HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2016, 14

Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.02.2016 nr 1
jõustumine 01.03.2016

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse Rakvere linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Elukohajärgne põhikool

  (1) Elukohajärgne põhikool on Rakvere linna munitsipaalkool (edaspidi kool), milles tagatakse põhihariduse omandamise võimalus koolikohustuslikule isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn.

  (2) Elukohajärgse põhikooli Rakvere linnas elavale koolikohustuslikule lapsele määrab Rakvere Linnavalitsus (ametiasutusena).

  (3) Koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja elukohajärgse kooli määramine toimub Rakvere linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi (edaspidi hariduse infosüsteem) kaudu.

2. peatükk Elukohajärgse põhikooli määramine 1. klassi astuvale lapsele 

§ 3.   Elukohajärgse põhikooli määramine 1. klassi astuvale lapsele

  (1) Elukohajärgse põhikooli määramisel on aluseks koolides avatavate 1. klasside arv, õppekohtade arv ja koolikohustuslike laste elukohad.

  (2) Rakvere Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrab igale Rakvere linnas elavale koolikohustuslikule lapsele, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks, elukohajärgse põhikooli hiljemalt jooksva aasta 28. märtsiks lähtudes rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linnas asuvast elukoha-aadressist 10. märtsi seisug . Kui lapse elukoht on määratud Rakvere linna täpsusega, võtab linnavalitsus vanemaga ühendust ning selgitab välja lapse elukoha-aadressi.

  (3) Elukohajärgset kooli ei määrata, kui laps asub õppima riigikoolis, teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolis või erakoolis ning lapsevanem või vastav kool on linnavalitsust sellest teavitanud.

  (4) Elukohajärgse põhikooli määramine avalikustatakse hariduse infosüsteemi kaudu. Linnavalitsus avaldab teate elukohajärgse põhikooli määramisest vähemalt ühes maakonnalehes ja linna veebilehel. Teates märgitakse hariduse infosüsteemi asukoht ja sellele juurdepääsu võimalused, s h kohapeal linnavalitsuses, avalikustamise alguse täpne aeg ja muu asjakohane teave.

  (5) Lapsevanem annab hariduse infosüsteemis nõusoleku elukohajärgse kooli määramise kohta käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud teates märgitud tähtajal, mis ei tohi olla lühem kui kaks nädalat.

  (6) Kui lapsevanem soovib muuta elukohajärgset kooli, esitab lapsevanem linnavalitsusele kahe nädala jooksul hariduse infosüsteemi kaudu vastava taotluse. Taotlused lahendab kümne tööpäeva jooksul Rakvere linnavalitsuse moodustatud kuni viieliikmeline komisjon. Taotluse lahendamisel arvestatakse eelkõige pere teiste laste õppimisega samas koolis, kooli jõudmiseks ühistranspordi kasutamise vajadusega ning võimaluse korral vanemate soovi. Viimasel juhul lähtutakse taotluse esitamise ajalisest järjestusest.

  (7) Kui lapsevanem ei ole oma nõusolekut andnud selleks ettenähtud tähtajal ja ei ole esitanud ka taotlust elukohajärgse kooli muutmiseks, loetakse lapse elukohajärgseks kooliks hariduse infosüsteemis määratud kool.

  (8) Linnavalitsus esitab põhikooli 1. klassi astuvate laste nimekirjad koolidele hiljemalt 25. aprillil. Kui nimekirjas on vähem lapsi kui koolis õppekohti, võib kool vaba õppekoha täita kooli vastuvõtu tingimuste kohaselt.

  (9) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka koolikohustuslikust east noorema lapse osas, kelle koolivalmidust on hinnatud põhikooli– ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras ja kes on saanud soovituse õppima asumiseks ning vanem on linnavalitsust teavitanud enne käimasoleva aasta 1. märtsi ning lapse osas, kelle koolikohustuse täitmise alustamine oli edasi lükatud.

§ 4.   Elukohajärgsesse põhikooli vastuvõtmine

  (1) Lapsevanem esitab lapse vastuvõtmiseks elukohajärgsesse põhikooli kooli vastuvõtu tingimustes sätestatud tähtajal ja tingimustel taotluse ning vastuvõtmiseks vajalikud muud dokumendid. Kool avaldab vastava teabe oma veebilehel.

  (2) Kui lapsevanem ei esita taotlust elukohajärgsesse põhikooli kooli vastuvõtu tingimustes sätestatud tähtajal, võtab kool lapsevanemaga ühendust. Kui selgub, et laps ei vaja enam õppekohta, informeerib kool sellest linnavalitsust. Muudel juhtudel peab kool õppekoha elukohajärgses koolis tagama.

  (3) Vabanenud õppekohta pakub linnavalitsus esmalt lapsele, kelle vanem on avaldanud varem soovi lapse õppimiseks selles koolis. Kui vanem ei soovi enam õppekohta, võib sellise vabanenud õppekoha täita kool ise vastuvõtu tingimuste kohaselt.

  (4) Vanem pöördub õppekoha saamiseks kooli, kui laps on asunud Rakvere linna elama pärast eespool toodud tähtaegade möödumist, kuid enne õppeaasta algust. Kui soovitud koolis vaba õppekohta ei ole, määrab elukohajärgse põhikooli linnavalitsus.

  (5) Kui laps asub õppima erakoolis või hariduslike erivajadustega laste koolis, loetakse nimetatud kooli lapse elukohajärgseks kooliks.

3. peatükk Elukohajärgse põhikooli määramine õpilase üleminekul ühest koolist teise kooli 

§ 5.   Elukohajärgse põhikooli määramine õpilase üleminekul ühest koolist teise kooli

  (1) Õpilase üleminekul ühest koolist teise kooli pöördub lapsevanem esmalt kooli poole. Kool võtab lapse vastu kooli vastuvõtu tingimustes sätestatud korras.

  (2) Kui soovitud koolis vaba õppekohta ei ole, määrab elukohajärgse põhikooli linnavalitsus. Linnavalitsus võib vajadusel algatada põhikooli vastavas klassis õpilaste arvu suurendamise üle piirnormi.

4. peatükk Määruse jõustumine 

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2016. a.

Mihkel Juhkami
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json