Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas - sisukord
Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2018, 2

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas

Vastu võetud 30.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 11, § 21 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., mille alusel jääb kuni omavalitsuste ühinemise teel moodustunud valla sümboolika kinnitamiseni kasutusse Vara valla vapp ja lipp ning kuni uue valla põhimääruse kehtestamiseni tegutseb vald Vara valla põhimääruse alusel; Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, ning vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Peipsiääre valla eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste liigid ning nende maksmise tingimused ja kord.

  (2) Sotsiaaltoetus on isikule või perekonnale antav rahaline hüvitis. Sotsiaaltoetuse maksmise võib vajadusel asendada mitterahalise hüvitise andmisega, mis on isikule osutatav teenus või teenuse osutamise korraldamine, sealhulgas isikult talle kolmanda isiku poolt osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse täielik või osaline ülevõtmine.

  (3) Sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekutest sõltuvateks ja sissetulekutest sõltumatuteks toetusteks.

  (4) Sissetulekutest sõltuvaid toetusi makstakse toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks. Sissetulekutest mittesõltuvaid toetusi makstakse vallaelanikuks olemise väärtustamiseks ja toimetuleku soodustamiseks.

  (5) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust ja maksmist korraldab vallavalitsus.

§ 2.   Sotsiaaltoetuse taotleja

  (1) Korra alusel makstakse toetusi isikutele, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on Peipsiääre vald, välja arvatud käesoleva korra paragrahvis 4 nimetatud matusetoetus, perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus ja elluastumistoetus. Vältimatu abi korras on sotsiaaltoetusi õigustatud taotlema ka Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikud.

  (2) Sotsiaaltoetuse taotlemisel ja saamisel on isik kohustatud esitama kõik enda teada tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse andmise õiguse või muude toetuste andmiseks oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

  (3) Taotleja abivajaduse väljaselgitamine toimub taotluse menetlemise käigus tuginedes esitatud dokumentidele, vestlusele, registripäringutele jms.

§ 3.   Sotsiaaltoetuste andmete kandmine registrisse

  (1) Andmed sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kohta kantakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR).

  (2) Andmete kandmine registrisse ja andmete väljastamine registrist on kaitstud Andmekogude seaduse ja Isikuandmete kaitse seaduse alusel.

§ 4.   Sotsiaaltoetuste liigid

  (1) Sissetulekutest sõltuvad toetused:
  1) küttetoetus;
  2) toitlustustoetus;
  3) laste- ja noortelaagri toetus;
  4) täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetus;
  5) eluruumi kohandamise toetus;
  6) vältimatu sotsiaalabi.

  (2) Sissetulekutest sõltumatud toetused:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetuses;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
  4) koolitranspordi toetus;
  5) õppetoetus;
  6) koolilõputoetus;
  7) perekonna hooldamisel oleva lapse toetus;
  8) elluastumistoetus;
  9) laste ravimite ja abivahendite toetus;
  10) puudega inimese igakvartaalne toetus;
  11) hooldajatoetus;
  12) eaka tähtpäeva toetus;
  13) jõulutoetus;
  14) vastsündinu kingitus;
  15) tubli õpilase kingitus;
  16) kiituse või medaliga kooli lõpetanu kingitus;
  17) kriisitoetus;
  18) erakorralised ühekordsed toetused.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 5.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, koolilõputoetuse, jõulutoetuse, eaka tähtpäeva toetuse, koolitranspordi toetuse, jõulutoetuse, vastsündinu kingituse, tubli õpilase kingituse ning kiituse või medaliga kooli lõpetanu kingituse määramise/ väljamaksmise aluseks on vastav tunnistus, tõend või register.

  (2) Ülal loetlemata sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduste vormid kehtestab vallavalitus ning need on kättesaadavad vallavalitsuses, piirkondlikes teeninduspunktides ja Peipsiääre valla veebilehel. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu kohta, pangaarve number, vajadusel sissetulekuid tõendavad dokumendid ning toetuse taotlemise põhjus.

  (3) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest oma allkirjaga. E-postiga esitatud avaldus peab olema kinnitatud digiallkirjaga.

  (4) Sotsiaaltööspetsialist kontrollib esitatud taotluste vastavust käesoleva korra nõuetele ja vajadusel küsib täiendavaid dokumente.

§ 6.   Toetuse taotleja sissetulekute arvestamine

  (1) Sissetulekutest sõltuvate toetuste taotlemisel on aluseks taotlemisele eelnenud kõigi perekonnaliikmete kolme kuu netosissetulekud.

