HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Kooli pidaja pädevuse delegeerimine

Kooli pidaja pädevuse delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2013, 39

Kooli pidaja pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 18.02.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg 7, § 26 lg 2 ja 3, § 27 lg 5, § 38 lg 1 ja 3, § 44 lg 2, 51 lg 2, § 54 lg 1, § 71 lg 5 ja 6, § 73 lg 1 ja § 74 lg 3 alusel.

§ 1.  Pädevuse delegeerimine

  Delegeerida Paikuse Vallavalitsusele alljärgnevad kooli pidaja õigused:
 1) haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erineva koolivaheaja kehtestamine;
 2) seadusega ettenähtud piirnormidest väiksema või suurema klassi täitumuse piirnormi kehtestamine;
 3) haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine;
 4) nõusoleku andmine pikapäevarühma moodustamiseks,
 5) seadusega ettenähtust suurema pikapäevarühma täitumise ülemise piirnormi kehtestamine;
 6) kooli kodukorra kooskõlastamine juhul, kui selles soovitakse sätestada kooli pidaja nõusolekut eeldav õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes7 sätestatud meetme rakendamise kord;
 7) nõusoleku andmine kooli põhimääruses sätestamata hariduslike erivajadustega õpilaste klasside ja rühmade moodustamiseks;
 8) põhikoolis põhikooli lõpetanutele lihtsustatud riikliku õppekava järgi lisaõppe pakkumise otsustamine;
 9) direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi väljakuulutamine ja sellise konkursi läbiviimise korra kehtestamine;
 10) hoolekogu moodustamise ja selle töökorra kehtestamise korra kehtestamine;
 11) koolitöötajate koosseis kinnitamise korra kehtestamine.

§ 2.  Rakendussätted

  Paikuse Vallavolikogu 21. septembri 2009 määrus nr 13 „Pädevuse delegeerimine” tunnistatakse kehtetuks.

Mait Talvoja
Volikogu esimees