Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Nõva Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2014, 13

Nõva Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 07.03.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Rakendusala

  (1) Määrusega sätestatakse Nõva valla ametiasutuste (edaspidi asutuse) ametnike ja töötajate töö tasustamise põhimõtted, tingimused ja korraldus ning sotsiaalsed garantiid.

  (2) Määruse eesmärk on tagada töö õiglane ning läbipaistev tasustamine ning kindlustada valla asutused ametnikega ja töötajatega, kellel on tööks vajalikud oskused, teadmised ja motivatsioon.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ametnik on isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning nimetatud ametikohale, kus teostatakse avalikku võimu;
  2) töötaja on isik, kes võetakse asutuses töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse üksnes avaliku võimu teostamist toetavat tööd ja kes töötab töölepingu alusel;
  3) teenistuja on asutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
  4) teenistuskoht on asutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  5) palk on ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasudest;
  6) põhipalk on fikseeritud palga osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
  7) muutuvpalk on teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  8) asendustasu on puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest.
  9) töötasu on töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasudest.

§ 3.   Töötasustamise üldpõhimõtted

  (1) Ametnike ja töötajate töö tasustamisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Asutus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu samadel alustel, arvestades seadusest tulenevaid erisusi.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil ametnik või töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (4) Palgad ja töötasud määratakse ning makstakse valla eelarves teenistujate palgakuludeks ettenähtud vahenditest.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  (1) Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstavast lisatasust (asendustasust).

  (2) Eritingimustes töötamise ja puuduva ametniku või töötaja asendamise eest lisatasu maksmise alused on sätestatud seaduses.

§ 5.   Põhipalga määramise põhimõtted

  (1) Põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse teenistuskohale vastavast põhipalga vahemikust, (palgajuhendi lisa 1) võttes arvesse ametniku või töötaja:
  1) haridust ja töökogemust;
  2) tööalaseid oskusi ja pädevust;
  3) töötulemusi, sealhulgas teenistuskohustuste täitmise korrektsust ja kvaliteeti;
  4) panust oma struktuuriüksuse ja kogu asutuse eesmärkide saavutamisse ning arengusse;
  5) olulisust asutuse jaoks, sealhulgas seda, kas teenistuja teadmised, oskused ja kogemused on asutuse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kriitilise tähtsusega ja missugused on võimalused tööturul sama kvalifikatsiooniga töötaja leidmiseks;
  6) teenistuskoha eripära, sealhulgas töö intensiivsust ja vastutusastet, alluvate arvu, vajadust asendada juhti või teist teenistujat, vajadust töötada väljaspool ametlikku tööaega, võrdlust teiste asutuste samadel teenistuskohtadel olevate teenistujate palkadega;
  7) teisi asjaolusid, mis on palga määramisel olulised.

  (2) Katseajal võib ametnikule määrata või töötajaga kokku leppida 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalama põhipalga.

  (3) Põhipalk vaadatakse läbi üks kord aastas enne järgmise aasta eelarve eelnõu esitamist volikogule.

§ 6.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul maksta kuni 20 protsenti ametniku või töötaja aastasest põhipalgast.

  (3) Samade tööülesannete täitmise eest võib samaaegselt maksta ainult ühte muutuvpalga liiki.

§ 7.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalka võib maksta asutuse juhi poolt eelnevalt määratud asjaoludel konkreetse ülesande täitmise või tulemuse saavutamise eest.

  (2) Kui tulemuspalga maksmise kriteeriumiks on asutuse või struktuuriüksuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal tulemuspalka ei maksta.

§ 8.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest

  (1) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse ühekordse või tähtaegse tasuna:
  1) olulises mahus erakorraliste ülesannete, mis ei tulene teenistuskoha eesmärgist ja ametijuhendist, täitmise eest;
  2) oma teenistusülesannete pikema perioodi jooksul tavapärasest olulisest suuremas mahus täitmise eest.

