EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2015, 19

Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord

Vastu võetud 16.02.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 1 ja lõike 2, kaubandustegevuse seaduse § 14 lõike 2, lõike 3 ja lõike 4 punkti 3 ja punkti 4, § 19, teeseaduse § 36 lõike 1 punkti 2 ja punkti 3, Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määruse nr 118 „Viljandi linnavara valitsemise kord“ § 8 lõike 2 punkti 3 ja § 9 lõike 1 punkti 5 ja punkti 6, Viljandi Linnavolikogu 30.01.2013 määruse nr.147 „Viljandi linna heakorraeeskiri“ § 7 alusel ning tulenevalt avalikust huvist.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kooskõlastamist. Määruses sätestatut ei kohaldata ehitise püstitamisele ehitusseaduse tähenduses ja müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel.

  (2) Määrusega kehtestatakse tingimuste määramine ja taotluste menetlemise kord müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kooskõlastamiseks Viljandi linna omandis olevale maale ja maale, mis ei ole Viljandi linna omandis.

§ 2.   Mõisted

  Määruses käsitletakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) müügikoha hooajaline laiendus on müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv ja müügikoha juurde kuuluv piiritletud ala;
  2) ajutine müügikoht on tegevuskoht, kus kauba pakkumine ja müük või teenuse pakkumine ja müük toimub piiritletud alal ning on ajaliselt kindlaksmääratud, sh kandekaubandus, kus kauba pakkumine toimub kindlaksmääratud piirkonnas kandelaualt, kandekastist, kandekorvist jne;
  3) müügikoha inventar on kiosk, telk, kauplemiseks kohandatud sõiduk, ratastel müügilett, kaubandusliku teabe tahvel, müügiriiul, müügistange, lauad/toolid, prügikast, päevavari, markiis, jahutus-ja sügavkülmkapp, piire, valgusti, gaasisoojendi, taimestus, üüritavad atraktsioonid jne;
  4) kaupleja on isik või asutus, kes majandus – või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

2. peatükk Müügikoha hooajaline laiendus 

§ 3.   Müügikoha hooajalise laienduse paigaldamine

  Müügikoha hooajalise laienduse (edaspidi hooajaline laiendus) võib paigaldada ainult kooskõlastuse alusel ja selles sätestatud tingimustel (edaspidi kooskõlastus). Kooskõlastuse annab Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) projektide läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon) lähtudes käesolevas korras nimetatud kujundusprintsiipidest. Vajadusel võib komisjon arvamuse saamiseks edastada taotluse linnavalitsuse muinsuskaitsekomisjonile.

§ 4.   Taotluse esitamine

  Kooskõlastuse saamiseks esitab kaupleja linnavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa) digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee või paberkandjal, millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) asendiplaan koos hooajalise laienduse joonisega, kus on näidatud müügikoha hooajalise laienduse asukoht ja mõõtmed ning kaubandusliku inventari paigutus ja mõõdud;
  2) vaated kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega;
  3) värvifoto hoonest, mille ette või millega vahetult külgnevalt müügikoha hooajaline laiendus paigaldatakse;
  4) kaubandusliku inventari olemasolul selle värvifoto;
  5) maa omaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Viljandi linn;
  6) vajadusel tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse;
  7) jäätmekäitluse korraldamise kirjeldus.

3. peatükk Ajutine müügikoht 

§ 5.   Ajutise müügikoha paigaldamine

  (1) Ajutise müügikoha (edaspidi ajutine müügikoht) võib paigaldada ainult kooskõlastuse alusel ja selles sätestatud tingimustel. Kooskõlastuse annab linnavalitsuse komisjon lähtudes käesolevas korras nimetatud kujundusprintsiipidest.

  (2) Viljandi linna omandis olevale maale lubatakse paigaldada üksnes igapäevaselt teisaldatavaid ajutisi müügikohti arvestades piiranguid, mis on kehtestatud kaupade ja teenuste müügile kaubandustegevuse seaduse § 19 lõikega 1 ja lõikega 2.

§ 6.   Taotluse esitamine

  Kooskõlastuse saamiseks esitab kaupleja linnavalitsusele vormikohase taotluse (lisa) allkirjastatult e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee või paberkandjal, millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) ajutise müügikoha aadress ja asendiplaan, kus on näidatud ajutise müügikoha täpne asukoht, kaubandusliku inventari paigutus ja mõõdud;
  2) värvifoto asukohast, kuhu ajutine müügikoht paigaldatakse;
  3) kaubandusliku inventari värvifoto;
  4) maa omaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Viljandi linn;
  5) jäätmekäitluse korraldamise kirjeldus.

4. peatükk Menetlemine 

§ 7.   Taotluste menetlemine

  Komisjon kontrollib taotluste vastavust § 4 ja § 6 sätestatud nõuetele ja hindab kooskõlastuse andmisel hooajalise laienduse või ajutise müügikoha sobivust linnaruumi ümbruskonna miljöösse, hindamisel lähtub komisjon alljärgnevatest põhimõtetest:
  1) hooajaline laiendus või ajutine müügikoht peab olema oma välisilmelt linnaruumi ümbruskonna miljöösse ja otseselt antud asukohta sobilik, arvestades käesolevas korras nimetatud kujundusprintsiipe ja tegevuse spetsiifikat.

