Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Rõngu valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2013, 32

Rõngu valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 15.06.2006 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Heakorraeeskirja reguleerimisala

 (1) Heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded Rõngu vallas.

 (2) Kõigi vallas viibivate inimeste kohuseks on hoida korras ja pidada puhtust valla territooriumil, mitte rikkuda käesoleva eeskirjaga sätestatud ning üldtunnustatud käitumisreegleid, täita tervisekaitse-, tuletõrje-, ehitus-, looduskaitsealaste või muude seadustega kehtestatud ettekirjutusi.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) kinnistu - juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
 2) üldkasutatav territoorium – osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab tänavaid, teid, platse, parke, haljasalasid, mänguväljakuid jmt ning mis on avalikult kasutatav igaühe poolt;
 3) puhastusala – ulatub ristsuunas kinnistu piirist tee või tänava servani. Vallavalitsus võib määrata ka teistsuguse puhastusala, arvestades konkreetse kinnistu asendit;
 4) üldkasutusega hoone - avalikuks teenindamiseks ja kasutamiseks kasutatav hoone;
 5) ühiskasutusega hoone - korterelamud ja vähemalt kahepereelamud;
 6) avalikult kasutatav tee - avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ning avalikult kasutatav eratee.

2. peatükk HEAKORRANÕUDED 

§ 3.  Üldkasutatava territooriumi heakorrastamine

  Valla teede, tänavate, parkide, väljakute, haljasalade ja muude avalike kohtade heakorra tagamine on Rõngu Vallavalitsuse kohustus. Vallavalitsus korraldab heakorratööde teostamise vastavalt valla eelarves selleks eraldatud vahenditele.

§ 4.  Kinnistu omanike kohustused

 (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
 1) rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
 2) hoidma korras kinnistu ja sellel paiknevad ehitised ja rajatised (sealhulgas kinnistu piirdeaiad ja väravad);
 3) õigeaegselt niitma muru ja rohu, hooldama hekki ning hävitama karuputke;
 4) tagama prügi regulaarse äraveo, sõlmides selle kohta prügiveolepingu ning nõudmisel esitama prügiveolepingu või maksedokumendi kahe viimase aasta kohta pädevale isikule;
 5) kinnitama hoone tänavapoolse seina või kinnistu piirde külge nähtavale kohale sildi hoone numbriga ning tagama selle nähtavuse;
 6) tagama riigilipu heiskamise vastavalt kehtivale korrale;
 7) kõrvaldama ehitiselt ohtlikud jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid. Lammutama lagunenud hooned, samuti ehitusloata ehitatud hooned vallavalitsuse ettekirjutusel määratud ajaks;
 8) hoidma korras erateed (teostama talvisel ajal lume- ja libedusetõrjet) tagamaks juurdepääsu operatiivteenistusele.

 (2) Tiheasustusalal on kinnistu omanik kohustatud lisaks eelnimetatud heakorranõuetele täitma ka järgmisi kohustusi:
 1) hoidma korras kinnistu puhastusala;
 2) tahket kütust, ehitusmaterjali jmt tohib hoida ainult krundi piires tagapool ehitusjoont korralikult ladustatult. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale ja ühiskasutatavale territooriumile tingimusel, et materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul.

§ 5.  Nõuded üld- ja ühiskasutusega hoonetes

  Üld- ja ühiskasutusega hoonetes on keelatud:
 1) riiete, vaipade kloppimine rõdul ning lodžal ning prügi või muude asjade pildumine akende ja uste kaudu tänavale, samuti rõdudel pesu kuivatamine rõdupiirdest kõrgemal;
 2) ilma hoone haldaja või korteriühistu loata paigutada üldkasutatavale pinnale isiklikke asju;
 3) hoida toiduaineid ja muid esemeid üld- ja ühiskasutusega hoonetes akende või rõdude väliskülgedel;
 4) paigutada üld- ja ühiskasutusega hoonetes trepikotta ja koridori mistahes kõrvalisi esemeid.

§ 6.  Müügi- või teeninduspunkti omaniku kohustused

  Müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud:
 1) hoidma pidevalt korras müügi või teeninduspunkti ümbruse;
 2) tagama prügi regulaarse äraveo, sõlmides selle kohta prügiveo lepingu ning nõudmisel esitama prügiveolepingu või maksedokumendi kahe viimase aasta kohta.

§ 7.  Muud nõuded

 (1) Üldkasutataval territooriumil vabaõhuürituse korraldamisel on ürituse korraldaja kohustatud tagama territooriumi korrastamise kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

 (2) Ehitusremondi ja kaevetööde tegija on kohustatud vältima pori ja prahi sattumist objektilt teedele vm ja peale töö lõpetamist heakorrastama objekti ümbruse.

