Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rõngu vallavalitsuse hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve läbiviimise standardi kehtestamine

Rõngu vallavalitsuse hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve läbiviimise standardi kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2013, 15

  Rõngu vallavalitsuse hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve läbiviimise standardi kehtestamine

  Vastu võetud 15.09.2003 nr 3

  Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313) paragrahvi 66¹ alusel.

  § 1.   Standardi eesmärgiks on määratleda teenistusliku järelevalve korraldamise protseduurireeglid kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatavates asutustes.

  § 2.   Teenistuslikku järelevalvet vallavalitsuse hallatava asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tagamiseks teostab vallavalitsus.

  § 3.   Õigusakt, mille alusel toimub teenistusliku järelevalve korraldamine, on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.

  § 4.  Teenistusliku järelevalve eesmärk ja ülesanded:

   (1) Teenistusliku järelevalve eesmärk on tagada vallavalitsuse hallatava asutuse tegevuse seaduslikkus ja otstarbekus.

   (2) Teenistusliku järelevalve eesmärgist tulenevalt on järelevalveorganil järgmised ülesanded:
   1) kontrollida õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist;
   2) analüüsida juhtimise seaduslikkust ja otstarbekust;
   3) kontrollida asutusele eraldatud rahaliste vahendite ning asutuse kasutuses või valduses oleva vara kasutamise seaduslikkust ja otstarbekust.

  § 5.  Teenistusliku järelevalveorgani õigused.

   (1) Oma ülesannete täitmiseks on teenistusliku järelevalve teostajatel õigus:
   1) nõuda järelevalve teostamiseks vajalikke dokumente;
   2) osaleda juhtimiseks moodustatud organite (nõukogud, hoolekogud) koosolekutel;
   3) kaasata teenistusliku järelevalve teostamiseks eksperte.

   (2) Oma ülesannete täitmisel on teenistuslik järelevalveorgan kohustatud olema oma hinnangutes erapooletu, tuginema oma otsustustes õigusaktidele ja usaldusväärsele teabele.

  § 6.  Vallavanema õigused:

    1) teha asutuse juhile ettepanekuid asutuse tegevuse parandamiseks ja ettekirjutusi esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
  2) teha asutuse juhile ettekirjutusi tema poolt antud ja seadusega vastuolus olevate õigusaktide kooskõlla viimiseks kehtivate seadustega;
  3) teha asutuse juhile ettekirjutusi ja ettepanekuid asutusele eraldatud vahendite ning asutuse kasutuses või valduses oleva vara seaduslikuks ja otstarbekaks kasutamiseks.

  § 7.  Teenistusliku järelevalve läbiviimine.

   (1) Teenistusliku järelevalve läbiviimise aja ja järelevalvet läbiviivad ametnikud kinnitab vallavanem vallavalitsuse ettepanekul.

   (2) Kontrollimine võib kesta kuni 14 tööpäeva.

  § 8.  Teenistusliku järelevalve tulemused.

   (1) Teenistusliku järelevalve tulemused vormistatakse vallavanema poolt kinnitatava õiendiga.

   (2) Teenistusliku järelevalve tulemused vormistatakse järelevalve teostajate poolt õiendi projektina 5 tööpäeva jooksul arvates teenistusliku järelevalve lõppemise päevast.

   (3) Teenistusliku järelevalve teostajad võivad pärast õiendi projekti valmimist nõuda asutusest välja dokumente, võtta ametiisikutelt seletusi ja arvamusi. Asutus on kohustatud esitama nimetatud dokumendid ja seletuse järelevalvet teostanud ametnikele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, kui järelevalve teostaja ei ole määranud pikemat tähtaega.

   (4) Teenistusliku järelevalve teostajad viivad vajadusel õiendi projekti sisse parandused ja täiendused 3 tööpäeva jooksul arvates seletuse kättesaamise päevast.

   (5) Teenistusliku järelevalve õiendi projekt, ettepanekud ja ettekirjutused esitatakse järelevalve ametniku poolt vallavanema käskkirja eelnõuna kooskõlastamiseks vallasekretärile, kes esitab parandusettepanekud hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

   (6) Vallasekretäri poolt tehtud ettepanekud viiakse teenistusliku järelevalve õiendi projekti sisse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

   (7) Kooskõlastatud teenistusliku järelevalve õiend koos ettepanekute ja ettekirjutustega allkirjastatakse järelevalvet teostanud ametiisikute poolt kolme tööpäeva jooksul arvates vallasekretäri poolt kinnitamise päevast ja esitatakse kinnitamiseks vallavanemale.

   (8) Kinnitatud teenistusliku järelevalve õiend tehakse teatavaks vallasekretäri poolt kolme tööpäeva jooksul.

   (9) Teenistusliku järelevalve õiendis tehtud ettekirjutused on asutuse juhile täitmiseks kohustuslikud.

   (10) Õiendiga mittenõustumisel on asutuse juhil õigus vaidlustada õiend 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

   (11) Asutuse juht esitab aruande ettepanekute ja ettekirjutuste täitmisest õiendis määratud tähtajaks vallasekretärile.

  § 9.  Määrus jõustub 20. septembril 2003.

  Reno Laidre
  vallavanem

  Marina Lehismets
  vallasekretär