  (2) Pereliikmete sissetulekute arvutamisel võidakse arvesse võtta ka taotlejast eraldi elava lähisugulase sissetulekuid, kui ta perekonnaseadusest tulenevalt on kohustatud taotlejat või tema perekonda ülal pidama.

  (3) Sissetulekute hulka ei arvata:
  1) sotsiaalhoolekande seaduses ja käesolevas määruses sätestatud sotsiaaltoetusi;
  2) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavaid ühekordseid toetusi;
  3) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavaid stipendiume, sõidu- ja majutustoetusi.

  (4) Tagastatud tulumaks võetakse sissetulekuna arvesse summas, mis isikule reaalselt tagastatakse ja mida ta saab oma perekonna toimetuleku tagamiseks kasutada.

§ 7.   Sotsiaaltoetuste määramine

  (1) Sotsiaaltoetuse määrab ja selle suuruse otsustab käesolevas määruses sätestatud korra ja määrade kohaselt kas sotsiaaltööspetsialist, sotsiaalkomisjon või vallavalitsus:
  1) sotsiaaltööspetsialist määrab toetused juhindudes käesolevast korrast sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR), väljamaksed kinnitatakse sotsiaalosakonna juhataja, finantsjuhi ja vallavanema poolt;
  2) sotsiaalkomisjon lahendab avaldused juhindudes oma põhimäärusest, käesolevast korrast, Sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja Sotsiaalhoolekande seadusest. Toetused määratakse sotsiaalkomisjoni protokolli kohaselt sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is ja makstakse välja kinnitatuna sotsiaalosakonna juhataja, finantsjuhi ja vallavanema poolt;
  3) vallavalitsus lahendab käesoleva määrusega tema ainukompetentsi antud juhtumid lähtudes Sotsiaalseadustiku üldosa seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest, käesolevast korrast, kaalutlusõigusest ning eelarvevahenditest. Toetused määratakse vallavalitsuse protokolli kohaselt sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is ja makstakse välja kinnitatuna sotsiaalosakonna juhataja, finantsjuhi ja vallavanema poolt.

  (2) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda kui:
  1) taotleja ei vasta määrusega kehtestatud tingimustele;
  2) taotleja ei esita temalt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) taotleja on esitanud valeandmeid;
  4) vallavalitsusele teadaolevatel andmetel on taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad piisavad, et tagada perekonnale elatusvahendid;
  5) taotlejal või tema perel on võlgnevusi vallavalitsuse ees (kommunaalmaksed, lasteaia toiduraha, maamaks jms);
  6) mittetöötavad täiskasvanud pereliikmed ei osale aktiivselt töötukassas tööturuteenustel;
  7) vallavalitsusele teadaolevatel andmetel taotluse esitanud perekonnaliikmed töötavad töölepinguta;
  8) vallavalitsusele teadaolevalt taotluse esitanud perekond (perekonnaliikmed) töötab/töötavad väljaspool Eesti Vabariiki;
  9) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

  (3) Sotsiaaltoetuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse 15 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse koos kõigi vajalike lisadega esitamisest ning tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis tema poolt antud e-posti või elukoha aadressil 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.   Sotsiaaltoetuste maksmine

  (1) Sotsiaaltoetus kantakse taotleja või tema poolt näidatud isiku pangakontole 5 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist/kinnitamist, tasutakse teenuseosutajale ülekande korras või erandkorras makstakse sularahas.

  (2) Sotsiaalkomisjoni või vallavalitsuse otsuse alusel võib abivajava isiku huvisid arvestades toetuse välja maksta sotsiaaltöötajale, abivajava isiku pereliikmele, eestkostjale või hooldajale, kes kasutab saadud vahendeid selle isiku huvides, kellele toetus määrati.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi toetus makstakse välja hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval.

§ 9.   Sotsiaalkaitse kulutuste tagasinõudmine

  (1) Isikule alusetult makstud rahalise või mitterahalise hüvitise nõuab vallavalitsus osaliselt või täielikult tagasi, kui isik esitas teadvalt valeandmeid ning tal puudus õigus hüvitisele.

  (2) Mitterahalise hüvitisena osutatud teenuse või üleantud asja eest nõutakse tagasi teenuse või asja tegelik maksumus rahas.

  (3) Hüvitise tagasinõudmise või tagasinõudmisest loobumise otsustab vallavalitsus korraldusega. Korralduses märgitakse muuhulgas vabatahtliku tagasimakse tähtaeg, hoiatus sundtäitmise algatamise kohta, viivise nõue hüvitise tagasimaksmisega viivitamise korral. Korraldus tehakse teatavaks alusetult hüvitist saanud isikule kirjalikus vormis tema poolt antud e-posti või elukoha aadressil 5 tööpäeva jooksul.

