Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Raasiku valla ametiasutuse palgajuhend

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 21

Raasiku valla ametiasutuse palgajuhend

Vastu võetud 13.03.2013 nr 4
RT IV, 29.03.2013, 56
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.2014RT IV, 20.02.2014, 2323.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18.12.2013
13.05.2014RT IV, 18.06.2014, 321.06.2014, rakendatakse alates 01.05.2014
09.12.2014RT IV, 19.12.2014, 401.01.2015
11.04.2017RT IV, 21.04.2017, 124.04.2017
12.12.2017RT IV, 22.12.2017, 925.12.2017
11.02.2020RT IV, 21.02.2020, 101.03.2020

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Raasiku valla ametiasutuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Raasiku valla ametiasutuse teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.

  (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Raasiku valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on Raasiku vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud ametikohale, millel teostatakse avaliku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud töökohale, millel ei teostata avaliku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd;
  4) palk – ametniku põhipalk koos muutuvpalga ja lisatasudega;
  5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.
  6) põhipalk – teenistujale määratud kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha grupile vastav palgamäär.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest;
  4) asendustasust.

§ 5.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga ja töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistukoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistujate teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle kord aastas kalendriaasta lõpus arvestades arenguvestluse tulemusi, välja arvatud põhipalga muutmine pärast katseaja lõppu.

  (3) Teenistuskohad on jaotatud teenistusgruppidesse vastavalt määruse lisale 1 ning neile vastavatesse palgavahemikesse vastavalt määruse lisale 2.

  (4) Igale teenistusgrupile vastab põhipalga vahemik, mille alusel määrab põhipalga vallavanem oma käskkirjaga või lepib töötasus kokku töölepingus. Põhipalga vahemikud on sätestatud määruse lisas 2.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga ja töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete eest või preemiana.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistujale maksta kuni 20 % teenistuja aastasest põhipalgast.

  (3) Tulemuspalka võib maksta kaks korda aastas, teenistuja töötulemuste perioodilise hindamise tulemusel, tingimusel, et eelmiseks perioodiks püstitatud eesmärgid on saavutatud. Kui teenistuja lahkub töölt enne hindamisperioodi lõppu, otsustatakse tulemuspalga määramine individuaalsete töötulemuste põhjal hiljemalt nädal enne vabastamise kuupäeva.

  (4) Tulemuspalga maksmisel ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetute juhtide ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms). Tulemustasu määraja põhjendab teenistujale tulemustasu suurust.

  (5) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on asutuse või struktuuriüksuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (6) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu.

  (7) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ja lisatasu suurus. Ühes kalendrikuus võib lisatasu maksta mitte rohkem kui 50 % teenistuja põhipalgast.

  (8) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Teenistujatele võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste hea täitmise eest.

  (9) Ametiasutuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (10) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

  (11) Samade ülesannete täitmisega seoses teenistujale lisatasu ja preemiat samaaegselt ei maksta.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest;
  4) lisatasu valveaja eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu ametnikele vastavalt avaliku teenistuse seaduse alusel ja töötajatele vastavalt töölepingu seaduse alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

  (3) Eritingimustes töötamise eest listasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülempiir.

§ 8.   Asendustasu maksmine

  (1) Lisatasu äraoleva teenistuja asendamise eest võib maksta vaid teenistujale, kelle ametijuhendijärgne kohustus ei ole asendada puuduvat teenistujat või kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse või puhkuse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest, eeldatakse, et asendaja töökoormus võrreldes ametijuhendis ettenähtuga oluliselt suureneb ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast proportsionaalselt asendamise ajaga.

  (3) Kui asendatava teenistuja põhipalk on kõrgem asendava teenistuja põhipalgast ja asendav teenistuja on kas osaliselt või täielikult vabastatud oma teenistusülesannete täitmisest, siis makstakse asendavale teenistujale asendatava põhipalka proportsionaalselt asendamise ajaga.

  (4) Puuduva teenistuja asendamise eest lisatasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülempiir.

§ 9.   Palga ja töötasu määramise ja maksmise põhimõtted

  (1) Ametniku põhipalk määratakse vallavanema käskkirjaga, arvestades käesoleva palgajuhendi § 5 toodud sätetega.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema või vallavanema poolt volitatud isiku poolt sõlmitavas töölepingus, arvestades käesoleva palgajuhendi § 5 toodud sätetega.

  (3) Ettepaneku ametniku põhipalga määramiseks või töötaja töötasu osas teeb osakonnajuhataja (v.a vallasekretäri põhipalk).

  (4) Teenistujatele määratud muutuvpalk, eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu ja asendustasu makstakse vallavanema käskkirja alusel arvestades palgajuhendis § 7 lõike 1 punktis 2 toodud erisusega.

  (5) Teenistujatele makstakse põhipalka üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 6. kuupäevaks (palgapäev). Ametniku palk ja töötaja töötasu kantakse teenistuja määratud pangakontole või vastava kirjaliku avalduse alusel makstakse sularahas.

  (6) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

§ 10.   Puhkusetasu maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrus nr 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord".

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja kirjaliku avalduse alusel järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu makstud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ning valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub 1. aprillil 2013.a.

Lisa 1 Teenistujate jaotus
[RT IV, 21.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

Lisa 2 Palgavahemikud
[RT IV, 21.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

/otsingu_soovitused.json