HaridusKool

Teksti suurus:

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2014, 22

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 16.03.2011 nr 10
RT IV, 07.11.2012, 86
jõustumine 01.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.02.2014RT IV, 20.02.2014, 1301.03.2014

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 27 lg 5, Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lg 1 ning Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 „Volituste delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse õpilaste vastuvõtmiseks taotluste esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded ja vastuvõtu korraldus Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis (edaspidi VTG).

§ 2.   Vastuvõtu tingimused

  (1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

  (2) Põhikooli õpilaseks võetakse 17-aastased ja vanemad isikud.

  (3) Koolikohustuslikud isikud võetakse VTG õpilaseks nõustamiskomisjoni soovitusel.

  (4) Õppeaasta keskel vastu võetud õpilane on kohustatud õppekava erinevustest tingitud võlgnevused likvideerima kokkulepitud tähtajaks.

  (5) Üksikainete õppijad (1- 4 ainet) registreeritakse eraldi ja nad ei kuulu klassi nimekirja.
[RT IV, 20.02.2014, 13 - jõust. 01.03.2014]

§ 3.   Vastuvõtu korraldus

  (1) VTG-sse vastuvõtmisel eelistatakse sisseastujaid, kelle elukoha aadressiks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn.

  (2) Vastuvõtt kooli toimub taotluse ja vestluse alusel.

  (3) VTG-sse vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või tema seaduslik esindaja kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis (määruse lisa) kirjaliku taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või koopia;
  2) kaks fotot sisseastujast suuruses 3×4 cm;
  3) kümnendasse klassi vastuvõtmisel põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi.

  (4) Õpilase ületulekul teisest koolist esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  2) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvati koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  3) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvati koolist välja õppeperioodi kestel;
  4) kutseõppeasutuses õpingud katkestanu õiendi, kuhu on märgitud läbitud üldainete kursuste mahud tundides ja arvestuste hinded.

  (5) Õpilaste vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

  (6) Vastuvõetud õpilaste nimekirjad avalikustatakse VTG teadetetahvlil ja veebilehel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2011.

Lisa Vastuvõtu taotlus

/otsingu_soovitused.json