SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 18

Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord

Vastu võetud 17.06.2010 nr 23
RT IV, 20.03.2013, 29
jõustumine 20.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2014RT IV, 29.12.2014, 6101.01.2015
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016, määruses on läbivalt asendatud sõna „öömajateenus” sõnaga „varjupaigateenus ” ning sõna „varjupaigateenus” sõnaga „turvakoduteenus” vastavas käändes
09.12.2019RT I, 11.12.2019, 2109.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 17. juuni 2010. a määruse nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“: § 2 lõike 3 punkt 3 ja § 6 lõige 2 osas, milles need ei taga teenuse saajale turvakoduteenuse osutamisel psühholoogilist nõustamist; § 6 lõige 1 osas, milles see ei taga turvakoduteenuse osutamist kõigile turvalist keskkonda vajavatele abivajajatele.

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib linnaeelarvest rahastatava kindla elukohata isikutele teenuste osutamise tingimusi ja korda (edaspidi kord) Narva linnas.

§ 2.   Teenuste mõiste ja liigid

  (1) Kindla elukohata isikutele (edaspidi isik ja isikud) teenused (edaspidi teenused) on sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad eluasemeprobleemidega või kindla elukohata täiskasvanutele ajutise peavarju ja esmase vajaliku abi ning aitavad kaasa nende toimetulekuvõime paranemisele.

  (2) Teenuste osutamist korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi korraldaja).

  (3) Teenuste liigid on:
  1) vältimatu sotsiaalabi - sotsiaalhoolekandelised abinõud sotsiaalhoolekande seaduse § 8 mõistes;
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]
  2) varjupaigateenus – kindla elukohata isikule ajutise peavarju andmine, mis kindlustab voodikoha, pesemisvõimaluse ja sotsiaalnõustamise;
  3) turvakoduteenus - ööpäevaringse ajutise peavarju andmine, mis kindlustab isikule voodikoha, pesemis- ja toitu valmistamise võimaluse, abi asjaajamisel ning sotsiaalnõustamine;
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 17. juuni 2010. a määruse nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“§ 2 lõike 3 punkt 3 osas, milles see ei taga teenuse saajale turvakoduteenuse osutamisel psühholoogilist nõustamist.]
  4) [kehtetu - RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 3.   Teenustele õigustatud isikud

  (1) Teenuseid on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi on õigus kasutada ka isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Narva linn ning välismaalastel.

§ 4.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi teenust on õigus saada igal isikul, kellel puuduvad piisavad elatusvahendid ja kes seetõttu hädasti vajab sotsiaalset abi.

  (2) Teenust korraldatakse ööpäevaringselt ja seda osutatakse abivajajale senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta ei ole võimeline iseseisvalt hakkama saada.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi teenust osutatakse isikutele tasuta, välja arvatud korraga ettenähtud juhtudel.

  (4) Vältimatut sotsiaalabi vajavast Eesti elanikust, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel väljaspool Narva linna, teavitab korraldaja isiku registrijärgse elukoha omavalitsust.

  (5) Vältimatut sotsiaalabi vajavast välisriigi kodanikust teavitab korraldaja vastava riigi esindust, kelle tööpiirkonnaks on Eesti.

  (6) Alates ajast, mil isiku rahvastikuregistri andmetel väljaspool Narva linna registreeritud elukoha omavalitsusele või välisriigi esindusele on teatatud isiku vältimatu sotsiaalabi vajadusest, osutatakse vältimatut sotsiaalabi kooskõlastatult isiku registreeritud elukoha omavalitsusega või vastava välisriigi esindusega ning korraldajal on õigus nõuda osutatud teenuse eest tasu Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja järgi. Tasu ei või nõuda siis, kui teenust osutatakse isikule kuni kolm päeva.

§ 5.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenust on õigus saada isikutel, kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset.

  (2) Teenuse osutamisel isikutele tagatakse ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ning sotsiaalnõustamine.

  (3) Teenust korraldatakse iga päev seda osutatakse isikule senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta on võimeline iseseisvalt hakkama saada.

  (4) Varjupaigateenust osutatakse isikutele tasuta.

§ 6.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenust on õigus saada isikutel, kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset ja kellel puudub võimalus üürida munitsipaaleluruumi.
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 17. juuni 2010. a määruse nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“ § 6 lõige 1 osas, milles see ei taga turvakoduteenuse osutamist kõigile turvalist keskkonda vajavatele abivajajatele.]

  (2) Teenuse osutamisel isikutele tagatakse ööpäevaringseks ajutiseks elamiseks vähemalt voodikoht, pesemisvõimalus, toidu valmistamise võimalus, abi asjaajamisel ning sotsiaalnõustamine.
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 17. juuni 2010. a määruse nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“ § 6 lõige 2 osas, milles see ei taga teenuse saajale turvakoduteenuse osutamisel psühholoogilist nõustamist.]

  (3) Teenuse osutamiseks korraldaja ja isiku vahel sõlmitakse tähtajaline leping, mille vormi kinnitab korraldaja.

  (4) Turvakoduteenuse osutamise lepingu kehtivuse maksimaalne aeg on üks aasta.

  (5) Teenus on tasuline ja selle hinnakirja kinnitab Narva Linnavalitsus.

§ 7.   Intervallhoolduse teenus
[Kehtetu - RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 8.   Teenuste osutamine

  (1) Teenust korraldatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse põhjal vastavalt asutuse põhikirjale ja sisekorraeeskirjale.
[RT IV, 29.12.2014, 61 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Korraldaja tagab teenuseid aastaringselt ning võimaldab isikutele ööpäevaringset varjupaika siis, kui välistemperatuur võib ohustada isikute elu ja tervist.

  (3) Teenuse osutamise lõpetamist või isikule teise teenuse liigi osutamise kohta otsustab korraldaja Narva Sotsiaaltöökeskuse kirjaliku ettepaneku alusel.
[RT IV, 29.12.2014, 61 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Narva Linnavalitsuse Sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib korraldaja erandkorras osutada isikule teenuseid ka määruses ettenägemata juhtudel või tähtaega ületades.

§ 9.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et teenuste määramisel või määramata jätmisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json