HaridusHuviharidus

HaridusKool

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2018.aastal

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2018, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2018.aastal

Vastu võetud 13.02.2018 nr 3
RT IV, 20.02.2018, 17
jõustumine 23.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.04.2018RT IV, 21.04.2018, 124.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Raasiku valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla haldusterritooriumil elavate 7-19 aastaste majanduslikult vähekindlustatud laste ja noorte (edaspidi noorte) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamist.

 (2) Hüvitise eesmärk on suurendada noorte osalust huvihariduses ja –tegevuses ning muuta huviharidus ja –tegevus 7-19–aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

 (3) Hüvitist on võimalik taotleda huviringide osalustasude ja transpordikulude katmiseks, vajalike vahendite soetamiseks, laagri osalustasude katmiseks ja muudeks vajalikeks huviharidusega seonduvateks kuludeks.
[RT IV, 21.04.2018, 1 - jõust. 24.04.2018]

§ 2.  Hüvitise taotlemine

 (1) Hüvitise taotleja peab vastama kolmele tingimusele:
 1) noor vanuses 7-19 eluaastat, kes õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes;
 2) noor ja tema mõlemad vanemad (või üksikvanem) on rahvastikuregistri andemetel Raasiku valla elanikud;
[RT IV, 21.04.2018, 1 - jõust. 24.04.2018]
 3) taotlejal on põhjendatud vajadus hüvitise taotlemiseks, sealjuures perekonna sissetuleku piir (sh. erinevad toetused) ei ületa 500 eurot (neto) pereliikme kohta ühes kalendrikuus. Vallavalitsuse ametnik kontrollib perekonna sissetulekuid.
[RT IV, 21.04.2018, 1 - jõust. 24.04.2018]

 (2) Hüvitise taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja või huvitegevuse osutaja Raasiku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus);
 1) vormikohase taotluse;
 2) kuludokumendi (nt. arve) ja maksmist tõendava dokumendi või selle koopia (nt. maksekorraldus) ning panga väljavõtted vanemate (või üksikvanema) sissetulekute kohta perioodil, mille eest hüvitist taotletakse. Laagri ja teiste taoliste ühekordsete sündmuste puhul osalustasu hüvitise taotlemisel esitatakse sissetulekuid tõendav väljavõte kuu kohta, millal toimus arve tasumine.
[RT IV, 21.04.2018, 1 - jõust. 24.04.2018]

 (3) Taotlusi saab vallavalitsusele esitada jooksvalt kuni 10. detsembrini 2018.Võimalusel koondab taotleja ühte hüvitise taotlusesse mitme kuu kulud. Hüvitatakse jooksva kalendriaasta vältel tehtud kulusid.
[RT IV, 21.04.2018, 1 - jõust. 24.04.2018]

§ 3.  Hüvitise määramine ja väljamaksmine

 (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalosakond, tehes ettepaneku hüvitise määramiseks või määramata jätmiseks vallavalitsusele. Hüvitise saajad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Sotsiaalosakonnal on põhjendatud taotluste korral õigus menetleda ka neid taotlusi, mille tingimusi pole antud korras suudetud ette näha.

 (3) Hüvitis kantakse taotleja arvelduskontole hiljemalt järgmise kuu 30. kuupäevaks. Juhul kui esitatud dokumendid pole täielikud, korrektsed või vajavad lisakontrolli, siis võib tähtaeg pikeneda.

 (4) Hüvitise suurus 2018. aastal on kuni 300 eurot aastas ühe lapse kohta, sealhulgas laagrite või muu taolise ühekordse tegevuse eest hüvitatakse kuni 100 eurot aastas lapse kohta. Sotsiaalosakonnal on õigus põhjendatud juhtudel toetust suurendada.
[RT IV, 21.04.2018, 1 - jõust. 24.04.2018]

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.