  (4) Vajadusel võimaldatakse hüvitise tagasimaksmist osade kaupa.

§ 10.   Toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui seda soovib toetuse saaja;
  2) toetuse saaja surma korral;
  3) kui toetuse saaja on käesoleva korra või seaduse järgi kaotanud õiguse toetuse saamiseks;
  4) toetuse määramise aluseks olnud tingimuste muutmisel vallavolikogu poolt;
  5) muudel juhtudel, kui on teada, et toetuse saaja toimetulek on tagatud muul viisil.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele järgnevast päevast.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsusele kirjalikult teatama asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 5 tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest. Nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

3. peatükk SISSETULEKUTEST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 11.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetust võimaldatakse küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord eelarve-aastas ahiküttega eluruumis üksi elavatele 70. aastastele ja vanematele eakatele ja/või töövõimetuspensionäridele, raske või sügava puudega isikutele, osalise või puuduva töövõimega isikutele, kelle netokuusissetulek on kuni kahekordne riiklik toimetulekupiir ning neile ei ole küttekulusid hüvitatud riikliku toimetulekutoetusega.

  (2) Toetus määratakse isikule, kellel puuduvad Perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud või kelle suhtes ülalpidamiskohustusega isikud oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised oma ülalpidamiskohustust täitma.

  (3) Toetust ei määrata juhul, kui taotlejal on metsamaad või ta on lähema kahe aasta jooksul selle võõrandanud.

  (4) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja kuludokumendid.

  (5) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab sotsiaalkomisjon, lähtudes abivajaduse hindamise käigus kogutud infost, toetusteks eraldatud vahenditest ning toetuse piirmäärast.

  (6) Toetuse suuruse kehtestab vallavolikogu.

§ 12.   Toitlustustoetus

  (1) Kõigile valla põhikooli õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna, mis finantseeritakse riiklikust koolilõuna toetusest ja valla eelarvest.

  (2) Toetust võimaldatakse toimetulekutoetust, vajaduspõhist peretoetust saavate või kuni kahekordse riikliku toimetulekupiiri netokuusissetulekuga perede
  1) valla lasteaedades käivatele lastele, gümnaasiumi õpilastele, põhikooli baasil kutseõppeasutuse õpilastele;
  2) väljaspool valda õppivatele või lasteaias käivatele erivajadustega lastele, kui vallas puuduvad neile sobivad arengu- ja õpivõimalused.

  (3) Taotluse toitlustustoetuse saamiseks saab esitada lapsevanem, eestkostja, perekonnas hooldaja, esitades selleks hiljemalt 15. septembriks ja 15. jaanuariks vallavalitsusele vormikohase avalduse.

  (4) Eelpoolnimetatud tähtaegade möödumisel võib toetust taotleda seoses perekonna materiaalse olukorra halvenemisega või lapse hilisema vastuvõtuga koolieelsesse lasteasutusse.

  (5) Toetus on perioodiline ning määratakse kaks korda aastas perioodiks 1. september kuni 31. detsember ja 1. jaanuar kuni õppeaasta lõpuni.

  (6) Toetuse määra otsustab sotsiaalkomisjon, lähtudes abivajaduse hindamise käigus kogutud infost, kehtivast riikliku toidutoetuse määrast, toetusteks eraldatud vahenditest ning toetuse piirmäärast. Üldjuhul määratakse toetus pooleks eelarveaastakse ning see kuulub ülekandmisele kas toitlustaja (lasteaia) arvele või 16-aastase ja vanema õpilase isiklikule pangaarvele.

  (7) Toetuse piirmäära kehtestab vallavolikogu.

§ 13.   Laste- ja noortelaagri toetus

  (1) Toetust võimaldatakse paljulapseliste-, vähekindlustatud- ja üksikvanema perede ning asenduskoduteenusel viibiva lapse/nooruki laagri tuusikute maksumuse hüvitamiseks.

  (2) Toetuse määramise aluseks on lapsevanema või hooldaja isiklik avaldus, millele on lisatud laagri korraldajalt saadud osalustasu arve.

  (3) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus ning see makstakse arve alusel laagrit korraldavale juriidilisele isikule.

§ 14.   Täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetus

  (1) Täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetust võimaldatakse abivajajale üldjuhul, kui kuu netosissetulek on ühe perekonnaliikme kuni kahekordne riiklik toimetulekupiir
  1) retseptiravimite ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks apteegist väljastatud nimelise arve-tšeki alusel;
  2) tehniliste abivahendite rentimiseks ja ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks;
  3) transpordikulude osaliseks hüvitamiseks raviasutusse sõiduks kuludokumentide alusel kuni 50% ulatuses sõidukulude maksumusest; kütusekulu hüvitamisel arvestatakse ühe hüvitatava kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot.

