EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine Hanila vallas

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2014, 14

Reklaamimaksu kehtestamine Hanila vallas

Vastu võetud 12.03.2014 nr 12
jõustumine 01.04.2014

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, Kohalike maksude seaduse § 2 lõike1, § 5 punkti 5, § 10, Maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse reklaamimaks Hanila valla haldusterritooriumil, selle üle arvestuse pidamine ja maksmise kord.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaamimaks (edaspidi maks) – Hanila valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
  3) maksuobjekt – reklaam, mida eksponeeritakse Hanila valla haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
  4) maksukohustuslane – maksuobjekti otsene valdaja;
  5) maksuhaldur – isik, kellel on kõik maksukorralduse seadusega antud maksuhalduri õigused ja pandud maksuhalduri kohustused, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile;
  6) maksudeklaratsioon – maksumaksja poolt esitatav maksuaruanne tasumisele kuuluva reklaamimaksu suuruse arvutamise kohta;
  7) majandus-või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
  8) tagastusnõue – seaduses ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks koostatud kirjalik taotlus, mis esitatakse maksuhaldurile kirjalikus vormis;
  9) mobiilne konstruktsioon – reklaami eesmärgil vallaruumi spetsiaalselt paigutatud/pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk või haagis. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  10) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mis asub ehitisel avalikkusele suunatult või eraomandis oleval kinnistul, või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult;
  11) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.

§ 3.   Reklaamimaks ja maksuobjekt

  (1) Reklaamimaks on Hanila valla territooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, ulatuses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks (edaspidi maks).

  (2) Maksuobjekt on:
  1) Hanila valla haldusterritooriumil füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub väljaspool ehitise siseruume, paigaldatud reklaam;
  2) eraomandis olevalt kinnistult või ehitiselt avalikkusele suunatult paigaldatud reklaam;
  3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatud.

  (3) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

  (4) Välireklaami paigaldamise nõuded ja vastavad vormid on kehtestatud Hanila Vallavolikogu poolt 23.09.2009 määrusega nr 127 “Välireklaami paigaldamise eeskiri”.

  (5) Reklaami paigaldamise õiguse annab paigaldusluba, mille väljastab Hanila Vallavalitsus vallavolikogu poolt kehtestatud “Välireklaami paigaldamise eeskiri” sätestatud alustel.

§ 4.   Maksu mittekohaldamine

  Reklaamimaksuga ei maksustata:
  1) riigi- ja omavalitsuste kuulutusi;
  2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutusi ja reklaami;
  3) Euroopa Liidu institutsioonide ja/või struktuurfondi reklaami;
  4) teatrite, muuseumide ja näituste, samuti kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;
  5) tegevuskoha tähistust;
  6) füüsilisele ja juriidilisele isikule kinnitatud territooriumile paigaldatud enesereklaami;
  7) inimeste poolt vahetult teostatavat reklaami (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
  8) kuulutusi valla infotahvlitel;
  9) sularahaautomaadi ekraanil olevat reklaami, samuti krediidiasutuse nime ja logo eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;
  10) ehituse ajaks “ Ehitusseaduse” § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil sisalduvat teavet, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamist ehituse piirdele;
  11) jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil.

§ 5.   Maksumaksjad

  Reklaamimaksu maksja on füüsiline või juriidiline isik, kes on paigaldanud käesoleva määruse paragrahvis 3 lõikes 2 nimetatud reklaami.

§ 6.   Maksumäärad

  (1) Reklaamimaksumäär sõltub reklaamipinna suurusest alljärgnevalt:
  1) kuni 1 m² 3 eurot kuus;
  2) kuni 3 m² 7 eurot kuus;
  3) kuni 6 m² 10 eurot kuus;
  4) kuni 15 m² 20 eurot kuus;
  5) üle 15 m² 30 eurot kuus.

  (2) Reklaami paigaldamisel ühest kuust lühemaks perioodiks rakendatakse kuu maksumäära.

