Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pärnu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2018, 1

Pärnu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.03.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1 ja 5 alusel.

§ 1.   Kriisikomisjoni moodustamine

  Moodustada Pärnu linna haldusterritooriumil Pärnu linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) koordineerib Pärnu linnas kriisireguleerimist, so hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks valmistumist ja hädaolukorra lahendamist;
  2) kooskõlastab kriisireguleerimisalaseid dokumente;
  3) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
  4) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid
  5) koordineerib vajadusel isikute evakueerimist ning evakueeritute majutamist ja toitlustamist;
  6) koordineerib kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamist;
  7) teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
  8) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
  9) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte Pärnu linna kriisikomisjoni tegevusest ning järgmise aasta tööplaani;
  10) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes Pärnu linna ametiasutustelt ja ametiasutuse hallatavatelt asutustelt vajalikku infot ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
  2) anda oma hinnanguid ja esitada ettepanekuid linna õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad komisjoni valdkonda kuuluvaid küsimusi.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on linnapea.

  (2) Komisjoni aseesimees on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abilinnapea.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab linnapea.

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda isik, kes on määratud tema tööülesandeid täitma.

  (5) Vastavalt vajadusele kaasatakse komisjoni ülesannete täitmise juurde vastavate ametkondade esindajad.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni;
  2) kutsub kokku komisjoni koosolekud;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle komisjonile kinnitamiseks.

§ 6.   Komisjoni töö juhtimine

  Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

§ 7.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjon koosoleku kutsub kokku komisoni esimees vastavalt vajadusele

  (3) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate isikute nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada, kui seda ei võimalda kujunenud olukord.

  (4) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 8.   Komisjoni otsuse vastuvõtmine

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (2) Otsused võetakse vastu kohalolijate häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (3) Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

§ 9.   Komisjoni teenindav struktuuriüksus

  Komisjoni asjaajamist, sealhulgas komisjoni koosolekute ettevalmistamist, komisjoni koosoleku protokollimist, komisjoni tööks vajalike dokumentide edastamist ja dokumentide säilitamist, korraldab Pärnu Linnavalitsuse kantselei.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavalitsuse 18.10.2010 määrus nr 9 “Pärnu linna kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis”;
  2) Audru Vallavalitsuse 16.05.2013 määrus nr 5 “Audru valla kriisikomisjoni põhimäärus”.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json