  (2) Kulud käsimüügi ravimitele ei kuulu hüvitamisele.

  (3) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes kinnitatud piirmääradest ja eraldatud vahenditest. Vajaduspõhised erijuhtumid lahendab vallavalitsus.

  (4) Toetuse piirmäära kehtestab vallavolikogu.

§ 15.   Eluruumi kohandamise toetus

  (1) Toetust on õigus taotleda sügava ja raske puudega isikul (seadusliku esindajal), kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Peipsiääre vallas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus, milles on märgitud kohandatava eluruumi aadress, planeeritava kohandamise põhjendus ja üksikasjalik kirjeldus; kohandamise maksumuse kalkulatsioon, taotletava toetuse suurus, toetuse taotleja omafinantseeringu suurus; taotlusele lisatakse eluruumi omandiõigust tõendav dokument ja omaniku nõusolek planeeritud kohanduseks.

  (3) Toetust on õigus saada ühe maksimaalmäära ulatuses üks kord kolme kalendriaasta jooksul, toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ja tehtud kulutuste vajalikkust taotleja erivajadust arvestades.

  (4) Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel.

  (5) Otsuse toetuse määramise kohta annab vallavalitsus korraldusega, arvestatakse taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid, taotleja erivajadusest lähtuva kohandamise põhjendatult möödapääsmatuid kulusid, juhindudes Sotsiaalseadustiku üldosa seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest ja Haldusmenetluse seadusest.

  (6) Vallavalitsuse korralduse alusel ja pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist, sõlmib vallavalitsus taotleja ja kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu. Kui kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmitakse leping toetuse määramise otsuse alusel.

  (7) Kui toetuse saaja kolme kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest lepingut ei sõlmi, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (8) Eluruumi kohandamise toetust ei määrata, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad eluruumi kohandamise eest tasuda.

  (9) Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vallavalitsuse poolt paikvaatluse läbiviimist.

  (10) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

  (11) Toetuse piirmäära kehtestab vallavolikogu.

§ 16.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele (toit, riietus, ajutine peavari jne) aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.

  (2) Toetus määratakse isiku põhjendatud avalduse alusel.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi toetust võib maksta ulatuses, mis tagab isikule kehtiva toimetulekupiiri.

  (4) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse koheselt, kui isiku tervis ja elu on ohus või kui sotsiaalabi viivitamisega tekib täiendavaid kulutusi.

  (5) Vältimatu sotsiaalabi osutamist korraldab piirkonna sotsiaaltööspetsialist.

4. peatükk SISSETULEKUTEST SÕLTUMATUD TOETUSED 

§ 17.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigus saada alates 1. jaanuarist 2018 vastsündinu ühel Peipsiääre vallas alaliselt elaval vanemal, kes on rahvastikuregistrisse kantud Peipsiääre valla elanikuna ning tingimusel, et laps rahvastikuregistri andmetel on Peipsiääre valla elanik. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetust samadel tingimustel.

  (2) Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga vastsündinu kohta.

  (3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

  (4) Toetust makstakse kolmes osas järgmiselt:
  1) esimene osa lapse sünni registreerimisel 200.- eurot;
  2) teine osa lapse 1 aasta vanuseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja vanema ühine elukoht on jätkuvalt ja katkematult Peipsiääre vald, 100.- eurot;
  3) kolmas osa lapse 2 aasta vanuseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja vanema ühine elukoht on jätkuvalt ja katkematult Peipsiääre vald, 200.- eurot.

  (5) Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisest vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos sünnitõendiga.

  (6) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes kinnitatud määradest ja makstakse välja ülekandega taotleja poolt näidatud pangaarvele, erandkorras sularahas, vajadusel käesoleva määruse § 8 lg 2 sätestatud korras.

  (7) Toetust ei maksta, kui sünnitoetust on makstud ühele vanematest teisest omavalitsusest; laps on riiklikul ülalpidamisel, teises peres hooldusel või eestkostel; vanematelt on lapse suhtes hooldusõigus ära võetud.

  (8) Toetuse teist ja kolmandat osa ei maksta, kui taotleja ei ole Peipsiääre vallast saanud sünnitoetuse esimest osa.

  (9) Enne 1. jaanuari 2018 sündinud laste sünnitoetust määratakse ja makstakse lapse sünni ajal enne ühinemist tegutsenud omavalitsuse haldusterritooriumil kehtinud korras ja määras.

