HaridusHuviharidus

HaridusKool

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2018.aastal

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2018, 17

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2018.aastal

Vastu võetud 13.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Raasiku valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla haldusterritooriumil elavate 7-19 aastaste majanduslikult vähekindlustatud laste ja noorte (edaspidi noorte) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamist.

 (2) Hüvitise eesmärk on suurendada noorte osalust huvihariduses ja –tegevuses ning muuta huviharidus ja –tegevus 7-19–aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

§ 2.  Hüvitise taotlemine

 (1) Hüvitise taotleja peab vastama kolmele tingimusele:
 1) noor vanuses 7-19 eluaastat, kes õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes;
 2) noor ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andemetel Raasiku valla elanikud;
 3) taotlejal on põhjendatud vajadus hüvitise taotlemiseks, sealjuures leibkonna sissetuleku piir ei ületa 300 eurot (neto) pereliikme kohta ühes kalendrikuus.

 (2) Hüvitise taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja või huvitegevuse osutaja Raasiku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus);
 1) vormikohase taotluse;
 2) kuludokumendi (nt. arve) ja maksmist tõendava dokumendi või selle koopia (nt. maksekorraldus).

 (3) Taotluste esitamise aeg vallavalitsusele on 10. juuni 2018 ja 10. detsember 2018. Erandjuhul on võimalik taotlust hüvitise saamiseks esitada ka iga kuu 10. kuupäevaks. Hüvitatakse jooksva kalendriaasta vältel tehtud kulusid.

§ 3.  Hüvitise määramine ja väljamaksmine

 (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (edaspidi komisjon), tehes ettepaneku hüvitise määramiseks või määramata jätmiseks vallavalitsusele. Hüvitise saajad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Komisjonil on põhjendatud taotluste korral õigus menetleda ka neid taotlusi, mille tingimusi pole antud korras suudetud ette näha.

 (3) Hüvitis kantakse taotleja arvelduskontole hiljemalt sama kuu 30. kuupäevaks. Juhul kui esitatud dokumendid pole täielikud, korrektsed või vajavad lisakontrolli, siis võib tähtaeg pikeneda.

 (4) Hüvitise suurus 2018. aastal on kuni 300 eurot aastas ühe lapse kohta. Komisjonil on õigus põhjendatud juhtudel toetust suurendada.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees