Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse 02.04.2015 määruse nr 2 „Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2021, 5

Kuusalu Vallavalitsuse 02.04.2015 määruse nr 2 „Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine

Vastu võetud 14.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 ja huvikooli seaduse § 17 alusel.

§ 1.   Kuusalu Vallavalitsuse 02.04.2015 määruses nr 2 „Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” tehakse järgmised muudatused:


1) määruse paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hoolekogu moodustamisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
1) põhikooli hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja;
2) ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide esindajad ja volikogu esindaja ning gümnaasiumi õpilaste esindaja. Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust;
3) ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide esindajad ja volikogu esindaja ning kui koolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja. Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust;
4) huvikooli hoolekogu koosseisu kuuluvad volikogu ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja. Huvikoolis, kus õpivad ka alaealised, kuulub hoolekogusse ka vanemate esindaja.“;
2) määruse paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) hoolekogu liikmed valitakse kord aastas õppeaasta alguses hiljemalt 31. oktoobriks;“;
3) määruse paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
1) hoolekogu liikmete valimise algatab ja korraldab kooli direktor;
2) vanemate esindajad valitakse vanemate poolt;
3) vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kooli õpilaste seaduslikud esindajad;
4) vanemate esindajate valimine toimub hääletamise teel;
5) valituks osutub enim hääli saanud kandidaat või kandidaadid ja võrdselt hääli saanud kandidaatide puhul selgub kandidaat liisuheitmise teel;
6) vanemate esindajate valimise koosolek(ud) protokollitakse;
7) kooli direktor kooskõlastab kooli toetava organisatsiooni esindaja organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
8) kooli direktor kooskõlastab vilistlaste esindaja vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
9) hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Terje Kraanvelt
vallavanem

Tiia-Liis Jürgenson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json