HaridusKool

Teksti suurus:

Valga Priimetsa Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2023, 16

Valga Priimetsa Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 19.02.2021 nr 1
RT IV, 20.02.2021, 3
jõustumine 23.02.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.03.2021RT IV, 23.03.2021, 126.03.2021
09.01.2023RT IV, 20.01.2023, 1423.01.2023

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõigete 4 ja 5 ning Valga Vallavolikogu 18. detsembri 2020 määruse nr 117 „Valga Priimetsa Kooli põhimäärus“ § 25 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Valga Priimetsa Kooli (edaspidi kool) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  Konkursi kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Kultuuri- ja haridusteenistus avaldab konkursiteate konkursi väljakuulutamise kohta Valga valla veebilehel, ajalehes Õpetajate Leht ja tööportaalis CV Online ning informatsiooni konkursi kohta viitega konkursiteatele vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes.

  (2) Konkursiteade avaldatakse arvestusega, et kandidaadil oleks dokumentide esitamiseks alates konkursi avaliku väljakuulutamise päevast aega 30 päeva.

  (3) Konkursiteates märgitakse:
  1) asutuse nimetus ja aadress;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) tööle asumise aeg;
  4) kandidaadile esitatavad nõuded;
  5) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ja nende esitamise tähtaeg ja koht;
  6) lisateavet andva isiku kontaktandmed.

  (4) Konkurss loetakse avalikult väljakuulutatuks konkursiteate avaldamisest Valga valla veebilehel.

3. peatükk Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord 

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine

  (1) Vallavalitsus moodustab korraldusega konkursi läbiviimiseks hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks vähemalt kuueliikmelise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), kinnitab selle koosseisu ning määrab komisjoni esimehe ja aseesimehe.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) hariduse valdkonda kureeriv asevallavanem;
  2) haridusspetsialist;
  3) kooli hoolekogu esindaja;
  4) kooli õppenõukogu volitatud esindaja;
  5) vallavolikogu hariduskomisjoni esimees;
  6) vallavalitsuse otsusel muud isikud.
[RT IV, 20.01.2023, 14 - jõust. 23.01.2023]

  (3) Komisjoni asjaajamist korraldab kultuuri- ja haridusteenistus.

§ 5.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töö toimub koosoleku vormis. Komisjoni koosolek on kinnine.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema eemalviibimisel aseesimees ning koosoleku protokollib protokollija.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad lisaks komisjoni esimehele või tema eemalviibimisel aseesimehele vähemalt pooled komisjoni liikmed.

  (4) Komisjon võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel, komisjoni otsused tehakse poolthäälte enamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (5) Komisjonil on õigus vajadusel kasutada oma töös eksperte. Eksperdil ei ole otsuste tegemisel hääleõigust. Eksperdil on õigus tutvuda kõikide kandideerimiseks esitatud dokumentidega, kohustudes hoidma saladuses talle teatavaks saanud isikuandmed.

  (6) Kõikide komisjoni liikmete nõusolekul võib korralduslikes küsimustes kiireloomulisi otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Komisjoni liikmed annavad oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4. peatükk Konkursil osalemine 

§ 6.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil osalemiseks esitab kandidaat järgmised dokumendid:
  1) kirjaliku sooviavalduse, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;
  2) elulookirjelduse;
  3) visiooni ja selle rakendamise plaani;
  4) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  5) muud dokumendid, mida peab kandideerija vajalikuks esitada.

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kes on esitanud nimetatud dokumendid tähtajaks. Dokumentide esitamise tähtpäeval postitatud dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

5. peatükk Kandidaatide hindamine 

§ 7.   Kandidaatide dokumentide kontrollimine

  (1) Enne komisjoni esimest koosolekut korraldab personalispetsialist esitatud dokumentide ülevaatamise. Kandidaadile, kelle esitatud dokumentides esineb puudusi, antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.
[RT IV, 20.01.2023, 14 - jõust. 23.01.2023]

  (2) Kui kandidaat ei vasta esitatud nõuetele või kandidaat ei ole tähtajaks puuduseid dokumentides kõrvaldanud, jäetakse tema avaldus läbi vaatamata.

§ 8.   Kandidaatide hindamise komisjon

  (1) Komisjon tutvub ülevaatega kandidaatidest ja nende esitatud dokumentidest ning teeb otsuse konkursi edasise korraldamise kohta, sealhulgas otsustab:
  1) kandidaadi vestlusele lubamise või mittelubamise;
  2) vajadusel kandidaadilt täiendavate dokumentide esitamise nõudmise;
  3) kandidaatide hindamise viisi;
  4) personalispetsialist teatab kandidaadile otsusest vestlusele mittelubamise kohta või esitab täiendavate dokumentide esitamise nõude hiljemalt otsuse tegemisele järgmisel tööpäeval.

  (2) Komisjon teavitab vestlusele lubatud kandidaati vestluse toimumise ajast ja kohast vähemalt kolm tööpäeva enne vestlust.
[RT IV, 20.01.2023, 14 - jõust. 23.01.2023]

§ 9.   Vestluse läbiviimine

  (1) Komisjon vestleb kandidaatidega ükshaaval.

  (2) Kandidaat osaleb komisjoni koosolekul ainult komisjoniga vestlemise ajal.

6. peatükk Direktori valimine 

§ 10.   Kandidaatide pingerea moodustamine

  Komisjon moodustab koosolekul vestluste tulemusel kandidaatidest pingerea.

§ 11.   Komisjoni otsus ja otsusest teavitamine

  (1) Komisjon kinnitab kandidaatide pingerea ja teeb vallavanemale ettepaneku töölepingu sõlmimiseks.

  (2) Komisjon teavitab kandidaati teda puudutavast komisjoni otsusest vähemalt viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemise päevast.“

§ 12.   Töölepingu sõlmimine

  Vallavanem sõlmib komisjoni poolt esitatud kandidaadiga töölepingu, kuid mitte enne viie tööpäeva möödumist komisjoni otsuse tegemise päevast.
[RT IV, 20.01.2023, 14 - jõust. 23.01.2023]

§ 13.   Konkursi luhtumine ja lõpetamine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Konkurss loetakse lõppenuks, kui direktori ametikohale valitud kandidaadiga on sõlmitud tööleping.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json