§ 8.   Kujundusprintsiibid

  (1) Ajutise müügikoha paigaldamisel lähtutakse järgmistest kujundusprintsiipidest:
  1) on lubatud päevavarjude või markiiside vm tekstiilist varjude kasutamine, andmed nende värvilahenduse, suuruse ja konstruktsiooni kohta esitatakse taotluses;
  2) on kohustuslik kasutada korrektse välimusega prügiurni või prügikonteinerit, ning tagada selle korrashoid ja regulaarne tühjendamine;
  3) kioskina kasutatava ajutise müügikoha juurde ei ole lubatud paigutada eraldiseisvaid külmikuid, tühja taara ja kaubakastide hoiukohti jms.

  (2) Hooajalise laienduse paigaldamisel lähtutakse järgmistest kujundusprintsiipidest:
  1) on lubatud tänavakohviku, lillekaupluse jmt suveterrassi piirata piirdega, kasutades statsionaarset piiret ja markeerides piiret konteinerhaljastusega või jättes piirdega piiramata sõltuvalt hooajalise laienduse konkreetsest asukohast ja ümbruskonda sobivusest;
  2) ei ole lubatud piirete paigaldamisega linnaruumi oluliste vaadete sulgemine;
  3) on soovitatav kasutada kujunduses sobivat hooajalist konteinerhaljastust (suvelillede amplid, kastid, potid jms);
  4) ei ole soovitatav kasutada kujunduses kunstlilli ja inventarina plastmassist aiamööblit.

§ 9.   Kooskõlastuse andmine

  (1) Komisjoni kooskõlastus hooajalisele laienduse või ajutise müügikoha paigaldamiseks Viljandi linnale kuuluvale maale määratakse komisjoni protokollilise otsusega, mis edastatakse kauplejale, arhitektuuriametile ja majandusametile. Linnavalitsus annab kaupleja kasutusse Viljandi linnale kuuluva maa hooajalisele laienduse või ajutise müügikoha paigaldamiseks linnavalitsuse korraldusega, milles sisalduvad ka maa kasutusse andmise tingimused.

  (2) Kooskõlastus ajutise müügikoha paigaldamiseks või hooajalise laienduse paigaldamiseks Viljandi linnale kuuluvale maale antakse maa kasutusse andmise tähtajaks.

  (3) Komisjoni kooskõlastus ajutise müügikoha või hooajalise laienduse paigaldamiseks maale, mis ei ole Viljandi linna omandis, sätestatakse komisjoni protokollilises otsuses, mis edastatakse kauplejale ja arhitektuuriametile.

  (4) Kooskõlastus ajutise müügikoha paigaldamiseks või hooajalise laienduse paigaldamiseks maale, mis ei ole Viljandi linna omandis antakse otsustuskorras tähtajaliselt alljärgnevalt:
  1) ajutise müügikoha paigaldamiseks – tähtajaga kuni 1 (üks) aasta;
  2) hooajalise laienduse paigaldamiseks – tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat.

§ 10.   Kooskõlastuse andmisest keeldumine

  Kooskõlastuse andmisest võib keelduda järgmistel juhtudel:
  1) hooajaline laiendus või ajutine müügikoht ei vasta § 7 lõike 1 punktis 1 ja § 8 sätestatule;
  2) kaupleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) kaupleja soovib paigaldada ajutist müügikohta kaubandustegevuse seaduse § 19 lõikes 1 ja lõikes 2 nimetatud kaupade või teenuste müügiks;
  4) ajutine müügikoht või hooajaline laiendus on vastuolus muude õigusaktidega;
  5) ajutine müügikoht või hooajaline laiendus võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  6) kaupleja on rikkunud eelnevatel perioodidel ajutise müügikoha või hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi ning on jätnud rikkumised määratud tähtajaks kõrvaldamata.

§ 11.   Kooskõlastuse nõuete mittetäitmine

  (1) Kooskõlastuse nõuete mittetäitmisel on linnavalitsusel õigus:
  1) teha ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks;
  2) tunnistada kooskõlastus kehtetuks.

  (2) Kooskõlastuse nõuete mittetäitmiseks kaupleja poolt loetakse asjaolusid:
  1) kui kaupleja rikub kooskõlastuse või õigusaktidega kehtestatud tingimusi või Viljandi linna omandis oleva maa kasutusse andmise tingimusi ning ei ole rikkumist tähtajaks kõrvaldanud;
  2) kui kaupleja on esitanud taotluses valeandmeid.

  (3) Käesoleva korra või kooskõlastuse tingimustega vastuolus oleva hooajalise laienduse või ajutise müügikoha peab kaupleja vastavusse viima kooskõlastuse tingimustega või eemaldama. Volitatud ametnikul on õigus teha ettekirjutus hooajalise laienduse või ajutise müügikoha vastavusse viimiseks kooskõlastuses märgitud tingimustega või eemaldamiseks ja määrata selleks tähtpäev.

§ 12.   Vaidlustamine

  Kooskõlastuse andmisest keeldumisel või kooskõlastuse kehtetuks tunnistamisel on kauplejal õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Viljandi Linnavalitsusele aadressil Linnu tn 2, 71020 Viljandi või kaebus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, 51010 Tartu 30 päeva jooksul kooskõlastuse teatavakstegemisest arvates.

5. peatükk Järelevalve ja rakendussätted 

§ 13.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha kujunduse kooskõlastuse tingimuste vastavuse üle teostab arhitektuuriamet.

  (2) Järelevalvet maa kasutusse andmise või kooskõlastuses toodud tingimuste täitmise üle teostab majandusamet.

§ 14.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist antud load või kooskõlastused ajutise müügikoha või hooajalise laienduse paigaldamiseks kehtivad kuni nendes näidatud tähtaja lõpuni.

§ 15.   Jõustuminei

  Määrus jõustub 1. märtsil 2015.

Ando Kiviberg
Linnapea

Ene Rink
Linnasekretär

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json