Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2023, 6

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 29.12.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1. Türi Vallavalitsuse põhimääruse muutmine
Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määrust nr 8 „Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ (RT IV, 24.11.2017, 1) (edaspidi määrus) muudetakse järgmiselt:
1) määruse § 4 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Ametiasutuse teeninduskohad asuvad
1) Türi linnas, lähiaadress Hariduse tänav 3;
2) Oisu alevikus, lähiaadress Estonia puiestee 1;
3) Kabala külas, lähiaadress Sauna tänav 2;
4) Käru alevikus, lähiaadress Aia tänav 21a;
5) Väätsa alevikus, lähiaadress Pikk tänav 3.“;
2) määruse § 141 tunnistatakse kehtetuks;
3) määruse § 19 lõige 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Juhtivametnike vahetu juht on vallavanem.“;
4) määruse § 19 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Juhtivametnike täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks vastava ametniku ametijuhendiga.“;
5) määruse § 21 tunnistatakse kehtetuks;
6) määrust täiendatakse §-ga 212 järgmiselt:
§ 21.2 Avalike suhete juht
„Avalike suhete juht koordineerib valla avalike suhete alast tegevust, sealhulgas:
1) korraldab ametiasutuse suhtlemise avalikkusega, kogub ja edastab infot erinevate sihtgruppide vahel, korraldab info avaldamise erinevates meediakanalites;
2) koordineerib Türi valla mainekujundust, koostööd sõprusomavalitsustega ning välissuhete ja ühisprojektide arendamist;
3) täidab teisi vallavanema antud ning ametijuhendiga määratud ülesandeid.“;
7) määruse § 22 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
§ 22. Ametiasutuse osakonnad
Ametiasutuses on 5 osakonda:
1) rahandusosakond;
2) majandusosakond;
3) haridus- ja kultuuriosakond;
4) sotsiaalosakond;
5) vallakantselei.“;
8) määruse § 25 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Osakonna põhiülesanneteks on Türi valla ruumiline planeerimine ning ruumiandmete korrastamine; vallas ehituse, ehitiste ja maakorralduse ning muinsuskaitsega seotud ülesannete täitmine; heakorra, loodus- ja keskkonnakaitse, kalmistute haldamise ning jäätmemajanduse korraldamine; energeetika-, tehnovõrkude- ja rajatiste ning infosüsteemide kasutamise korraldamine; teehoid ja valla territooriumil ühistranspordisüsteemiga seotud küsimuste ning liikluse korraldamine; valla vara kasutamise korraldamine; tuletõrje- ja päästeteenistusealase ning kodanikukaitsealase tegevuse korraldamine; reklaamile ja majutusettevõttele kehtestatud nõuete jälgimine; avaliku korra tagamisel osalemine ning vallavolikogu vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine.“;
9) määruse § 25 täiendatakse lõikega 4 järgmiselt:
„(4) Majandusosakonna koosseisus on korrakaitseametniku ametikoht.“;
10) määruse § 26 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
§ 26. Haridus- ja kultuuriosakond
(1) Haridus- ja kultuuriosakond korraldab ja koordineerib ning õigusaktidega antud pädevusest tulenevalt otsustab Türi vallas rahvatervise, tervisedenduse, haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna ning noorsootööga seotud tegevusi.
(2) Osakonna põhiülesanneteks on hariduse, kultuuri- ja spordialase ning noorsootöö ja kodanikualgatuslike tegevuste koordineerimine ja soodustamine, koostöö sõprusomavalitsustega, õigusaktidega sätestatud ulatuses rahvatervisealaste tegevuste toetamine.“;
11) määrust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:
㤠261. Sotsiaalosakond
(1) Sotsiaalosakond korraldab ja koordineerib ning õigusaktidega antud pädevusest tulenevalt otsustab Türi vallas sotsiaalhoolekande teenuste osutamist, lastekaitsealast tööd ning tervishoiuga seonduvaid tegevusi.
(2) Osakonna põhiülesanneteks on sotsiaalhoolekandealaste tegevuste koordineerimine ja soodustamine, lastekaitsealase tegevuse, eestkosteasutuse ülesannete ning eestkostja kohustuste täitmine õigusaktidega sätestatud ulatuses ning tervisekaitse ja tervishoiuteenustega seotud tegevused.“.
§ 2. Määruse jõustumine
(1) Määruse § 1 punktid 1 - 4 jõustuvad üldises korras.
(2) Määruse § 1 punktid 5, 6, 8 ja 9 jõustuvad 1. veebruaril 2023.
(3) Määruse § 1 punktid 7, 10 ja 11 jõustuvad 1. märtsil 2023.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json