  (10) Toetuse suurus määratakse vallavolikogu poolt.

§ 18.   Matusetoetus

  (1) Sissetulekust sõltumatut matusetoetust on õigus saada isikul, kes kannab Peipsiääre valla rahvastikuregistris olnud isiku surma korral matmise kulud.

  (2) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is surmatõendi alusel surmakuupäeval kehtinud määras ülekandega pangaarvele, erandkorras sularahas.

  (3) Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale isiku surma.

  (4) Toetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 19.   Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse vanemale (eestkostjale/hooldajale) kui laps asub õppima valla põhikoolis, vene õppekeelega koolis või meditsiinilistel näidustustel erikoolis.

  (2) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is koolikohustuslike kooli vastuvõetud laste nimekirja alusel lähtudes kinnitatud määrast ja makstakse välja ülekandega lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja pangaarvele, erandkorras sularahas.

  (3) Asenduskoduteenusel oleva lapse toetus makstakse sihtotstarbelise toetusena hoolekandeasutusele, kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks.

  (4) Toetuse suurus määratakse vallavolikogu poolt.

§ 20.   Koolitransporditoetus

  (1) Koolitransporditoetus on perioodiline hüvitis, mida võimaldatakse:
  1) valla põhikoolide või valla teeninduspiirkonnast väljas asuvate emakeelsete koolide õpilastel koolide õpilastele;
  2) vallas elavatele päevase õppevormi keskkoolides-gümnaasiumides õppivatele õpilastele kuni 2017/18 õppeaasta lõpuni.

  (2) Erijuhtumid lahendatakse vallavalitsuse poolt lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja kirjaliku taotluse alusel.

  (3) Toetuse taotlemiseks s. o bussisõidu marssruutkaardi saamiseks esitab vanem (eestkostja/hooldaja) vallavalitsusele iga õpilase kohta avalduse hiljemalt 1. septembriks. Väljaspool Peipsiääre valda õppivate õpilaste kohta tuleb täiendavalt lisada õpilaspileti koopia või kooli tõend õppimise kohta. Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on vanem kohustatud sellest viivitamatult vallavalitsust informeerima.

  (4) Sõidupiletite alusel sõitvad õpilased esitavad ajalises järjekorras süstematiseeritud sõidupiletid toetuse väljamaksmiseks kord kuus hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Detsembrikuu sõidupiletid tuleb esitada hiljemalt 27.detsembril.

  (5) Vanem vastutab tema lapsele väljastatud marsruutkaardi säilimise ja sihipärase kasutamise eest ning on kohustatud hüvitama vallavalitsusele sellega seotud kulud.

  (6) Õppetööga mitteseotud sõitude ning täiendava õppetööga seotud sõitude kulusid ei hüvitata.

  (7) Erijuhtudel hüvitatakse õppeasutusse ja sealt tagasi sõiduks tehtud kulutused sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is:
  1) puudega lapse saatjale kuludokumendi alusel, kui saatja on hädavajalik või kui avalikul liiniveol antavad soodustused ei kata saatja kulutusi, kuni lapse 19-aastaseks saamiseni, 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni;
  2) kui lapse transpordiks õppeasutusse ja tagasi ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui laps ei ole puudest tingituna võimeline kasutama ühistransporti, hüvitatakse koolipäeva transpordikulu arvestatuna ühe hüvitatava kilomeetri eest 0,20 eurot.

§ 21.   Õppetoetus

  (1) Toetus on perioodiline hüvitis, mida saab alates 2018/19 õppeaastast taotleda vallas elavale väljaspool valda nominaalõppeajaga päevase õppevormi gümnaasiumi/keskkooli õpilasele õppetegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Endise Alatskivi Vallavalitsuse poolt määratud gümnaasiumis õppija toetusi makstakse kuni 2017/2018 õppeaasta lõpuni või toetuse saamiseks ettenähtud tingimuste äralangemiseni.

  (3) Avalduse toetuse taotlemiseks saab esitada lapsevanem, lapse perekonnas hooldaja või täisealine õpilane, millele on lisatud koolitõend õppeaasta kohta.

  (4) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is õppeperioodi 1. septembrist kuni 31. mai eest lähtudes kinnitatud määrast ja makstakse välja igakuuliselt jooksvale kuule järgneval kuul hiljemalt 10-ndal kuupäeval avalduses näidatud isiku pangakontole.

  (5) Toetuse suurus määratakse vallavolikogu poolt.

§ 22.   Koolilõputoetus

  (1) Koolilõputoetust makstakse valla õpilastele nominaalajal päevases õppevormis põhikooli või gümnaasiumi/keskkooli positiivsete tulemustega lõpetamise korral lõputunnistuse alusel.

