SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2013, 29

Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord

Vastu võetud 17.06.2010 nr 23
jõustumine 20.06.2010

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib linnaeelarvest rahastatava kindla elukohata isikutele teenuste osutamise tingimusi ja korda (edaspidi kord) Narva linnas.

§ 2.   Teenuste mõiste ja liigid

  (1) Kindla elukohata isikutele (edaspidi isik ja isikud) teenused (edaspidi teenused) on sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad eluasemeprobleemidega või kindla elukohata täiskasvanutele ajutise peavarju ja esmase vajaliku abi ning aitavad kaasa nende toimetulekuvõime paranemisele.

  (2) Teenuste osutamist korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi korraldaja).

  (3) Teenuste liigid on:
  1) vältimatu sotsiaalabi - sotsiaalhoolekandelised abinõud Sotsiaalhoolekande seaduse § 2 punkti 12 mõistes;
  2) öömajateenus – kindla elukohata isikule ajutise peavarju andmine, mis kindlustab voodikoha, pesemisvõimaluse ja sotsiaalnõustamise;
  3) varjupaigateenus - ööpäevaringse ajutise peavarju andmine, mis kindlustab isikule voodikoha, pesemis- ja toitu valmistamise võimaluse, abi asjaajamisel ning sotsiaalnõustamine;
  4) intervallhoolduse teenus - ööpäevaringse ajutise peavarju andmine, mis kindlustab isikule voodikoha, pesemis- ja toitumisvõimaluse ning ööpäevaringse hoolduse ja kõrvalabi.

§ 3.   Teenustele õigustatud isikud

  (1) Teenuseid on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi on õigus kasutada ka isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Narva linn ning välismaalastel.

§ 4.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi teenust on õigus saada igal isikul, kellel puuduvad piisavad elatusvahendid ja kes seetõttu hädasti vajab sotsiaalset abi.

  (2) Teenust korraldatakse ööpäevaringselt ja seda osutatakse abivajajale senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta ei ole võimeline iseseisvalt hakkama saada.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi teenust osutatakse isikutele tasuta, välja arvatud korraga ettenähtud juhtudel.

  (4) Vältimatut sotsiaalabi vajavast Eesti elanikust, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel väljaspool Narva linna, teavitab korraldaja isiku registrijärgse elukoha omavalitsust.

  (5) Vältimatut sotsiaalabi vajavast välisriigi kodanikust teavitab korraldaja vastava riigi esindust, kelle tööpiirkonnaks on Eesti.

  (6) Alates ajast, mil isiku rahvastikuregistri andmetel väljaspool Narva linna registreeritud elukoha omavalitsusele või välisriigi esindusele on teatatud isiku vältimatu sotsiaalabi vajadusest, osutatakse vältimatut sotsiaalabi kooskõlastatult isiku registreeritud elukoha omavalitsusega või vastava välisriigi esindusega ning korraldajal on õigus nõuda osutatud teenuse eest tasu Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja järgi. Tasu ei või nõuda siis, kui teenust osutatakse isikule kuni kolm päeva.

§ 5.   Öömajateenus

  (1) Öömajateenust on õigus saada isikutel, kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset.

  (2) Teenuse osutamisel isikutele tagatakse ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ning sotsiaalnõustamine.

  (3) Teenust korraldatakse iga päev seda osutatakse isikule senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta on võimeline iseseisvalt hakkama saada.

  (4) Öömajateenust osutatakse isikutele tasuta.

§ 6.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenust on õigus saada isikutel, kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset ja kellel puudub võimalus üürida munitsipaaleluruumi.

  (2) Teenuse osutamisel isikutele tagatakse ööpäevaringseks ajutiseks elamiseks vähemalt voodikoht, pesemisvõimalus, toidu valmistamise võimalus, abi asjaajamisel ning sotsiaalnõustamine.

  (3) Teenuse osutamiseks korraldaja ja isiku vahel sõlmitakse tähtajaline leping, mille vormi kinnitab korraldaja.

  (4) Varjupaigateenuse osutamise lepingu kehtivuse maksimaalne aeg on üks aasta.

  (5) Teenus on tasuline ja selle hinnakirja kinnitab Narva Linnavalitsus.

§ 7.   Intervallhoolduse teenus

  (1) Intervallhoolduse teenust on õigus saada isikutel, kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset, kes oma füüsilise seisundi tõttu vajavad igapäevast kõrvalabi ja hooldust ning kellel puudub võimalus viibida spetsialiseeritud hoolekande asutuses.

  (2) Teenuse osutamisel isikutele tagatakse ööpäevaringseks ajutiseks elamiseks vähemalt voodikoht, pesemis- ja toitumisvõimalus, igapäevane või ööpäevaringne hooldus, abi asjaajamisel ning sotsiaalnõustamine. Teenust osutatakse kuni kuus kuud.

  (3) Teenuse osutamiseks korraldaja ja isiku vahel sõlmitakse tähtajaline leping, mille vormi kinnitab korraldaja.

  (4) Teenuse osutamise lepingu kehtivuse maksimaalne aeg on kuus kuud.

  (5) Teenus on tasuline ja selle hinnakirja kinnitab Narva Linnavalitsus. Teenuse tagamiseks korraldajal on õigus kasutada kuni 85% teenuse saaja sissetulekust. Piisavate sissetulekute puudumisel teenust rahastatakse linnaeelarvest korraldaja vastavasisulise otsuse alusel.

§ 8.   Teenuste osutamine

  (1) Teenust korraldatakse Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhjal vastavalt asutuse põhikirjale ja sisekorraeeskirjale.

  (2) Korraldaja tagab teenuseid aastaringselt ning võimaldab isikutele ööpäevaringset varjupaika siis, kui välistemperatuur võib ohustada isikute elu ja tervist.

  (3) Teenuse osutamise lõpetamist või isikule teise teenuse liigi osutamise kohta otsustab korraldaja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse kirjaliku ettepaneku alusel.

  (4) Narva Linnavalitsuse Sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib korraldaja erandkorras osutada isikule teenuseid ka määruses ettenägemata juhtudel või tähtaega ületades.

§ 9.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et teenuste määramisel või määramata jätmisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json