HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2023, 7

Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 17.02.2022 nr 11
RT IV, 23.02.2022, 19
jõustumine 26.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2023RT IV, 20.01.2023, 223.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 3 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse 06.12.2021 määrust nr 111 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõelähtme valla (edaspidi vald) üldhariduskoolide (Loo Keskkool, Kostivere Kool ning Neeme Kool), koolieelsete lasteasutuste (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila), huvikooli (Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool) direktori, õppealajuhataja, tugispetsialistide ning teiste haridustöötajate (edaspidi õpetajad) töötasustamise alused ja töötasu alammäärad kuus.

  (2) Õpetajate, huvijuhtide ja tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog ja haridustehnoloog) töötasustamisel arvestatakse kvalifikatsiooninõuetele vastavust.

  (3) Õpetaja käesoleva määruse mõistes on aineõpetaja, klassiõpetaja, õpiabirühma õpetaja, lasteaiaõpetaja, huvikooli õpetaja, ringijuht ja pikapäevarühma õpetaja.

  (4) Direktor koostab ja esitab Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) raamatupidamisele ja vastava valdkonna spetsialistile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 20. septembriks ülevaate haridusasutuste õpetajate koormustest, ametijärkudest, ametikohtadest ja töötasustamisest, mida korrigeeritakse vastavalt vajadusele.

§ 2.   Haridusasutuste direktorite ja õppealajuhatajate töötasu alammäärad

  (1) Üldhariduskoolide direktori töötasu alammäär kuus on järgmine:
  1) Neeme Kool 1800 eurot;
  2) Kostivere Kool 2085 eurot;
  3) Loo Keskkool 2250 eurot.

  (2) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on järgmine:
  1) Lasteaed Neeme Mudila 1750 eurot;
  2) Kostivere Lasteaed 1950 eurot;
  3) Loo Lasteaed Pääsupesa 2250 eurot.

  (3) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär on 1750 eurot kuus.

  (4) Direktori töötasu suuruse määrab vallavanem.

  (5) Õppealajuhataja töötasu alammäär on 80% vastava asutuse direktori töötasu alammäärast.

§ 3.   Haridusasutuste direktorite täiendavad tasud, preemiad ja toetused

  (1) Vallavanemal on õigus määrata haridusasutuse direktorile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest kalendriaasta jooksul kuni 25% direktori aastasest põhipalgast, näidates ära milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
  2) ühekordseid toetusi ja preemiaid.

  (2) Kooli direktoril on lubatud kokkuleppel vallavanemaga oma põhitöö ajast teha vahetut õpetajatööd kuni 6 tundi nädalas, mida tasustatakse täiendava töötasuna.

§ 4.   Õpetajate töötasu alammäärad

  (1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja töötasu alammäär kuus on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärale.

  (2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendav tasu on:
  1) põhikoolis 200 eurot kuus;
  2) gümnaasiumis 180 eurot kuus.

  (3) Kehtetu -
[RT IV, 20.01.2023, 2 - jõust. 23.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2023]

  (4) Kehtetu -
[RT IV, 20.01.2023, 2 - jõust. 23.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2023]

  (5) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär kuus on 1312 eurot.

  (6) Kehtetu -
[RT IV, 20.01.2023, 2 - jõust. 23.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2023]

  (7) Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse töötasujuhendist määrata pedagoogidele kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus.

§ 5.   Tugispetsialisti ja huvijuhi töötasu alammäär

  (1) Huvijuhi töötasu alammäär on võrdsustatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammääraga.

  (2) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1612 eurot.

§ 6.   Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär kuus on 870 eurot.

§ 7.   Haridusasutuse töötasujuhend

  (1) Haridusasutuse juht koostab haridusasutuse töötasujuhendi võttes aluseks käesoleva määruse ning arvestades haridusasutuse eelarve vahendeid töötasudeks.

  (2) Haridusasutuse töötasujuhendi kinnitab ja seda muudab haridusasutuse juht kooskõlastades selle eelnevalt haridusasutuse hoolekoguga ning Jõelähtme Vallavalitsusega.

  (3) Töötasujuhendis sätestatakse töötajate asendamise, tunnustamise ning täiendavate töötasude arvestamise ja maksmise kord ning käesoleva määruse § 1 lõigetes 1, 2 ja 4 nimetamata töötajate töötasustamise põhimõtted.

  (4) Töötasujuhend ja selle muutmisel töötasujuhendi terviktekst esitatakse pärast kinnitamist vallavalitsusele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.   Haridustöötajate täiendavad tasud ja preemiad

  (1) Tunnitöötasu arvestamise aluseks on üldtööaja kuu töötundide arv ja töötaja töötasumäär.

  (2) Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse töötasujuhendist maksta töötajatele:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei ole määratletud töötaja töölepingus ja/või ametijuhendis ning suurendab oluliselt töötaja töömahtu;
  2) preemiat tunnustusena väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis.

  (3) Lisatasu võib kalendriaasta jooksul töötaja põhipalgale juurde maksta kuni 25% töötaja aastasest põhipalgast.

  (4) Täiendavate tööülesannete täitmises ja ületunnitöö tegemises lepivad haridusasutuse direktor ja töötaja kirjalikult kokku enne töö teostamise algust.

  (5) Lisatasu ja preemia määramisel tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on lisatasu või preemia määratud. Töölepingust või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta.

  (6) Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas. Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandaja töötajale 1,5-kordset töötasu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Käesolevas määruses sätestatud töötasu alammäärasid rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json