Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja menetlemise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2013, 37

Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja menetlemise kord

Vastu võetud 18.02.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tingimused ja kord:
 1) valla arengukava koostamiseks ja menetlemiseks;
 2) valla eelarvestrateegia koostamiseks ja menetlemiseks;
 3) valla eelarve liigendamiseks;
 4) valla eelarve koostamiseks, menetlemiseks;
 5) vastuvõtmata eelarve korral väljaminekute tegemiseks;
 6) eelarve täitmiseks;
 7) majandusaasta aruande volikogus menetlemiseks.

§ 2.  Arengukava ja eelarvestrateegia vahelised seosed

 (1) Valla arengukava koos eelarvestrateegiaga on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisel ja koordineerimisel, valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

 (2) Eelarvestrateegia on arengukava osa või arengukavaga seotud iseseisev dokument.

 (3) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

 (4) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostab vallavalitsus ning esitab vastuvõtmiseks vallavolikogule.

 (5) Arengukava ja eelarvestrateegia menetlemist juhib vallavanem ning koordineerivad arengukava osas vallaarhitekt ja eelarvestrateegia osas raamatupidamisosakonna juhataja.

 (6) Vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse.

 (7) Vallavalitsus avalikustab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

 (8) Volikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

 (9) Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldab vallavalitsuse kantselei valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates. Nimetatud dokumentide kantseleile esitamise korraldavad käesoleva paragrahvi lõikes 5 näidatud koordinaatorid.

§ 3.  Arengukava

 (1) Arengukavas esitatakse vähemalt:
 1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
 2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
 3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
 4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

 (2) Võib koostada täiendava arengukava:
 1) mõne valla või linna territooriumi osa kohta;
 2) mõne tegevusvaldkonna arendamiseks;
 3) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta kokkuleppe alusel.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud täiendavad arengukavad peavad olema kooskõlas arengukavaga. Arengukava peab arvestama valla üldplaneeringut.

 (4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud täiendav arengukava sisaldab tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüsi, ei pea seda arengukavas esitama.

 (5) Vallavalitsuse vallatavad asutused ja teised Paikuse vallast sõltuvad üksused on kohustatud esitama vallavalitsusele arengukava koostamiseks vajaliku informatsiooni. Vajaliku informatsiooni sisu ja mahu ning täiendavate ja täpsustavate andmete esitamise tähtaja otsustab vallaarhitekt.

§ 4.  Eelarvestrateegia

 (1) Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

 (2) Eelarvestrateegias võib põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud ning investeeringud planeerida täiendavalt ka tegevuste kaupa.

 (3) Eelarvestrateegias võib ette näha kavandatud tulude ületamise korral rahastatavate täiendavate tegevuste nimekirja.

 (4) Vallavalitsuse hallatavad asutused ja teised Paikuse vallast sõltuvad üksused on kohustatud esitama vallavalitsusele eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni igal aastal hiljemalt 1. septembriks. Vajaliku informatsiooni sisu ja mahu ning täiendavate ja täpsustavate andmete esitamise tähtaja otsustab vallavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja.

 (5) Riigile esitab andmed eelarvestrateegia kohta vallavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja.

§ 5.  Eelarve ülesehitus ja eelarveaasta

 (1) Paikuse valla eelarve koosneb osadest ja koostatakse kassapõhiselt.

 (2) Eelarve osad on:
 1) põhitegevuse tulud;
 2) põhitegevuse kulud;
 3) investeerimistegevus;
 4) finantseerimistegevus;
 5) likviidsete varade muutus.

 (3) Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

 (4) Eelarve sisuks on eelarveaastal vallale laekuvate tulude ning nende arvel valla ülesannete täitmiseks ettenähtud kulude määratlemine vastavalt valla põhimäärusele, kehtivale arengukavale ja eelarvestrateegiale, või kui on otsustatud arengukava või eelarvestrateegiat muuta, siis menetlevale arengukavale, eelarvestrateegiale ja teistele õigusaktidele.

 (5) Eelarvega tuleb tagada põhitegevuse tulude täielik arvelevõtmine nende moodustamine kõigi allikate järgi, samuti põhitegevuse kulude otstarbekas ja kokkuhoidlik kindlaksmääramine kululiikide lõikes.

 (6) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (7) Volikogu võib volitada vallavalitsust eelarvet detailsemalt liigendama.

§ 6.  Eelarve liigendamine

 (1) Eelarve põhitegevuse tulude osas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) maksutulud;
 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
 3) saadavad toetused;
 4) muud tegevustulud.

 (2) Eelarve põhitegevuse kulude osas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) antavad toetused, eraldised;
 2) muud tegevuskulud;
 3) personalikulud.