  (2) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes toetuse määrast ja makstakse välja ülekandega koolilõpetaja või tema poolt näidatud isiku pangaarvele, erandkorras sularahas.

  (3) Toetuse suurus määratakse vallavolikogu poolt.

§ 23.   Perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus

  (1) Perekonnas hooldamisel oleva lapsetoetus on perioodiline hüvitis, mida makstakse isikule, kelle perekonnas hooldamisele on paigutatud Peipsiääre valla poolt alaealine laps.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse teenusele suunamise korraldus ja perekonnas hooldamise leping.

  (3) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus teenusele suunamise korraldusega teenuse osutamise ajaks.

  (4) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes vallavalitsuse korraldusest ja kinnitatud määradest ning makstakse välja igakuuliselt jooksval kuul hiljemalt 15. kuupäeval taotleja poolt näidatud tingimustel.

  (5) Toetuse suurus määratakse vallavolikogu poolt.

§ 24.   Elluastumistoetus

  (1) Elluastumistoetust makstakse isikule, kes asub esmakordselt iseseisvalt elama ja kelle oli Peipsiääre vald või Peipsiääre vallaks ühinenud vallad paigutanud asenduskoduteenusele, eestkostele või perekonnas hooldamisele ning kellele ei ole makstud elluastumistoetust Perehüvitiste seaduse alusel.

  (2) Õigus elluastumistoetuse saamiseks tekib iseseisvalt uude elukohta elama asumise päeval. Toetust saab elluastuja taotleda kuni ühe aasta jooksul iseseisvalt elama asumise päevast.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus koos eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendiga, võimalusel eestkostet tõendav kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping.

  (4) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes toetuse määrast ja makstakse välja ülekandega elluastuja või tema poolt näidatud isiku pangaarvele, erandkorras sularahas, vajadusel käesoleva määruse § 8 lg 2 sätestatud korras.

  (5) Toetuse suurus määratakse vallavolikogu poolt.

§ 25.   Laste ravimite ja abivahendite toetus

  (1) Toetust saab taotleda koolieelikutele ja kuni 19-aastastele päevase õppevormi õpilastele soetatud ravimite ja abivahendite kulude osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Avaldusele lisatakse kuludokumendid, mis näitavad isiku poolt tehtud kulutusi ning soodustust.

  (3) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes toetusteks eraldatud vahenditest ja toetuse piirmäärast ning makstakse välja ülekandega taotleja poolt näidatud pangaarvele, erandkorras sularahas.

  (4) Toetuse piirmäär määratakse vallavolikogu poolt.

§ 26.   Puudega inimese igakvartaalne toetus

  (1) Toetus on perioodiline hüvitis, mida saavad taotleda abivajavad täiskasvanud sügava puudega isikud oma arstliku ekspertiisi otsuse kehtivuse ajal, kui nad ei ole valla lepinguga hooldamisel hoolekandeasutuses, ei kasuta valla vahenditest koduteenuseid või neil ei ole hooldajatoetusega hooldajat või eestkostjat. Avaldusele lisatakse arstliku ekspertiisi otsuse koopia.

  (2) Perioodilist hüvitist raske või sügava puudega lapse pere toimetuleku soodustamiseks lapse rehabilitatsiooniplaani täitmisega seotud kulutuste katteks, mida ei kaeta lapsele määratud riikliku sotsiaaltoetusega, saab taotleda lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja. Avaldusele lisatakse lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ning vajadusel eriarsti kirjalik teatis.

  (3) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes kinnitatud määrast ja ning makstakse välja iga kvartali keskmise kuu hiljemalt 15-ndal kuupäeval taotleja poolt näidatud tingimustel.

  (4) Toetuse suurus määratakse vallavolikogu poolt.

§ 27.   Hooldajatoetus

  (1) Toetus on perioodiline hüvitis, mida makstakse täiskasvanud raske või sügava puudega isiku, raske või sügava puudega lapse hooldajale, kelle igapäevane füüsiline tegevus on eelpool nimetatud isikule vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamine.

  (2) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise taotlemiseks esitavad täiskasvanud puudega isik ja hooldajaks soovija vallavalitsusele vormikohase avalduse. Hooldaja peab elama Peipsiääre vallas ning suutma isiklikult hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldada.

  (3) Täiskasvanud isiku hooldaja ei saa olla raske või sügava puudega isik ega Perekonnaseaduse § 96 kohaselt hooldatava suhtes ülalpidamiskohuslane.

