Teksti suurus:

Saarde Vallavolikogu 18. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2020, 1

Saarde Vallavolikogu 18. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 19.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saarde Vallavolikogu 18. aprilli 2018. a määruses nr 17 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) paragrahv 16 „Matusetoetus“ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠16. Matusetoetus.
(1) Matusetoetust makstakse alljärgnevalt:
1) matusetoetuse suurus on 250 eurot;
2) vallavalitsus võib erandjuhtudel maksta matusetoetust kuni 400 eurot seoses matusekorraldaja raske majandusliku olukorraga (isik peab esitama varalist seisu ja sissetulekut tõendavad dokumendid);
3) omavalitsuse poolt omasteta või tundmatute surnute matmise korraldamiseks tehtud kulutused kaetakse 100% ulatuses vahenditest, mis on riigieelarvest määratud kohaliku omavalitsuse üksusele matuse korraldamise kulude katmiseks.
(2) Matusetoetust makstakse surma hetkel rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elanud lahkunu perekonna liikmetele, sugulastele või teistele matmist korraldatavatele isikutele matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.
(3) Matusetoetust makstakse matusekorraldaja (edaspidi taotleja) vormikohase avalduse alusel. Avaldus toetuse taotlemiseks tuleb esitada kahe kuu jooksul alates surma registreerimisest. Toetuse taotlemisel kohustub taotleja kandma matusega seotud kulud.
(4) Matusetoetust ei maksta:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 kehtestatud nõuded ei ole täidetud;
2) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud;
3) kui matusekulud kannab Saarde Vallavalitsus;
4) isiku kohtu poolt surnuks tunnistamise korral.“
  2) paragrahv 31 „Koduteenuse eesmärk ja sisu“ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 31 Koduhoolduse eesmärk ja sisu“
(1) Koduteenuse (koduhoolduse) eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
(2) Koduteenuse tingimused, majanduslikud ja õiguslikud alused, koduteenuste loetelu ning teenusest tekkivaid lepingulisi suhteid reguleerib Saarde Vallavalitsuse 22. novembri 2018. a määrus nr 3 „Koduteenuse osutamise kord“.“
  3) paragrahv 32 „Koduteenuse vajaduse hindamine ja otsuse tegemine“ tunnistatakse kehtetuks;

  4) paragrahv 33 „Väljaspool kodu osutatava üldhoolduse eesmärk ja sisu“ täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„ § 33. (2) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse osutamise tingimusi ning korda reguleerib Saarde Vallavalitsuse 21. jaanuari 2020.a määrus nr 3 „Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord“;
  5) paragrahv 34 „Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusele määramine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 24. jaanuari 2018. a määrus nr 2 „Matusetoetuse maksmise kord“ (RT IV, 03.07.2019, 55);
  2) Surju Vallavolikogu 26. veebruari 2015. a määrus nr 6 "Surju valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord" (RT IV, 01.04.2016, 61).

  (2) Määruse paragrahv 1 lõike 1 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2020. a.

  (3) Määruse paragrahvi 1 lõike 1 punkti 5 rakendatakse 01. märtsist 2020.a.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json