summas.

  (2) Sügava puudega isikutele, kellele maksti hooldajatoetust Kambja Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a määruse nr 40 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ § 5 lg 6 alusel, viib ametnik läbi uue hooldusvajaduse hindamise lähtudes käesolevast määrusest.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi teises lõikes nimetatud isik ei ole hiljemalt 15. veebruariks esitanud taotlust, lõpetatakse hooldajatoetuse maksmine alates 01. märtsist 2018.

  (4) Raske puudega isikutele, kellele maksti hooldajatoetust Kambja Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a määruse nr 40 § 5 lg 6 alusel, viib ametnik läbi uue hooldusvajaduse hindamise lähtudes käesolevast määrusest.

  (5) Ülenurme Vallavolikogu 10. august 2010.a määrus nr 7 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord “ ja Kambja Vallavolikogu 25. veebruar 2016. a määrus nr 40 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json