Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013 määruse nr 163 „Tallinna Botaanikaaia põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2024, 2

Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013 määruse nr 163 „Tallinna Botaanikaaia põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 14.02.2024 nr 9

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 7 lg 7 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013 määruses nr 163 „Tallinna Botaanikaaia põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teadusnõukogu on asutuse kollegiaalne otsustuskogu, mis koosneb üheksast liikmest, kellest üks nimetatakse ameti ja kolm valitakse asutuse teenistujate hulgast.“;


  2) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt kaks kolmandikku teadusnõukogu liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.“;


  3) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Teadusnõukogu võtab otsuseid vastu istungist osa võtvate liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe või teda asendava aseesimehe hääl. Otsusele kirjutab alla esimees, tema äraolekul aseesimees.“;


  4) paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Teadusnõukogul on õigus otsuseid vastu võtta istungit kokku kutsumata (e-istungina). Teadusnõukogu esimees saadab sel juhul otsuse kavandi kõikidele teadusnõukogu liikmetele, määrates vähemalt seitsmepäevase tähtaja, mille jooksul teadusnõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui teadusnõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus tehakse käesolevas punktis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku teadusnõukogu liikmetest.“;

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json