EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2014, 32

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 23.09.2009 nr 127
RT IV, 03.12.2013, 100
jõustumine 01.10.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.03.2014RT IV, 20.03.2014, 1401.04.2014

Määrus kehtestatakse «Reklaamiseaduse» § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse rakendusala

  Välireklaami paigaldamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist, paigaldamisloa andmist, järelevalvet paigaldamise üle.

§ 2.   Reklaami paigaldamise üldsätted

  (1) Reklaami paigaldamisel lähtutakse reklaamiseaduses kasutatud mõistetest ja reklaamiseadusest tulenevatest üldnõuetest, keeldudest ja piirangutest.

  (2) Reklaami paigaldamine on lubatud Hanila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud paigaldusloa (lisa 1) alusel.

§ 3.   Reklaami paigaldamise nõuded

  (1) Kõnnitee kohal asuva reklaami allserva kõrgus peab olema vähemalt 2,2 m ja jalgrattatee kohal vähemalt 2,5 m.

  (2) Tänava kohale ajutiselt paigaldatud reklaamkanga alumise ääre kõrgus sõiduteest peab olema vähemalt viis meetrit.

  (3) Teisaldatava reklaami (ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna või ehitisega) paigaldamisel kõnniteele müügikoha ette või selle vahetusse lähedusse peab jalakäijale jääma vabaks vähemalt 1,2 meetri laiune käiguriba.

  (4) Reklaam ei tohi:
  1) varjata olemasolevaid reklaame;
  2) eksitada liiklejat ega varjata tema eest liikluskorraldusvahendit;
  3) raskendada liikluskorraldusvahendi eristamist;
  4) ohustada liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  5) piirata nähtavust ristmikel.

  (5) Vilkuvad valgusreklaamid või helireklaamid on lubatud ainult vallavalitsuse loal.

§ 4.   Reklaami paigaldusloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 2) ja maksudeklaratsiooni (lisa 3).

  (2) Paigaldusloa taotlus tuleb kooskõlastada sõltuvalt paigaldatava reklaami asukohast:
  1) maa-, hoone- või rajatise omaniku või valdajaga;
  2) tehnovõrgu- või tee omaniku või valdajaga, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu või tee kaitsetsooni;
  3) muinsuskaitseametiga, kui reklaam paigaldatakse kinnismälestisele või selle kaitsetsooni või muinsuskaitsealale.

  (3) Taotlusele tuleb lisada reklaami kavand koos mõõtude, reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni joonisega ja asendiplaan koos maapealsete objektide ja maa-aluste tehnovõrkude äranäitamisega.

§ 5.   Paigaldusloa läbivaatamine ja väljastamine

  (1) Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik vaatab esitatud paigaldusloa taotluse dokumendid läbi kolme tööpäeva jooksul ning dokumentide puudulikkuse korraldab määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem, kui viis tööpäeva.

  (2) Nõuetele vastava taotluse esitamisel vormistab ametiisik reklaami paigaldusloa seitsme tööpäeva jooksul.

  (3) Paigaldusluba väljastatakse tähtajaga kuni kaks aastat. Kaheaastase tähtajaga paigaldusloa tähtaeg pikeneb automaatselt ühe aasta võrra, kui reklaami avalikustajal ei esine reklaamimaksu võlgnevust, käesoleva eeskirja kehtestatud nõuete rikkumisi ja seadusest tulenevaid rikkumisi või asjaolusid, mis takistaksid paigaldusloa pikendamist.

  (4) Vallavalitsuse määratud ametiisik teavitab reklaami avalikustujat paigaldamisloa pikendamata jätmisest vähemalt kuu aega ette.

§ 6.   Paigaldusloa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsusel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda järgmistel juhtudel:
  1) taotleja on reklaami paigaldanud omavoliliselt enne loa andmist;
  2) reklaam on vastuolus käesoleva eeskirja, reklaamiseaduse või muudes õigusaktides sätestatud nõuetega;
  3) reklaami avalikustaja on taotluse esitamise ajal reklaamimaksu võlglane.

  (2) Paigaldamisloa andmisest keeldumise otsusest teavitatakse taotlejat 3 tööpäeva jooksul vallavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmise päevast arvates.

§ 7.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavalt kooskõlastusele;
  2) tagama, et reklaam oleks kogu avalikustamise perioodil korrektse väljanägemisega;
  3) esitama muudatustega kavandi kooskõlastamiseks vallavalitsusele kui soovitakse muuta reklaami paigaldusloa kehtivuse ajal;
  4) reklaami maha võtmisel enne paigaldusloa lõppu teavitama sellest vallavalitsust kolme tööpäeva jooksul;
  5) oma tegevuse lõpetamisel või paigaldusloa tähtaja lõppemisel reklaami maha võtma kolme tööpäeva jooksul ning teavitama sellest vallavalitsust;
  6) täitma tähtaegselt vallavalitsuse määratud ametiisiku poolt esitatud nõudeid.

§ 8.   Paigaldusloa kehtivuse lõpetamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus paigaldusloa kehtivus lõpetada järgmistel juhtudel:
  1) reklaami avalikustaja ei ole täitnud käesolevat eeskirja;
  2) reklaami ei ole paigaldatud kuu aja jooksul pärast paigaldusloa väljastamist;
  3) reklaami avalikustaja on reklaamimaksu võlglane kolme kuumaksu ulatuses;
  4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Paigaldusloa kehtivuse lõpetamise otsusest teavitatakse reklaami avalikustajat kolme tööpäeva jooksul arvates vastava vallavalitsuse korralduse vastu võtmisest.

  (3) Reklaami avalikustaja on kohustatud reklaami eemaldama viie tööpäeva jooksul arvates paigaldusloa kehtivuse lõpetamise otsuse teatavaks tegemisest. Selle kohustuse täitmata jätmisel korraldab vallavalitsus reklaami maha võtmise reklaami avalikustaja kulul.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet reklaami paigaldamise üle teostab vallavalitsuse poolt määratud ametiisik.

  (2) Käesoleva eeskirja rikkumise korral on ametiisikul õigus teha eeskirja rikkujale ettekirjutus rikkumise lõpetamiseks ja anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Nõude mittetäitmisel võib ametiisik teha vallavalitsusele ettepaneku paigaldusloa kehtivuse lõpetamiseks.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaami mahavõtmise nõude tähtajaks mittetäitmisel korraldab vallavalitsus reklaami maha võtmise reklaami avalikustaja kulul.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Reklaamile, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse kehtima hakkamist, kohaldatakse kuni paigaldusloa lõppemiseni paigaldusloa väljastamisel kehtinud nõudeid, kui need ei ole vastuolus reklaamiseaduse või muu seadusega või nende alusel vastuvõetud õigusaktiga.

  (2) Määrus jõustub 1. oktoobril 2009.

Lisa 1 Paigaldusluba

Lisa 2 Paigaldusloa taotlus

Lisa 3 Deklaratsioon
[RT IV, 20.03.2014, 14 - jõust. 01.04.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json