Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2013, 1

Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend

Vastu võetud 14.02.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse "Avaliku teenistuse seaduse" § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Paide Linnavolikogu ja Linnavalitsuse ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujate) palga ja töötasu määramise ja maksmise korda ning kehtestab linnapeale ja linnavalituse liikmetele põhipalga miinimum- ja maksimummäärad.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga või töötasu vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ja palgajuhendist.

  (2) Paide Linnavolikogu ja Paide Linnavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab personalispetsialist.

§ 3.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 4.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Ametiasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on sätestatud käesoleva määruse lisas.

  (3) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ette nähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

§ 5.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalga osad on:
  1) tulemuspalk;
  2) preemia;
  3) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete eest, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest (eeskätt avaliku teenistuse seadus ja töölepingu seadus), täitmise eest.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalga juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast, eelarvevahendite olemasolu korral.

  (3) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas detsembrikuus lõppeva aasta arengu- ja hindamisvestluste tulemuste põhjal.

  (4) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

§ 6.   Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted


Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 7.   Palga ja töötasu määramise ja maksmise kord

  (1) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel Paide linnapea ( edaspidi linnapea) käskkirjaga.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja linnapea vahelises töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu määratakse linnapea käskkirjaga.

  (3) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku teenistuja vahetu juht kirjalikult. Muutuvpalga osa maksmise otsustab linnapea ning vormistab selle käskkirjaga.

  (4) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval teenistuja pangakontole, kui ei ole kokkulepitud teisti. Kui jooksva kuu viimane päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Teenistuja kohustub pangakonto muutumisest kirjalikul teavitama finantsosakonda.

  (5) Finantsosakond väljastab teenistujale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustus maksu kohta.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine


Paide Linnavolikogu 15. detsembri 2005.a määrus nr 29 „ Paide Linnavolikogu, Paide Linnavalitsuse teenistujate ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgasüsteemi kinnitamine“ ja Paide Linnavolikogu 16. detsembri 2010.a nr 30 „Paide Linnavolikogu, Paide Linnavalitsuse teenistujate ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine“ ning Paide Linnavolikogu 28.jaanuari 2010.a määrus nr 2 „Paide Linnavalitsuse teenistujate koosseis“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Tarmo Alt
Linnavolikogu esimees

Lisa Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud

/otsingu_soovitused.json