 (3) Transpordi- ja põllumajandustööde tegemisel peab tööde teostaja koristama tööde tegemisel teele pudenenud sõnniku, mulla, heina jms koheselt peale tööde teostamist või hiljemalt tööpäeva lõpuks ning vältima tee kasutamist pöörderibana.

 (4) Sõidukiomanik on kohustatud tagama tehniliselt mittekorras sõiduki eemaldamise teelt hiljemalt 24 tunni jooksul. Kütuse või muude ohtlike vedelike lekkimisel on sõiduki omanik kohustatud koheselt tarvitusele võtma abinõud vältimaks pinnase saastumist. Sõidukite pikemaajalisel parkimisel tuleb tagada, et see ei segaks avalikes kohtades lumekoristus- ja muid heakorratöid.

§ 8.  Põllumajandusloomade ja -lindude pidaja kohustused

  Põllumajandusloomade ja -lindude pidaja on kohustatud:
 1) järgima sanitaarhügieeni nõudeid ja vajadusel tegema parasiitide tõrjet;
 2) viivitamatult teatama looma teadmata põhjustel haigestumisest või lõppemisest kohalikule veterinaararstile;
 3) korraldama looma tervise profülaktilist kontrolli ja ravi vastavalt loomaliigile, järgides veterinaararsti soovitusi ja häid loomapidamistavasid;
 4) tagama, et tema loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke ega liiklust mingilgi moel. Looma omanik kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest. Võimalikest ohtudest on looma omanik kohustatud kaaskodanikke hoiatama;
 5) vältima virtsa sattumist põhjavette ja veekogudesse, avalike teede ja kohtade reostamist loomade väljaheidetega;
 6) kõik loomakasvatushooned peavad vastama kehtivale ehitus- ja tervisekaitse-, tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele.

§ 9.  Keelatud tegevused

  Rõngu valla haldusterritooriumil on keelatud:
 1) prügi, jäätmete, solgi ja muude risustavate ja reostavate ainete ning materjalide viimine, jätmine või viskamine selleks mitteettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevatele territooriumidele;
 2) toksiliste ja ohtlike ainete ning nende jäätmete panemine prügikastidesse;
 3) haljasalade, teekatte, puude, põõsaste ja rohttaimede, pargiinventari, valgustite jms lõhkumine, kahjustamine või mittesihipärane kasutamine;
 4) pinkide, piirete, prügikastide, majaseinte ja igasuguste ehitiste ja inventari rikkumine, ümberpaigutamine ning määrimine (sh neile kirjade tegemine);
 5) puude külge, valla omandis olevatele hoonetele ja üldkasutatavatel territooriumitel asuvale inventarile (bussiootepaviljonid, tänavavalgustuse postid jmt) reklaami või muu teabevahendi paigaldamine ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta (k.a reklaam, mis ei kuulu maksustamisele reklaami- ja kuulutusemaksuga);
 6) elamute keldrites ja pööningutel hoida kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid ja materjale;
 7) visata kanalisatsioonivõrku ja veekogudesse pühkmeid ja pinnast, lasta naftasaadusi, mürgiseid, sööbivaid ja kergestisüttivaid aineid, visata prügikonteinerisse ehitusprahti;
 8) lasta olme-heitvett sadeveekraavi ja reostada või risustada seda muul viisil;
 9) liiklusvahendite pesemine haljasaladel ja veekogude vahetus läheduses;
 10) taimekaitsetööde tegemine ligistikku asuvatel maadel ilma naabermaaomanikuga kooskõlastamata;
 11) kui kinnistu piirneb avaliku teega, siis ladustama sõnnikut või komposti lähemale kui 30 m avalikust teest.

§ 10.  Üldised tuleohutusnõuded

  Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb arvestada järgmiste nõuetega:
 1) põlevmaterjali jäätmeid ja muud prahti põletada ning lõket vm küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tule üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul;
 2) tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast;
 3) avaliku lõkke tegemine peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Lõuna-Eesti Häirekeskusega ja omama selleks vallavalitsuse luba;
 4) avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast vähemalt 15 m kaugusel või metsast 50 m kaugusel;
 5) pärast jäätmete ja prahi põletamist ning lõkke vm küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või pinnasega katmise teel;
 6) kulu põletamine on lubatud vastavalt nõuetele kevadel esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamist keltsalt maavaldaja järelevalve all ning häirekeskuse teadmisel (112) ohutustehnika nõudeid täites;
 7) igasuguse küttekoldevälise tule tegemise juures peavad olema esmased kustutusvahendid vastavalt kehtivatele seadustele.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 11.  Vastutus

  Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 66² sätestatud korras.

§ 12.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 29. mai 2003. a määrus nr 13 „Heakorra eeskirja kehtestamine”.

 (2) Määrus jõustub 19. juunil 2006. a.

Reno Laidre
vallavolikogu esimees