  (4) Hooldatava hooldusvajadus tuvastatakse Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsuse ning sotsiaaltööspetsialisti poolt läbi viidud abivajaduse hindamisega.

  (5) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse:
  1) 3 kuni 16- aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel;
  2) 16 kuni 18- aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

  (6) Puudega lapse hooldajatoetusele on õigus ühel vanemal (hooldajal), kellel ei ole tema hooldamisel olevale puudega lapsele pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga.

  (7) Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja vallavalitsusele vormikohase avalduse koos lapse rehabilitatsiooniplaani ja muude vajalike lisadokumentidega. Hooldusvajaduse mahukuse hindamiseks on sotsiaaltööspetsialistil õigus külastada lapse kodu, küsitleda tema lähedasi, pereliikmeid, teha järelepärimisi pere- või eriarstile, õpetajale või kasvatajale.

  (8) Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata isikule, kellele on määratud riiklik pension, töövõimetoetus või puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue.

  (9) Otsuse hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise kohta annab vallavalitsus lähtudes kaalutlusõigusest tuginedes hindamisdokumentidele, juhindudes Sotsiaalseadustiku üldosa seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest ja Haldusmenetluse seadusest.

  (10) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes vallavalitsuse korraldusest ja kinnitatud määradest ning makstakse välja igakuuliselt jooksval kuul hiljemalt 15. kuupäeval hooldaja/taotleja poolt näidatud tingimustel.

  (11) Ühinenud valdades enne 01.01.2018 määratud hooldajatoetusi makstakse kuni toetuse määramise aluseks olnud tingimuste või hooldusvajaduse äralangemiseni.

  (12) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab vald sotsiaalmaksu.

  (13) Toetuse suurus määratakse vallavolikogu poolt.

§ 28.   Eakate tähtpäeva toetus

  (1) Eaka tähtpäeva toetust makstakse 70., 75. ja alates 80. eluaastast igal sünnipäeval rahvastikuregistri andmete alusel.

  (2) Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes kinnitatud määradest ja makstakse välja sularahas või ülekandega tähtpäevalise pangaarvele. Hoolekandeteenusel viibiva eaka toetus makstakse välja kas sularahas või sihtotstarbelise toetusena hoolekandeasutuse arveldusarvele väljamaksmiseks eakale.

  (3) Toetuse suurused määratakse vallavolikogu poolt.

§ 29.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetus (jõulupakk) on mitterahaline hüvitis, mis antakse kõigile valla eelkooliealistele lastele, valla lasteaedades käivatele lastele, põhikoolis kuni neljanda ( k a) klassi õpilastele ja eestkostel olevatele lastele.

  (2) Jõulupakk alla 1-aastasele lapsele on pildiraamat, teistele kommipakk.

  (3) Jõulupaki hinna otsustab vallavalitsus. Jõulupakkide lastele kättetoimetamise korraldab vallavalitsus.

§ 30.   Vastsündinu kingitus

  (1) Vastsündinu kingitus nimeline hõbelusikas on mitterahaline hüvitis valla vastsündinud kodanikele, kes jätkuvalt elavad Peipsiääre vallas.

  (2) Kingitus antakse üle laste ja nende vanemate pidulikul vastuvõtul.

  (3) Kingituse maksumuse otsustab vallavalitsus.

§ 31.   Tubli õpilase kingitus

  (1) Tubli õpilase kingitus/meene on mitterahaline hüvitis valla põhikoolide tublimatele õpilastele, mis antakse õpilasele kord aastas vallavanema pidulikul vastuvõtul.

  (2) Tubli õpilase kingituse pälvivad esimeses ja teises kooliastmes ainult viitele õppivad ja eeskujuliku käitumisega ning kolmandas kooliastmes neljadele-viitele õppivad eeskujuliku käitumisega õpilased.

  (3) Kingituse/meene maksumuse otsustab vallavalitsus.

§ 32.   Kiitusega või medaliga kooli lõpetanu kingitus

  (1) Kooli lõpetaja kingitus/meene on mitterahaline hüvitis ja antakse lõputunnistuse alusel päevases õppevormis:
  1) valla põhikoolide või vene õppekeelega põhikooli kiitusega lõpetanud valla õpilasele;
  2) gümnaasiumi/keskkooli kuld- või hõbemedaliga lõpetanud valla õpilasele;
  3) põhikooli baasil kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanud valla õpilasele.

  (2) Kingituse/meene maksumuse otsustab vallavalitsus.

§ 33.   Kriisitoetus

  (1) Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, pereliikme äkilise haigestumise, surma vms tagajärjel.

