Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tartu linna olümpialootuse stipendium

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2013, 11

Tartu linna olümpialootuse stipendium

Vastu võetud 14.02.2013 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Stipendiumi asutamine ja eesmärk

  (1) Asutatakse Tartu linna olümpialootuse stipendium (edaspidi stipendium), mille eesmärk on toetada Tartu linna tippsportlasi, kes on olümpiamängude kandidaadid või kellel on arengut ja tulemusi arvestades eeldus pääseda olümpiamängudele.

  (2) Stipendium on sihtotstarbeline ühekordne rahaline toetus. Stipendiumi suurus ühe sportlase kohta on vähemalt 1000 eurot.

  (3) Stipendiumit rahastab Tartu linn.

  (4) Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks.

  (5) Stipendiumit võib kasutada osalustasude, transpordi- ja majutuskulude, treeningpaikade rendi- või üürikulude, sporditegevusega kaasnevate teenuste tellimise ja asjade ostu kuludeks.

§ 2.   Stipendiumi konkursi väljakuulutamine

  Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond (edaspidi kultuuriosakond) kuulutab stipendiumi andmiseks välja avaliku konkursi Tartu linna veebilehel hiljemalt kolme kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumit võib taotleda füüsiline isik, kes on:
  1) olümpiamängude kandidaat või kellel on arengut ja tulemusi arvestades eeldus pääseda olümpiamängudele;
  2) vähemalt 23-aastane;
  3) kantud rahvastikuregistrisse Tartu linna elanikuna vähemalt 1 aasta enne taotluse esitamist;
  4) Tartu linnas tegutseva spordiklubi liige.

  (2) Kui isik vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 esitatud tingimustele ega saa Tartu linnalt andeka noorsportlase toetust, võib stipendiumi taotluse esitada ka noorem kui 23-aastane isik.

  (3) Kui spordialaga ei ole võimalik Tartus tegeleda või kui esitatakse põhjendatud argumendid, millest tulenevalt väljaspool Tartut treenides on isikule loodud paremad tingimused ning soodsamad võimalused olümpiamängudele pääsemiseks ja seal edukalt esinemiseks ning isik vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 esitatud tingimustele, võib stipendiumi taotluse esitada isik, kes on väljaspool Tartut tegutseva spordiklubi liige.

  (4) Stipendiumi taotlus esitatakse kultuuriosakonnale.

  (5) Stipendiumi taotlejal tuleb esitada taotlus, milles on ära toodud alljärgnev info:
  1) stipendiumi kasutamise eesmärk ja põhjendus;
  2) sportlase eelmise hooaja sportlikud tulemused;
  3) lühiülevaade sportlase sportlikust tegevusest ja arengust.

  (6) Kui eelmisel hooajal objektiivsetel põhjustel sportlikke tulemusi ei olnud, siis tuleb taotluses tuua välja selle põhjus ning esitada eelneva perioodi sportlikud tulemused.

  (7) Stipendiumit ei saa taotleda juba toimunud tegevusteks.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigusust ja taotleja vastavust nõuetele.

  (2) Taotluse kontrollimisel on kultuuriosakonnal õigus kaasata eksperdina Eesti Olümpiakomiteed, kelle ekspertarvamust arvestatakse stipendiumi andmise otsuse tegemisel.

  (3) Kui taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja puudusi määratud tähtpäevaks ei kõrvalda või taotluses sisalduvad andmed ei ole õiged või kui taotleja ei vasta nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kontrollitud taotlus koos Eesti Olümpiakomitee ekspertarvamusega esitatakse hindamiseks käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud stipendiumikomisjonile.

§ 5.   Stipendiumikomisjon

  (1) Kultuuriosakonna juhataja moodustab korraldusega vähemalt 5-liikmelise stipendiumikomisjoni, kuhu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse, Tartu Spordiliidu ning spordiklubide või spordiorganisatsioonide esindajad.

  (2) Stipendiumikomisjoni tööd juhib esimees, kes valitakse stipendiumikomisjoni liikmete hulgast.

