Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2019, 3

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 13.03.2019 nr 10
jõustumine 01.04.2019

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkti 5 ja "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" § 31 lõike 2 alusel.

§ 1.   Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

  Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" (RT IV, 17.01.2019, 48) paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 10. Matusetoetus
(1) Matusetoetuse määraks on 280 eurot, mis määratakse:
1) isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht registri andmetel oli surma hetkel Võru linn, matmise kulud või;
2) isikule, kes kannab surnud isiku matmise kulud ja kelle elukoht registri andmetel on toetuse taotlemise hetkel Võru linn.
(2) Toetust makstakse ühekordselt ühe surnu matmiseks.
(3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja surmatõend või põhjendus, miks surmatõendit ei ole võimalik esitada.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. aprillil.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json