Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Alajõe valla küladele toetuste andmise kord

Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2016, 22

Alajõe valla küladele toetuste andmise kord

Vastu võetud 17.02.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Alajõe valla küladele toetuste andmise kord sätestab Alajõe valla eelarvest Alajõe valla küladele läbi külavanemate toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise tingimused ja põhimõtted.

 (2) Toetuse andmise eesmärk on edendada külaelu, parandada külakeskkonda ja elukvaliteeti, aktiviseerida külaelanikke organiseeruma ja seisma oma küla (piirkonna) probleemide lahendamise eest Alajõe vallas.

 (3) Toetus antakse külavanemale:
 1) küla (piirkonna) heakorrakulude osaliseks hüvitamiseks;
 2) külaürituste läbiviimiseks;
 3) külaliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Alajõe Vallavalitsusele vormikohaselt täidetud taotlus (Lisa 1). Taotlus esitatakse jooksvalt kalendriaasta jooksul.

 (2) Toetust saavad taotleda külavanemad, kes on valitud Alajõe valla külavanema statuudi kohaselt ja omavad vastavaid volitusi.

 (3) Taotleja esitab taotluse ühes eksemplaris vallavalitsuse kantseleile paberkandjal allkirjastatuna või elektroonilisel kujul digitaalselt allkirjastatuna aadressil alajoevv@alajoevv.ee.

§ 3.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Alajõe Vallavalitsuse pearaamatupidaja (edaspidi pearaamatupidaja) kontrollib esitatud taotluste vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab pearaamatupidaja sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Laekunud ja kontrollitud taotluste alusel pearaamatupidaja esitab vallavalitsusele toetuse määramiseks korralduse eelnõu 15 kalendripäeva jooksul taotleja avalduse esitamisest.

 (3) Vallavalitsusel on õigus:
 1) jätta taotlus rahuldamata, kui ilmneb valeandmete esitamine või valla eelarves puuduvad vastavad vahendid;
 2) rahuldada taotlus osaliselt;
 3) rahuldada taotlus täies mahus.

 (4) Toetuse andmine või mitteandmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.  Toetuse eraldamine ja järelevalve

 (1) Toetuse suurus määratakse igal kalendriaastal vastavalt vallavolikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele. Aruandeaastal kasutamata rahaliste vahendite jääki ei kanta üle järgmise aasta eelarvesse.

 (2) Toetuse saaja esitab Alajõe Vallavalitsusele aruande (Lisa 2) hiljemalt iga aasta 31. detsembriks toetuse kasutamise kohta.

 (3) Toetuse ülekandmist ning kontrolli sihipärase kasutamise üle korraldab Alajõe Vallavalitsus.

 (4) Alajõe Vallavalitsusel on õigus nõuda raha tagasi või teha ümberarvestus:
 1) kui toetuse saaja ei esita tähtajaks raha kasutamise kohta aruannet või esitab valeandmeid;
 2) kui tegevuse käigus vähenes tegelik raha kasutamise kulu;
 3) kui toetuse saaja kasutas eraldatud raha teisel eesmärgil, kui taotleti.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Sergei Asmus
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2