Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lihula Kultuurimaja põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2021, 7

Lihula Kultuurimaja põhimäärus

Vastu võetud 14.01.2021 nr 108

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kultuurimaja nimetus ja asukoht

  (1) Kultuurimaja ametlik nimetus on Lihula Kultuurimaja (edaspidi Kultuurimaja).

  (2) Kultuurimaja asukoht ja postiaadress on Tallinna mnt 1a, 90303 Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond

§ 2.   Kultuurimaja tegevuse õiguslikud alused

  (1) Kultuurimaja on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav kultuuriasutus.

  (2) Kultuurimaja juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 3.   Kultuurimaja sümboolika ja pitsat

  (1) Kultuurimaja sümboolikas kasutatakse Lääneranna valla sümboleid või oma kujundusega logo.

  (2) Kultuurimajal on oma pitsat.

§ 4.   Kultuurimaja asjaajamine ja haldusmenetlus

  (1) Kultuurimaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurimaja asjaajamist reguleerivatest kehtivatest õigusaktidest. Kultuurimaja dokumendiblankettidel kasutatakse Lääneranna valla vapi kujutist.

  (3) Kultuurimaja teabehalduse kord kehtestatakse juhataja käskkirjaga.

  (4) Kultuurimaja tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk Kultuurimaja tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  (1) Kultuurimaja on kultuuriasutus, mille põhieesmärgiks on võimaluste loomine rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks.

  (2) Kultuurimaja eesmärk on pakkuda Lääneranna valla elanikele kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele, eeldustele ja võimalustele.

  (3) Kultuurimaja koordineerib Lääneranna valla kultuurialase teenuse pakkumist ja vastutab Lääneranna Kultuuriportaalis oleva informatsiooni ajakohasuse üle.

§ 6.   Kultuurimaja ülesanded

  Kultuurimaja ülesanded on:
  1) Lääneranna valla Lihula piirkonna kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  2) taidluse ning huvitegevuse korraldamine ja edendamine;
  3) Lääneranna valla kultuurielu edendamiseks ja ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) vajadusel valgus- ja helitehnilise teenuse osutamine kõikidele Lääneranna valla hallatavatele asutustele;
  5) vajadusel riiklike pühade ning Lääneranna valla tähtpäevade tähistamise organiseerimine;
  6) rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine ning järjepidevuse tagamine;
  7) professionaalse kultuuri vahendamine;
  8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  9) õppe- ja enesetäiendamisvõimaluste pakkumine ja vahendamine;
  10) konverentsi- ja majutusteenuse ning vaba aja veetmise võimaluse pakkumine;
  11) toitlustus-, kaubandus- ja vahendustegevuse korraldamine kultuurimaja territooriumil ning seal korraldatavatel sündmustel;
  12) tegevuse kajastamine meedias;
  13) kino- ja videofilmide demonstreerimise võimaldamine;
  14) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  15) avalikkuse teavitamine Lääneranna vallas ja kultuurimajas toimuvatest sündmustest afiššide, veebilehtede, s.h valla veebilehe, e-posti, facebook’i ja meedia kaudu.

§ 7.   Kultuurimaja õigused ja kohustused

  (1) Kultuurimajal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kehtestada töökorralduslikud reeglid, mis tagaksid kultuurimaja põhimääruses kehtestatud ülesannete ja nõuete häireteta täitmise;
  2) vastavalt vajadusele moodustada oma ülesannete paremaks täitmiseks komisjone ja töögruppe;
  3) esitada vallavalitsusele kultuurimaja tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid;
  4) saada käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt;
  5) osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele;
  6) pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi teiste isikutega ning sõlmida lepinguid;
  7) osaleda kooskõlastatult vallavalitsusega kultuurialaste organisatsioonide ja liitude tegevuses.

  (2) Kultuurimaja on kohustatud:
  1) võimaldama Lääneranna valla haridusasutustel kasutada kultuurimaja ruume laste huviringide, klassi- ja kooliväliseks tegevuseks vastavalt kooskõlastatud ajakavale;
  2) tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmise, juhindudes kinnitatud eelarvest.

§ 8.   Kultuurimaja huviringide töö põhimõtted

  (1) Huviringid võivad töötada alalistena või hooajalistena.

  (2) Huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest.