  (2) Lisatasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine vormistatakse vallavanema käskkirjaga. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

§ 9.   Preemia

  (1) Preemiat võib maksta järgmiste teenistusalaste saavutuste eest:
  1) oluline panus asutuse tegevusse või arengusse;
  2) teenistusülesannete väga edukas täitmine;
  3) tulemuste saavutamine valla või asutuse jaoks olulistes arendustegevustes;
  4) eriti heade ideede või lahenduste leidmine;
  5) töögrupi või projekti edukas juhtimine;
  6) kauaaegne laitmatu teenistus või töötamine;
  7) mõni muu märkimisväärne tööalane saavutus.

  (2) Asutuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele ametnikele ja töötajatele võrdsetel alustel.

  (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

§ 10.   Palga või töötasu määramine ja maksmine

  (1) Ettepaneku ametniku palga määramiseks ja töötaja töötasu, muutuvpalga või lisatasude osas teeb vahetu juht. Ettepanek peab olema põhjendatud.

  (2) Ametniku palk määratakse asutuse juhi käskkirjaga, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (3) Töötaja töötasu lepitakse kokku asutuse juhi ja töötaja poolt sõlmitava töölepinguga. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata asutuse juhi käskkirjaga.

  (4) Muutuvpalga või lisatasu maksmise käskkiri peab olema põhjendatud.

  (5) Palk või töötasu kantakse hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval üle ametniku või töötaja poolt nimetatud pangakontole.

§ 11.   Hüvitised

  (1) Side- ja transpordikulude hüvitamine:
  1) Vallavanemale võimaldatakse kasutada ametitelefon ja hüvitatakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud või võimaldatakse kasutada ametiauto, limiidi kehtestab vallavolikogu.
  2) Teistele teenistujatele võib hüvitada mobiiltelefoni kulud ja isikliku sõiduauto töö- või ametisõitudeks kasutamise kulud või vajadusel võimaldada kasutada ametiautot. Kulude hüvitamise ja ametiauto vajaduse üle otsustab ja hüvitise määrab vallavanem käskkirjaga.

  (2) Hüvitis teenistuja töövõime või tervise taastamiseks:
  1) Teenistujale võib töövõime ja tervise taastamiseks maksta üks kord kalendriaastas hüvitist kuni teenistuja kuu põhipalga ulatuses. Vähem kui kuuekuulise pideva vallavalitsuses töötamise korral võib hüvitist maksta kuni teenistuja kuu põhipalga ulatuse.

  (3) Teenistujatele võib maksta hüvitist:
  1) alaneja või üleneja sugulase matuse korraldamise puhul.

  (4) Teenistuja teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitist lisaks seaduses ettenähtule ühe kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud asutustes vähemalt viimased viis aastat.

  (5) Hüvitise maksmise ja selle suuruse otsustab vallavanem käskkirjaga. Teenistujatele makstakse hüvitisi võrdsetel alustel ja määras.

§ 12.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise
tingimused ja kord“ alusel.

  (2) Tasu puhkuse aja eest (puhkusetasu) kantakse teenistuja pangakontole üle hiljemalt
eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast. Poolte kokkuleppel võib puhkusetasu kanda proportsionaalselt vastavalt palgapäevadele.

§ 13.   Palgajuhendi ja ametnike palga avalikustamine

  (1) Palgajuhend vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 kord valimisperioodi jooksul.

  (2) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmise korral muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

  (3) Ametnike põhipalgad jooksva kalendriaasta seisuga avalikustatakse hiljemalt 1.mail. Kuni 2015.aastani avalikustatakse andmed Nõva valla veebilehel ning alates 2015. aastast avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

  (4) Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avalikustatakse hiljemalt 1.mail. Alates 2014. aastast kuni 2015. aastani avalikustatakse andmed Nõva valla veebilehel ning alates 2015. aastast avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

§ 14.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Nõva Vallavolikogu 20.09.2013 määrus nr 13 „Nõva Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kinnitamine“

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 01.04.2014

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

Lisa 1 Palgajuhendi lisa

/otsingu_soovitused.json