Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Hanila valla kalmistute eeskiri

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2014, 33

Hanila valla kalmistute eeskiri

Vastu võetud 16.12.2010 nr 23
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Hanila valla haldusterritooriumil asuvate kalmistute haldamise ja kasutamise kord.

  (2) Hanila valla kalmistute eeskiri (edaspidi eeskiri) on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistute külastajatele.

  (3) Hanila vallas on 3 tegutsevat kalmistut:
Kalmistu nimetus  Katastritunnus    Asukoht
1. Karuse kalmistu 19501:002:0457 Hanila vald Kinksi küla
2. Hanila kalmistu 19501:002:0496 Hanila vald Hanila küla
3. Kõmsi kalmistu 19501:002:0449 Hanila vald Kõmsi küla

  (4) Hanila valla kalmistute haldamist korraldab Hanila Vallavalitsus.

  (5) Kalmistute haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.

  (6) Kalmistud on avatud iga päev.

  (7) Kalmistute juurde kuuluvad: parklad, veevõtukohad, jäätmekogumiskohad, piirdeaiad, infotahvlid, matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajaliku inventari hoidmise ruumid ning kvartalite tähised looduses.

  (8) Kalmistu infotahvlil peavad olema kalmistu plaan, eeskiri ja vajalikud kontaktandmed.

  (9) Kalmistute kohta peetakse järgmist dokumentatsiooni:
  1) matmisraamat;
  2) kalmistu plaan;

  (10) Kalmistute kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Hanila Vallavalitsuse arhiivis.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – surnute ja tuha matmiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala;
  2) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest matmiskohast;
  3) hauaplatsi kasutaja – isik, kelle nimele on kalmistu haldajaga vormistatud hauaplatsi kasutusõigus;
  4) matja – isik, kes korraldab matuseid;
  5) matmisluba – dokument, mis annab õiguse matta eraldatud hauaplatsil olevale matmiskohale;
  6) kalmistuvaht – kalmistut haldava asutuse töötaja, kes tegeleb kalmistu heakorra eeskirja täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga;
  7) kalmistu rajatised – kalmistu territooriumil paiknevad ehitised ja rajatised (kaev, piirdeaed, infotahvel jm).

2. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE 

§ 3.   Hauaplatsi suurus

  (1) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.

  (2) Hauaplats eraldatakse vastavalt kasutaja soovile kas ühe- või mitmekohalisena. Kalmistuvahil on õigus otsustada kuni neljakohalise platsi andmise üle. Suuremad hauaplatsid eraldatakse kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (3) Hauaplatsi mõõtmed kirstuga matmise korral üldjuhul 1,2 x 2,5 m ühe kirstu kohta.

  (4) Hauaplatsi mõõtmed urniga matmise korral on vähemalt 1 x 1 m.

§ 4.   Hauaplatsi eraldamine, registreerimine ja kasutamine

  (1) Hauaplats eraldatakse matmiseks tähtajatu kasutamisõigusega vastavalt taotleja soovile ühe või mitmekohalisena.

  (2) Kalmistuvaht näitab taotlejale kätte hauaplatsi asukoha, tähistab hauaplatsi piirid kalmistuplaanil ja kannab hauaplatsi kasutaja andmed matmisraamatusse.

  (3) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral kasutusõiguse üle anda teisele isikule, andes sellest kirjalikult teada kalmistu haldajale.

  (4) Kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema pärijatele.

  (5) Haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud kasutaja poolt hooldamata ning isik pole haldaja sellekohast ettekirjutust täitnud kahe aasta jooksul, ega tellinud haldajalt hauaplatsi hooldamise teenust.

3. peatükk MATMISE KORRALDAMINE 

§ 5.   Matmisraamat ja matmisluba

  (1) Kalmistu kohta peetakse matmisraamatut.

  (2) Matmisraamatus registreerib kalmistuvaht matuse kohta järgmised andmed:
  1) surnu perekonna- ja eesnimi;
  2) surnu isikukood/sünniaeg ja surmaaeg;
  3) surmatõendi või surmateatise number koos tunnistuse väljaandja ja väljaandmiskohaga;
  4) matmise kuupäev;
  5) kalmistu nimi;
  6) hauaplatsi kasutaja andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, aadress, telefoninumber, e- posti aadress);
  7) hauaplatsi asukoht vastavalt kalmistu plaanile;
  8) matuse liik.