  (3) Stipendiumikomisjoni töö vorm on koosolek.

  (4) Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on 3/4 komisjoni liikmetest.

§ 6.   Taotluste hindamine

  (1) Stipendiumikomisjon võrdleb esitatud taotlusi ning võtab taotluse hindamisel ja arvesse sportlase taset, tema sportlikke tulemusi ning arengut eelneval hooajal. Eesti Olümpiakomitee ekspertarvamuse olemasolul arvestatakse ekspertarvamusega.

  (2) Stipendiumikomisjonil on õigus küsida täiendavat teavet või arvamust sportlase alaliidult, klubilt, treenerilt või spordivaldkonna eksperdilt.

  (3) Lähtuvalt Tartu linna eelarves stipendiumi jaoks ette nähtud raha hulgast, käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud piirsummast ja taotluste hindamise tulemustest teeb stipendiumikomisjon kultuuriosakonna juhatajale ettepaneku kinnitada stipendiumi saajad ja stipendiumi suurus iga stipendiumi saaja kohta.

  (4) Stipendiumikomisjon võib teha ettepaneku erineva suurusega stipendiumite andmiseks.

§ 7.   Stipendiumi andmine

  (1) Käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohaselt tehtud ettepaneku alusel kinnitab kultuuriosakonna juhataja korraldusega stipendiumi saaja ja stipendiumi suuruse iga stipendiumi saaja kohta.

  (2) Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavate taotluste puudumisel võib kultuuriosakond jätta stipendiumi välja andmata.

§ 8.   Stipendiumi kasutamise lepingu sõlmimine

  (1) Stipendiumi saajaga sõlmib kultuuriosakonna juhataja stipendiumi kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul stipendiumi andmise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingu vormi kinnitab kultuuriosakonna juhataja korraldusega.

  (3) Kui pärast stipendiumi andmise otsuse tegemist selgub, et stipendiumi saaja on katkestanud sihipärase treening- ja võistlusspordialase tegevuse trauma, terviserikke, õpingute või mõne muu asjaolu tõttu, võib kultuuriosakond lepingu sõlmimisest loobuda või peatada stipendiumi maksmise, kuni on selgunud sportlase treening- ja võistlusspordialasesse tegevusse reaalne naasmine. Kui treening- ja võistlusspordialast tegevust stipendiumi andmise otsuse tegemise aasta jooksul ei toimu, siis lepingut ei sõlmita, stipendiumi maksmist ei jätkata ning stipendiumi järgmisse aastasse üle ei kanta.

§ 9.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Stipendiumi saanud isik kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande (edaspidi aruanne) kultuuriosakonnale hiljemalt kahe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu.

  (2) Aruande vormi kinnitab kultuuriosakonna juhataja korraldusega.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus:
  1) nõuda aruandele lisaks kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid;
  2) kontrollida eraldatud stipendiumi sihipärast kasutamist.

  (4) Kui esitatud aruanne ei vasta nõuetele, antakse stipendiumi saanud isikule tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Kui aruanne jäetakse esitamata või aruandes esinevad puudused kõrvaldamata, kaotab isik edaspidi õiguse stipendiumi taotleda

§ 10.   Lepingu lõpetamine

  Stipendiumi kasutamise leping lõpetatakse ja kultuuriosakonnal on õigus nõuda stipendium osaliselt või täies mahus tagasi, kui:
  1) stipendiumi saanud isik ei kasutanud stipendiumi sihtotstarbeliselt;
  2) stipendiumi saanud isik on stipendiumi kasutamise perioodil ilma mõjuvate põhjusteta katkestanud treening- ja võistlusspordialase tegevuse;
  3) stipendiumi saanud isik on andnud stipendiumi kasutamise perioodil positiivse dopinguproovi;
  4) stipendiumi saanud isik on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;
  5) stipendiumi saanud isik ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
  6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

Mihhail Lotman
Esimees

/otsingu_soovitused.json