  (3) Hooajaliselt tegutsevate huviringide tegutsemisaeg on üldjuhul 1. oktoober kuni 30. juuni, kui kultuurimaja juhataja käskkirjaga ei ole määratud teisiti.

  (4) Hooajalised huviringid määrab igaks hooajaks kultuurimaja juhataja oma käskkirjaga.

  (5) Kultuurimaja juhataja sõlmib huviringi juhiga töö- või käsunduslepingu.

  (6) Huviringid on elanikkonnale tasuta või tasu eest, mille otsustab ja teenustasud kinnitab oma korraldusega vallavalitsus.

3. peatükk Kultuurimaja tegevuse korraldamine ja juhtimine 

§ 9.   Kultuurimaja juhtimine ja struktuur

  (1) Kultuurimaja tegevust juhib ja korraldab kultuurimaja juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (3) Kultuurimaja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus kultuurimaja juhataja ettepanekul.

§ 10.   Juhataja

  (1) vastutab kultuurimaja üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti kultuurimajale kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja on kultuurimaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Koostöös vallavalitsusega kindlustab juhataja kultuurimaja tulemusliku ja häireteta töö.

§ 11.   Juhataja ülesanded ja õigused

  (1) Kultuurimaja juhataja:
  1) korraldab kultuurimaja asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kehtestab asutuse töökorralduse reeglid;
  3) koostab Lääneranna valla Lihula piirkonna kultuurikalendri (sündmuste ajakava) ja kultuurimaja tegevuskava ning esitab selle vallavalitsusele teadmiseks;
  4) korraldab Lääneranna valla kultuurikalendri pidamise;
  5) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest kultuurimaja majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele kultuurimaja eelarve eelnõu, tagab kultuurimaja eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  6) töötab koos vallavalitsusega välja kultuurimaja üldised pikemaajalised arengusuunad;
  7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuurimaja töö paremaks korraldamiseks;
  8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees ja annab kord kalendriaastas oma tööst informatsiooni vallavalitsuse istungil;
  10) esitab kultuurimaja tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutusele;
  11) teavitab vallavalitsust kirjalikult järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest;
  12) teeb ettepanekuid kultuurimaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parendamiseks;
  13) esitab vallavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  14) tagab kultuurimaja tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika);
  15) koostab kultuurimaja tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõud ning esitab need vallavalitsusele;
  16) täidab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks on juhatajal õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja teistelt valla hallatavatelt asutustelt;
  2) soetada vara ja vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele;
  3) tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid;
  4) osutada tasulisi teenuseid ja anda lühiajalisse kasutusse kultuurimaja ruume ja inventari vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele;
  5) võtta üürile lühiajaliseks kasutamiseks inventari;
  6) trükkida tasuliste ürituste pääsmeid ja läbi viia tasulisi üritusi;
  7) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud kultuurimaja edukaks tegevuseks.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 12.   Kultuurimaja vara

  (1) Kultuurimaja kasutuses oleva vara moodustavad talle Lääneranna vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt kultuurimajale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara, mille kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Kultuurimaja valduses olev vara on valla omand.

  (3) Kultuurimaja valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (4) Kultuurimaja valitseb tema valdusse antud vallavara heaperemehelikult ja tagab vara korrashoiu.

§ 13.   Rahalised vahendid

  (1) Kultuurimaja eelarve on valla eelarve osa, raamatupidamisarvestust peetakse valla ametiasutuse raamatupidamises.

  (2) Kultuurimaja eelarve tuludeks on:
  1) eraldised valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised fondidelt projektide rahastamiseks;
  4) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  5) tulu kultuurimaja tasulistelt teenustelt;
  6) kultuurisündmuste piletitulu;
  7) muu põhimääruses sätestatud tegevusest laekuv tulu.

  (3) Kultuurimaja tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (4) Kultuurimaja finantstegevust korraldab juhataja koostöös vallavalitsusega.

§ 14.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Kultuurimaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kultuurimaja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Kultuurimaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

5. peatükk Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 15.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurimaja tegevuse lõpetamise ja ümberkorraldamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Kultuurimaja ümberkorraldamine seisneb kultuurimaja ühinemises või jagunemises.

  (3) Tegevuse lõpetanud kultuurimaja õigused ja kohustused lähevad üle vallavalitsusele või vallavalitsuse poolt määratud asutusele.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määrus nr 14 “Hallatava asutuse Lihula Kultuurikeskus põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json