  (2) Täiendavat vajaduspõhist matusetoetust võimaldatakse Peipsiääre vallas alaliselt elavale rahvastikuregistrisse kantud Peipsiääre valla elanikule Peipsiääre valla rahvastikuregistris olnud isiku surma korral matmise kulude katmisel, kui ta on riikliku toimetulekutoetuse saaja või perekonna netokuusissetulek on kuni kahekordne riiklik toimetulekupiir.

  (3) Toetuse eraldamise aluseks on kannatanu või tema huvides tegutseva isiku avaldus, millele võimalusel lisatakse vastavate ametkondade tõendid kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks (politsei, päästeamet, tervishoiuasutus vm).

  (4) Taotlust menetleb vallavalitsus ning otsustab toetuse määramise lähtudes kaalutlusõigusest ja kulutuste või kahjude suurusest ning eelarvevahenditest.

§ 34.   Erakorralised ühekordsed toetused

  Toetuse määrab vallavalitsus taotleja põhjendatud kirjaliku avalduse alusel, millele on lisatud kulusid tõendavad dokumendid, lähtudes Sotsiaalseadustiku üldosa seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest, käesolevast korrast, kaalutlusõigusest ning eelarvevahenditest.

5. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAD JA PIIRMÄÄRAD 

§ 35.   Perekonna sissetulekutest sõltuvad toetused


1) Küttetoetus kuni 100 eurot eelarveaastas;
2) lasteaialapse toitlustustoetus 25% - 100% toidupäeva maksumusest;
3) põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduskooli õpilase toitlustustoetus kuni 1 euro toidupäeva eest;
4) täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetus kuni 150 eurot eelarveaastas isikule;
5) eluruumi kohandamise toetus 90 % põhjendatud kulutuste maksumusest, kuid mitte üle 1600 euro.

§ 36.   Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused


1) Sünnitoetus 500 eurot;
2) matusetoetus 250 eurot;
3) esmakordselt koolimineva lapse toetus 70 eurot + nimeline sussikott;
4) õppetoetus 50 eurot;
5) koolilõputoetus 50 eurot;
6) perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus 240 eurot lapse kohta kuus;
7) elluastumistoetus 300 eurot;
8) raske ja sügava puudega lapse igakvartaalne toetus 50 eurot;
9) laste ravimite ja abivahendite toetus kuni 150 eurot eelarveaastas lapsele;
10) sügava puudega täiskasvanu igakvartaalne toetus 50 eurot;
11) raske puudega täiskasvanu hooldaja toetus 30 eurot;
12) sügava puudega täiskasvanu hooldaja toetus 50 eurot;
13) puudega lapse hooldaja toetus 50 eurot;
14) eaka tähtpäeva toetus 20 eurot - 70 a ja 75 a; 81 a kuni 84 a; 86 a kuni 89 a; 91 a kuni 94 a; 96 a kuni 99 a; hoolekandeastuses viibivad toetusesaajad 50 eurot - 80 a; 85 a; 90 a ja 95 a vanuses; 100 eurot - 100 a ja enam vanuses;
15) koolitransporditoetus - marsruutkaart või kehtivates liiniveo tariifides edasi-tagasi pileti maksumus.

6. peatükk LÕPPÄTTED 

§ 37.   Järelevalve

  (1) Kontrolli ja järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Sotsiaaltoetuste määramise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie Peipsiääre Vallavalitsusele või Tartu Halduskohtule.

§ 38.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 9 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vara vallas“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Pala Vallavolikogu 16.03.2016 määrus nr 2 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Pala Vallavolikogu 06.12.2016 määrus nr 11 „Pala valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määrad“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Pala Vallavolikogu 11.03.2009 määrus nr 8 „Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale“.

  (5) Tunnistada kehtetuks Pala Vallavolikogu 16.12.2015 määrus nr 10 „Hooldaja määramise ning hooldajatoetuse ja sotsiaaltoetuse maksmise kord“.

  (6) Tunnistada kehtetuks Pala Vallavolikogu 16.12.2016 määrus nr 12 „Hooldajatoetuse ja sotsiaaltoetuse määra kehtestamine“.

  (7) Tunnistada kehtetuks Alatskivi Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 14 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Alatskivi vallas“.

  (8) Tunnistada kehtetuks Alatskivi Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 8 „Alatskivi valla eelarvest toetuste maksmise kord“.

  (9) Tunnistada kehtetuks Alatskivi Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 16 „Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“.

  (10) Tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 28.12.2016 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

  (11) Tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 30.03.2009 määrus nr 3 „Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale“.

  (12) Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 17.03.2008 määrus nr 5 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Peipsiääre vallas“.

  (13) Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2015 määrus nr 3 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“.

§ 39.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

§ 40.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json