 (3) Eelarve investeerimistegevuse osa jaotatakse majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) põhivara soetus;
 2) põhivara müük;
 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
 5) osaluste soetus;
 6) osaluste müük;
 7) muude aktsiate ja osade soetus;
 8) muude aktsiate ja osade müük;
 9) antavad laenud;
 10) tagasilaekuvad laenud;
 11) finantstulud ja finantskulud.

 (4) Eelarve finantseerimistegevuse osa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

 (5) Eelarve likviidsete varade muutuse osa jaotatakse järgmisteks liikideks:
 1) raha ja pangakontode saldo muutus;
 2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
 3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

§ 7.  Eelarve tasakaal, ülejääk ja puudujääk

 (1) Põhitegevuse tulude ja kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

 (2) Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

 (3) Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

 (4) Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

§ 8.  Kohustuste võtmine

 (1) Vald võib vallavolikogu vastava otsuse alusel võtta laenu, emiteerida võlakirju,
võtta kapitalirendi- ja faktooringkohustusi ning kohustusi teenuste kontsessiooni-kokkulepete alusel ainult investeeringuteks osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks.

 (2) Rahavoogude juhtimise eesmärgil võib vald võtta laenu tingimusel, et laen on tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

 (3) Kohustuste võtmist vallale korraldab vallavalitsus.

§ 9.  Eelarve eelnõu koostamine

 (1) Eelarve eelnõu koostamise eesmärk on kindlaks määrata rahaliste vahendite summa, mis koondatakse eelarvesse selleks, et tagada arengukava ja eelarvestrateegia täitmine.

 (2) Eelarve eelnõu koostamist korraldab vallavalitsus. Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles esitatakse järgmine informatsioon:
 1) selgitused ja põhjendused käesoleva määruse 3. paragrahvis kirjeldatud eelarveosade detailsuses eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta finantsandmete kohta;
 2) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
 3) ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
 4) ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmerakendamise kavas või raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta;
 5) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

 (3) Vallavalitsus koostab valla järgmise aasta eelarve koostamise ajagraafiku, valla eelarve tulude mahu prognoosi ja tegevusalade piirsummad ning esitab selle vallavalitsusele hiljemalt 15. septembriks.

 (4) Eelarve menetlemisel kasutatakse järgmisi põhimõtteid:
 1) valla arengukava ja eelarvestrateegiat arvestades kehtestab vallavalitsus eelarve eelnõu lähtetingimused ja vormid hiljemalt 15. septembriks või sellel eelneval tööpäeval;
 2) raamatupidamisosakond korraldab eelarve vormide, lähtetingimuste ja piirsummade saatmise vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja alaeelarvete eest vastutajatele eelarve koostamiseks hiljemalt septembrikuu viimasel tööpäeval;
 3) vallavalitsuse hallatavad asutused ja teised alaeelarvete eest vastutajad ning vallavolikogu komisjonid esitavad eelseisva eelarveaasta finantseerimisvajadused majandusliku sisu (artiklite) lõikes ja lähtudes piirsummadest koos seletuskirjaga kulude põhjenduse, otstarbekuse ja seadustele vastavuse kohta raamatupidamisosakonnale hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta oktoobrikuu viimasel tööpäeval;
 4) vallavalitsuse hallatavad asutused ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud esitavad eelarve eelnõu koostamiseks omatulu plaani hiljemalt oktoobrikuu viimasel tööpäeval;
 5) kui eelarve eelnõus nähakse ette kulutusi alustatavatele ehitustele või programmidele, tuleb eelarve eelnõule lisada arvestused ja põhjendused nende kulude üldsumma ja jaotuse kohta kõigi tulevaste eelarveaastate lõikes;
 6) eelarve koostamisel tuleb lähtuda kokkuhoiu põhimõttest, vältides vajaduseta rahaliste eraldiste lülitamist eelarve projekti;
 7) teised juriidilised ja füüsilisest isikust ettevõtjad saavad esitada taotlusi vallaeelarvest toetuste saamiseks hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta oktoobrikuu viimase tööpäevani.

 (5) Esitatud eelarve eelnõu läbivaatamisel kontrollib vallavalitsus eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust, nende vastavust kehtivatele seadustele ja normidele, hindab alaeelarvete taotlustesse lülitatud kulude otstarbekust ning vajadusel korrigeerib seda lähtudes vallaeelarve tulude prognoosist.

§ 10.  Eelarve menetlemine volikogus

 (1) Vallavalitsuse koostatud eelarve eelnõu ja seletuskiri esitatakse vallavolikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust.

 (2) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Paikuse valla veebilehel. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

 (3) Eelarve menetlemise juhtkomisjoniks on eelarve- ja arengukomisjon.

 (4) Volikogu komisjonidel ja volikogu liikmetel on õigus esitada parandusettepanekud vallavalitsusele kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve eelnõu esimest arutelu komisjonides.