  (3) Matmisloa väljastab kalmistuvaht maetava isiku surma tõendava dokumendi alusel (matmisloa vorm toodud käesoleva eeskirja Lisas 1).

  (4) Matmisluba koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb hauaplatsi kasutajale ja teine kalmistu haldajale.

§ 6.   Matmine

  (1) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,2 m.

  (2) Urniga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,0 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,5 m.

  (3) Haua rajamisel ettenägematute takistuste ilmnemisel võib kalmistuvahi loal rajada haua, mille sügavus või kaugus hauaplatsi piirist erineb käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust.

  (4) Haua kaevamine ja matmine ei ole lubatud ilma matmisloata.

  (5) Matta ei tohi varem kui 48 tunni möödumisel surma saabumisest.

  (6) Eelseisvast matmisest peab kalmistuvahile olema ette teatatud vähemalt kaks ööpäeva.

  (7) Matmine on lubatud päikese tõusust päikese loojumiseni.

  (8) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine teisaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul, muinsuskaitseameti esindaja kirjaliku loa alusel.

  (9) Matja korrastab hauaplatsi pärast matmist. Matmise käigus kõrvalolevale hauale või üldkasutatavale alale tekitatud kahjustused korrastab matja või hüvitab kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või hauaplatsi kasutajaga.

§ 7.   Pealematmine

  (1) Pealematmine hauaplatsile võib toimuda kasutaja soovil või vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile 25 aasta möödumisel, v.a. urnimatus.

  (2) Pealematmisel peab varasem tervena säilinud kirst jääma puutumata.

  (3) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse.

  (4) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual ei toimu pealematmist.

§ 8.   Omasteta surnu matmine

  Omasteta surnu matmise korraldab kohalik omavalitsus, kelle territooriumil asus omasteta surnu viimane rahvastikuregistris registreeritud elukoht. Juhul, kui surnul puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, on matmise kohustus kohalikul omavalitsusel, kelle territooriumil asus surnu viimane elukoht. Kui omasteta surnul on olemas varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna. Tundmatu surnu matmise korraldab kohalik omavalitsus, kelle territooriumilt tundmatu surnu leiti.

§ 9.   Ümbermatmine

  Ümbermatmist teostatakse vastavalt tervisekaitse nõuetele kalmistu haldaja loal kooskõlastatult tervisekaitsetalituse ja muinsuskaitseametiga.

4. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 10.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja -nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonnanimi, eesnimi, sünni- ja surmadaatumid.

  (3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, istepink jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid kalmistu haldaja loal.

  (4) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

§ 11.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

  (3) Hauaplatsi hooldamisel tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Komposteeritavad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb viia selleks ettenähtud konteinerisse või ladestuspaika.

§ 12.   Haldaja ja kalmistuvahi õigused ja kohustused

  (1) Kalmistuvaht on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad ja ajaloolised kvartalid.

  (2) Kalmistuvaht on kohustatud tagama matmistarvikute ja hauaplatsi hooldamiseks vajaliku inventari kasutamise võimaluse ja nende korrashoiu.

  (3) Kalmistuvaht on kohustatud teatama andmed matmiste registreerimise kohta Hanila Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile üks kord kvartalis.

  (4) Kalmistuvahil on õigus eemaldada kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad vallavalitsuse ja muinsuskaitseameti loa alusel.

  (5) Kalmistuvahil on õigus kalmistu korrashoiuks vaja minevatele töövahenditele.

§ 13.   Keelatud tegevus kalmistul

  Kalmistul on keelatud:
  1) hauaplatsi, -tähise ja -rajatise mistahes rikkumine;
  2) omavoliline lõkke tegemine;
  3) hauaplatsi omavoliline laiendamine;
  4) üldkasutatavatel aladel asuvate puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;
  5) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  6) sõitmine jalgrattaga või mistahes mootorsõidukiga v.a. invasõidukid ja teenindav transport;
  7) loomade matmine.

§ 14.   Kalmistu laiendamine

  (1) Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel.

  (2) Detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja –radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

§ 15.   Kalmistute sulgemine

  (1) Kalmistu suletakse matmiseks volikogu otsusega haldaja ettepanekul.

  (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise korra.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Vastutus

  Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 17.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

Lisa 1 Matmisluba

/otsingu_soovitused.json