  (3) Reklaamimaksumäära muutusi reguleerib Hanila Vallavolikogu.

§ 7.   Maksukohustuse tekkimise aeg

  Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 8.   Maksusumma määramine ja tasumise kord

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhalduri ülesandeid täitvale ametiisikule maksudeklaratsiooni.

  (2) Maksudeklaratsioon esitatakse kas paberikandjal või elektrooniliselt. Paberkandjal maksudeklaratsioon esitatakse vallavalitsuse postiaadressile, digitaalselt allkirjastatud maksudeklaratsioon esitatakse elektronposti aadressile [email protected].

  (3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (4) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale arve.

  (5) Maks tuleb tasuda arvel toodud tähtajaks enne reklaami paigaldamist.

§ 9.   Maksusoodustused ja nende andmise kord

  (1) Vallavalitsus võib ettevõtlusega alustava ettevõtja vabastada reklaamimaksust või vähendada maksumäära kuni üheks aastaks arvates füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusega tegelemise alustamise ja äriühingu äriregistrisse ettevõtteregistrisse kandmise päevast.

  (2) Vallavalitsus võib vabastada reklaamimaksust ühiskonna üldiste väärtuste ja ühisvarade nagu tervise, looduse, turvalisuse jms säästlikule tarbimisele ja hoidmisele suunatud sotsiaalreklaami.

  (3) Reklaamimaksu soodustuse andmise, selle suuruse igal konkreetsel juhul, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus ja kinnitab selle oma korraldusega.

  (4) Maksusoodustuse saamiseks esitab maksukohustuslane vallavalitsusele põhjendatud taotluse.

  (5) Vallavalitsus ei tohi anda maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Hanila valla kohalike maksude osas maksuvõlg ja/või esitamata reklaami paigaldamise avaldus varem eksponeeritud reklaamide eest.

  (6) Vallavalitsusel on õigus valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes anda välja uus korraldus maksusoodustuse andmise tühistamise kohta ja nõuda parandatud reklaami paigaldamise avalduse esitamist.

§ 10.   Maksu tagastamine

  (1) Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on tal õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ettenähtud suurusest suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Tagastusnõue edastatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval tööpäeval paberkandjal või elektronposti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

  (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksustamisperiood, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (4) Enam tasutud maksu ei tagastata, kui maksumaksjal on maksuobjekti osas maksuvõlg või on esitamata maksudeklaratsioonid.

§ 11.   Maksuhaldur ja maksuhalduri ülesanded

  (1) Maksuhaldur on Hanila Vallavalitsus.

  (2) Maksuhalduri volitused on finantsjuhil ja abivallavanemal.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ametiisikud täidavad reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduse paragrahvis 10 sätestatud maksuhalduri ülesandeid.

§ 12.   Vastutus maksumääruse rikkumise eest

  (1) Vastutust reklaamimaksu määruse rikkumise eest kohaldatakse vastavalt maksukorralduse seadusele, kohalike maksude seadusele ja karistusseadustikule.

  (2) Paigaldusnõuetele mittevastavalt paigaldatud reklaam kuulub vallavalitsuse poolt mahavõtmisele paigaldaja kulul.

  (3) Maksumääruse täitmist kontrollib Hanila Vallavalitsus.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 13.juuni 1995.a määrus nr 25 “Reklaamimaksu kehtestamine Hanila vallas”.

  (2) Teha muudatus 23.09.2009 Hanila Vallavolikogu määruse nr 127 “Välireklaami paigaldamise eeskiri” lisas 3 reklaamimaksu deklaratsioonis ja sõnastada tekst alljärgnevalt:
“Olen tutvunud Hanila Vallavolikogu 12. märtsi 2014. a määrusega nr 12 «Reklaamimaksu kehtestamine Hanila vallas». Käesolevaga minu poolt koostatud reklaamimaksu deklaratsioonis esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged.”

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2014.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json