Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2013, 22

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 06.05.2010 nr 20
jõustumine 14.05.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning kohanimeseaduse § 5 lg 1 punkti 3 ja lg 4 ning § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohanimede määramise kord (edaspidi kord) sätestab kohanimede määramise, muutmise ja tühistamise Narva linnas kohanimeseaduse alusel.

  (2) Kohanime määramine kohanimeseaduse mõistes on kohanime panek ametliku nimeta nimeobjektile, ametliku kohanime muutmine, ametliku kohanime kehtetuks tunnistamine.

  (3) Ametlik kohanimi määratakse kohanimeseaduses sätestatud nimekohustuslikele kohtadele.

  (4) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (5) Maatükk (maaüksus), katastriüksus ja kinnistu ei ole kohanimekohustusega objektid. Neile määratakse kohanimi juhul kui nende eristamine kohanime alusel on vajalik või kui kohanime soovitakse kanda kinnistu nimena kinnistusraamatusse.

  (6) Ametliku kohanime võib määrata ka muule seaduses nimetamata kohale, kui koha eristamine on vajalik Narva linnale tema tegevuses.

  (7) Korras reguleerimata küsimuste osas tuleb lähtuda kohanimeseaduses sätestatust.

  (8) Perspektiivselt rajatavate nimeobjektide nimed määratakse pärast detailplaneeringu kehtestamist.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Linnavolikogu määrab oma otsusega kohanime:
  1) Narva linna tänavate ümbernimetamine.

  (2) Linnavalitsus määrab oma korraldusega:
  1) kohanime maaregistrisse kantavale katastriüksusele, kui sellel on väljaspool tänavavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte;
  2) kohanime tänavale ja selle analoogile (tee, maantee, puiestee, allee, põik, väljak, plats jne) ja muule aadressis kasutatavale väikekohale (edaspidi aadressikoht);
  3) nime ühissõidukipeatusele ja muudele mitteaadressikohtadele;
  4) aadressi koos majanumbriga ehitisele või muule asukoha osutust vajavale objektile;
  5) kohanime muule seaduses nimetamata kohale, kui koha eristamine on vajalik Narva linnale tema tegevuses.

  (3) Juhul kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või ministri poolt ja puudutab Narva linna, annab Narva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kohanimemäärajale kirjaliku arvamuse kohanime määramise kohta.

  (4) Ametliku kohanime muutmine ja tühistamine toimub samas korras nagu selle määramine.

  (5) Käesolevas korras reguleerimata kohanimemääraja õigusi ja kohustusi täidab samuti linnavalitsus.

§ 3.   Kohanimede määramise korraldamine

  (1) Ametliku kohanime määramist võivad algatada linnavara valitsejad, linnavalitsuse struktuuriüksused ning füüsilised või juriidilised isikud kirjaliku taotluse alusel. Kohanime määramise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Detailplaneeringu käigus planeeringu koostaja nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramise ettevalmistamist korraldab linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet).

  (3) Amet korraldab:
  1) kontrollib, kas taotlus vastab kohanimeseaduses sätestatud nõuetele;
  2) selgitab välja eraomandis oleva katastriüksuse omaniku arvamuse;
  3) valmistab ette eelnõu ametliku kohanime määramiseks;
  4) peab arvestust Narva linna haldusterritooriumil määratud kohanimede üle.

  (4) Kui taotlus ei vasta kohanimeseaduses sätestatud nõuetele, saadab amet taotlejale ettepaneku koos selgitustega taotluse korrigeerimiseks ning määrab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.

  (5) Kohanime määramise ettepanekute tegemiseks või kohanime määramise ettepaneku kohta arvamuse saamiseks võib linnavalitsus moodustada nimekomisjoni, korraldada avaliku konkursi või küsida ekspertarvamusi.

  (6) Võõrkeelese kohanime ja rööpnime määramiseks ning ametliku kohanime muutmiseks kohanimeseaduses sätestamata põhjustel taotleb linnavolikogu või linnavalitsus vastavalt kohanime määramise pädevusele nõusolekut regionaalministrilt.

  (7) Kui kohanimi määratakse eraomandis olevale üldkasutatavale kohale (tänav, haljasala jne) küsib amet enne nime määramist tähitud kirjaga maaomaniku arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.

  (8) Kohanimi muudetakse või tunnistatakse kehtetuks kohanimeseaduses sätestatud juhtudel ja korras.

  (9) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele nime taotletakse.

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Narva linna veebilehel www.narva.ee ja ameti veebilehelwww.narvaplan.ee, kus on toodud väikekoha või objekti kirjeldus, millele on algatatud ametliku kohanime määramine ning kohanime ettepanekute esitamise tingimused, kord ja tähtaeg.

  (2) Jõustunud Narva õigusaktid, millega on määratud kohanimed avaldatakse Narva linna koduleheküljel internetis ning peavad olema kättesaadavad linnakantseleis. Ühissõidukipeatuste nimede määramise õigusaktid avaldatakse ajalehes, milles linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

  (3) Kohanime määramise kohta saadetakse õigusakt 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

  (4) Amet:
  1) saadab jõustunud Narva õigusaktid, millega on määratud kohanimed, kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ning teistele andmetest huvitatud registritele ja asutustele;
  2) kannab määratud kohanimed linna aluskaartidele 10 päeva jooksul pärast vastava õigusakti jõustumist;
  3) uuendab kohanimeandmeid vastavates linna registrites.

§ 5.   Kohanimede kasutamine

  (1) Narva õigusaktides, aluskaartidel, teabelevis, avalikel siltidel, viitadel, kuulutustel, aadressides jne tuleb kasutada ametlikku kohanime. Samal viisil ja juhtudel kasutatakse kohale määratud põhi- ja rööpnime, esitades need kohanime määramise registris antud järjekorras.

  (2) Nimekomisjoni võib teha ettepaneku ebakorrektselt vormistatud kohanime sisaldavate siltide väljavahetamiseks.

  (3) Kohanimesid sisaldavate aadresside määramine toimub vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (4) Mitteametliku kohanime, sealhulgas hoone nime kandmiseks Narva aluskaartidele või -skeemidele küsitakse nimekomisjoni seisukohta.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 14 mai 2010.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json