Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tartu muuseumitöötaja stipendium

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2013, 12

Tartu muuseumitöötaja stipendium

Vastu võetud 14.02.2013 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Stipendiumi asutamine ja eesmärk

 (1) Asutatakse Tartu muuseumitöötaja stipendium (edaspidi stipendium), mille eesmärk on toetada Tartu linna muuseumide töötajate võimalusi erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel.

 (2) Stipendium on sihtotstarbeline ühekordne rahaline toetus. Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on kuni 633 eurot.

 (3) Stipendiumit rahastab Tartu linn.

 (4) Stipendium on ette nähtud Tartu linna muuseumide töötajatele:
 1) õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks;
 2) tööalaste teadus- või uurimistööprojektide ettevalmistamiseks ja/või läbiviimiseks.

 (5) Stipendiumit võib kasutada osalustasudeks, transpordi- ning majutuskuludeks ja päevarahadeks.

§ 2.  Stipendiumikonkursi väljakuulutamine

 (1) Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond (edaspidi kultuuriosakond) kuulutab stipendiumi andmiseks välja avaliku konkursi Tartu linna veebilehel hiljemalt kolme kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

 (2) Kultuuriosakond võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaliku konkursi välja kuulutamisel siduda stipendiumi mõne kindla muuseumitöö valdkonna või teemaga.

§ 3.  Stipendiumi taotlemine

 (1) Stipendiumit võib taotleda füüsiline isik (edaspidi taotleja), kes on Tartu linnas asuva ja tegutseva muuseumi töötaja olenemata muuseumi omandivormist.

 (2) Stipendiumi taotlus esitatakse kultuuriosakonnale.

 (3) Stipendiumi taotlejal tuleb esitada taotlus, milles on ära toodud alljärgnev info:
 1) stipendiumi kasutamise eesmärk ja põhjendus;
 2) taotletav summa;
 3) planeeritud tegevuskava, sealhulgas kavandatud järeltegevused;
 4) eelarve kalkulatsioon;
 5) lühikokkuvõte taotleja erialasest tööst muuseumis.

 (4) Stipendiumit saab taotleda tegevusteks, mille algus on enne taotlemise aasta 31. detsembrit.

 (5) Stipendiumit ei saa taotleda juba toimunud tegevusteks.

§ 4.  Taotluse menetlemine

 (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust nõuetele.

 (2) Kui taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja puudusi määratud tähtpäevaks ei kõrvalda või taotluses sisalduvad andmed ei ole õiged või kui taotleja ei vasta nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (3) Kontrollitud taotlus esitatakse hindamiseks käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud stipendiumikomisjonile.

§ 5.  Stipendiumikomisjon

 (1) Kultuuriosakonna juhataja korraldusega moodustatakse stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse esindajad, Eesti Muuseumiühingu esindaja ning vähemalt viie erineva Tartu muuseumi esindajad. Stipendiumikomisjoni võib vajadusel kaasata valdkonna eksperte.

 (2) Stipendiumikomisjoni liikmeks ei või olla stipendiumi taotleja.

 (3) Stipendiumikomisjoni tööd juhib esimees, kes valitakse stipendiumikomisjoni liikmete hulgast.

 (4) Stipendiumikomisjoni töö vorm on koosolek.

 (5) Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on 3/4 komisjoni liikmetest.

§ 6.  Taotluste hindamine

 (1) Stipendiumikomisjon võrdleb esitatud taotlusi ning võtab taotluse hindamisel arvesse järgmisi asjaolusid:
 1) taotleja senist erialast tegevust muuseumivaldkonnas;
 2) taotluse põhjendatust ja vastavust käesoleva määruse paragrahvis 1 sätestatud eesmärgile;
 3) tegevuskava täpsust, selgust ja optimaalsust ning eelarve läbimõeldust;
 4) valmidust uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning kontaktide laiendamiseks;
 5) tegevuse mõju muuseumivaldkonna arengule;
 6) planeeritavate järeltegevuste mõju.

 (2) Lähtuvalt Tartu linna eelarves stipendiumi jaoks ette nähtud raha hulgast, käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetud piirsummast ja taotluste hindamise tulemusest teeb stipendiumikomisjon kultuuriosakonna juhatajale ettepaneku kinnitada stipendiumi saajad ja stipendiumite suurused iga stipendiumi saaja kohta.

 (3) Komisjon võib teha ettepaneku erineva suurusega stipendiumite andmiseks.

§ 7.  Stipendiumi andmine

 (1) Käesoleva määruse § 6 lõike 2 kohaselt tehtud ettepaneku alusel kinnitab kultuuriosakonna juhataja korraldusega stipendiumi saaja ja stipendiumi suuruse iga stipendiumi saaja kohta.

 (2) Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavate taotluste puudumisel võib kultuuriosakond jätta stipendiumi välja andmata.

§ 8.  Stipendiumi kasutamise lepingu sõlmimine

 (1) Stipendiumi saajaga sõlmib kultuuriosakonna juhataja stipendiumi kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul stipendiumi andmise otsuse tegemisest.

 (2) Lepingu vormi kinnitab kultuuriosakonna juhataja korraldusega.

§ 9.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Stipendiumi saanud isik kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande (edaspidi aruanne) kultuuriosakonnale hiljemalt kahe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu.

 (2) Aruande vormi kinnitab kultuuriosakonna juhataja korraldusega.

 (3) Kultuuriosakonnal on õigus:
 1) nõuda aruande juurde kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid;
 2) kontrollida eraldatud stipendiumi sihipärast kasutamist.

 (4) Kui esitatud aruanne ei vasta nõuetele, antakse stipendiumi saanud isikule tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

§ 10.  Lepingu lõpetamine

  Stipendiumi kasutamise leping lõpetatakse ja kultuuriosakonnal on õigus nõuda stipendium osaliselt või täies mahus tagasi, kui:
 1) stipendiumi saanud isik ei kasutanud stipendiumit sihtotstarbeliselt;
 2) stipendiumi saanud isik ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
 3) stipendiumi saanud isik on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;
 4) tegevust, mille jaoks stipendium eraldati, ei toimunud;
 5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

Mihhail Lotman
Esimees