 (5) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Volikogu poolt tehtava ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.

 (6) Eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse vallavolikogu istungitel vähemalt kaks lugemist.

 (7) Parandusettepanekud tuleb esitada 10 kalendripäeva jooksul pärast eelarve esimese lugemise lõppemist.

§ 11.  Valla eelarve vastuvõtmine ja jõustumine

 (1) Eelarve võtab vastu volikogu seaduses ja valla põhimääruses sätestatud korras.

 (2) Volikogu kinnitab järgmise aasta eelarve tulud ja kulud valla hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade lõikes ning finantseerimistehingud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud eelarveklassifikaatoritele üldsummadena.

 (3) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

 (4) Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist vallavalitsuse veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

 (5) Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

 (6) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 12.  Väljaminekud vastuvõtmata eelarve korral

 (1) Juhul, kui vallavolikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võivad vallavalitsus ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud igas kuus teha väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.

 (2) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega võrreldes, võivad vallavalitsus ja teised alaeelarvete eest vastutatavad isikud teha neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust.

 (3) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
 1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või vallavolikogu õigusaktist;
 2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest;
 3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, väljakuulutatud riigihankest, põhivarasoetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
 4) kohtuotsusest.

§ 13.  Tegevusvaldkonnad ja vastutus

 (1) Tegevusvaldkondade eelarved majandusliku sisu järgi (artiklite) kinnitatakse vallavalitsuse poolt 20 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

 (2) Vallavalitsus määrab alaeelarvete ja tegevuskava täitmise eest vastutavad isikud 20 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

 (3) Vallavalitsus võib vajadusel valla eelarve rahavoogude suunamiseks koostada põhitegevuse tulude ja kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaani kuude lõikes.

§ 14.  Lisaeelarve

 (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendusega lisaeelarve vajaduse kohta.

 (2) Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse eelarve kohta sätestatud viisil ja tähtajal.

 (3) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse vallavolikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse eelarve menetlemise sätete kohaselt.

 (4) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:
 1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekud ei suurene;
 2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
 3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
 4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

 (5) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb selles kavandada käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 nimetatud sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud, samuti näidatakse ära käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 märgitud muudatused.

 (6) Vallavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist lisaeelarve eelnõus kavandatud väljaminekud, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
 1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või vallavolikogu õigusaktist;
 2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest;
 3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, välja kuulutatud riigihankest, põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
 4) kohtuotsusest.

§ 15.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

 (2) Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud põhimõtetega.

 (3) Vallavalitsusel ja hallatavatel asutustel on keelatud teha tehinguid, mis ei ole eelarves ette nähtud, välja arvatud määruse § 12 lõikes 3 ning § 14 lõikes 6 nimetatud juhtudel.

 (4) Vallavalitsus ja hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid, millega võetakse kohustusi, antakse laenu või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegia ja vallavolikogu antud volituste alusel.

 (5) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

§ 16.  Reservfond

 (1) Paikuse valla eelarve reservfondi suuruseks on vähemalt 1% eelarve põhitegevuse kulude mahust. Reservfondi täpse suuruse igaks eelarveaastaks määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel.

 (2) Reservfondi kasutamine ja sellekohane aruandlus toimub volikogu kehtestatud korras.

§ 17.  Aruandlus

 (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud erisusi.

 (2) Majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus. Vallavanem kirjutab majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega alla viivitamata pärast seda, kui vallavalitsus on aruande heaks kiitnud.

 (3) Raamatupidamise aastaaruande koosseisu kuuluvas eelarve täitmise aruandes esitatakse käesoleva määruse § 2 lõikes 2 kehtestatud detailsuses aruandeaasta:
 1) esialgne eelarve;
 2) lõplik eelarve;
 3) eelarve täitmise andmed.

 (4) Eelarve täitmise andmed sisaldavad selgitusi esialgse ja lõpliku eelarve ja täitmise oluliste vahede kohta.

 (5) Vallavolikogule kinnitamiseks esitatavale majandusaasta aruandele peab olema lisatud vallavolikogu poolt määratud vandeaudiitori arvamus aruande kohta.

 (6) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori arvamus ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.

 (7) Vallavalitsus esitab rahandusministeeriumile andmed eelarvestrateegia, eelarve ja lisaeelarve ettenähtud vormil ning andmed eelarve täitmise kohta rahandusministri poolt kehtestatud korras ja tähtajal.

 (8) Vallavalitsus annab eelarve täitmise kohta informatsiooni:
 1) hallatavatele asutustele vähemalt kord kuus;
 2) valitsusele vähemalt kord kuus;
 3) volikogule ja avalikkusele kord kuus valla veebilehel.

Mait Talvoja
Volikogu esimees