Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2018, 1

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 14.02.2018 nr 4
jõustumine 01.03.2018

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 ja "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" (RT IV, 19.12.2017, 17) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Toetust makstakse isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidiregister) andmetel Võru linn, välja arvatud käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud matusetoetus, elluastumistoetus, alaealise eestkostja toetus ja hoolduspere vanema toetus.";


2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"4) alaealise eestkostja toetus;";


3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:
"41) hoolduspere vanema toetus;";


4) paragrahvi 9 lõike 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
" 1) I osa määr 100 eurot, makstakse pärast lapse sünni registreerimist;";


5) paragrahvi 11 lõiget 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Elluastumistoetuse määraks on 500 eurot, mis määratakse isikule:
1) kes lahkub asendus- või järelhooldusteenuselt ja kes on või oli 18. aastaseks saamiseni Võru linna eeskostel või
2) kelle üle on seatud eestkoste ja kelle elukoht on registri andmetel Võru linn ja kes on toetuse taotlemise hetkeks saanud 18. aastaseks.
(2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja eestkostet tõendav kohtumäärus.";


6) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 12. Alaealise eestkostja toetus
(1) Alaealisele lapsele määratud eestkostja toetuse määr on 52 eurot kalendrikuus lapse kohta, mis määratakse isikule, kelle eestkostel on Võru linna registrijärgne alaealine laps.
(2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja eestkostet tõendav kohtumäärus.";


7) Määrust täiendatakse paragrahviga 121 järgmises sõnastuses:
"§ 121. Hoolduspere vanema toetus(1) Hoolduspere vanemat, kes on kantud sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistrisse (edaspidiSTAR-i) ja hooldab vähemalt nelja last, toetatakse töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammääras. Ühe lapse hooldamisel toetatakse hoolduspere vanemat ühe neljandiku ulatuses nimetatud töötasu alammäärast.
(2) Hoolduspere vanemale, kes on kantud STAR-i, võib maksta maksta tasu, mis ei tohi ühe lapse hooldamise korral olla väiksem kui üks neljandik töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alamäärast. Tasu maksmise korral ei maksta hoolduspere vanemale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetust.
(3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.";


8) paragrahvi 15 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetus puudega lapse hooldamiseks määratakse puudega lapse vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale.";


9) paragrahvi 231 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Puudega lapse hooldusteenuse toetust määratakse sügava puudega lapse vanemale või eestkostjale lapsele osutatava hooldusteenuse kompenseerimiseks. Toetust saab määrata kuni 12 kuuks kuid mitte pikemaks ajaks kui kalendriaasta lõpuni. Toetust makstakse otse teenuse osutajale."

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json