SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2018, 21

Matusetoetus

Vastu võetud 15.02.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsus korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus on ühekordne toetus matuse korraldamise kulude katmiseks, mida makstakse surma hetkel rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas elanud isiku (surnu) kohta.

 (2) Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

§ 2.  Matusetoetust saama õigustatud isikud

  Matusetoetus määratakse:
 1) surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kellele on väljastatud surmatõend;
 2) surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kui surmatõend on väljastatud muule isikule kui abikaasale, sugulasele või hõimlasele;
 3) muule isikule, kes matuse korraldab, kui käesoleva lõike punktis 1 või 2 nimetatud isik on matusetoetusest loobunud;
 4) surnult sündinud lapse sugulasele, kes esitab arstliku surmateatise;
 5) Tartu linnale, kui matuse korraldab Tartu linn.

§ 3.  Matusetoetuse taotlus

 (1) Matusetoetuse saamiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse:
 1) taotleja nimi ja isikukood;
 2) taotleja arveldusarve number, kuhu toetus kanda;
 3) surnu nimi ja isikukood, välja arvatud surnult sündinud lapse puhul.

 (2) Käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 1 ja 2 nimetatud isiku puhul eeldatakse, et tema korraldab matuse, punktides 3 ja 4 nimetatud isik lisab matusetoetuse taotlusele kinnituse, et tema korraldab matuse.

§ 4.  Matusetoetuse määramine

  Matusetoetus makstakse välja hiljemalt 30 päeva jooksul matusetoetuse taotluse registreerimisest.

§ 5.  Lahendamisele kuuluva taotluse väljaselgitamine

  Kui ühe surnu kohta esitatakse mitu matusetoetuse taotlust, makstakse matusetoetus välja eelistatult käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 1 nimetatud isiku taotluse alusel, edasi ajaliselt varasemalt esitatud taotluse alusel, kui taotlejad ei lepi kokku teisi.

Aadu Must
esimees